accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu Elektroenergetika: - získal ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii s ovládaním princípov a metód projektovania a riadenia zložitých elektrotechnických, elektroenergetických a svetelnotechnických zariadení a systémov; - je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním na elektroenergetiku; - má hlboké teoretické znalosti z problematiky výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie, projektovania, prevádzky a riadenia elektroenergetických systémov a elektrizačnej sústavy, materiálov a technológii v elektroenergetike; - má vysokú špecializáciu vo zvolenej oblasti výroby a prenosu elektrickej energie, chránenia a riadenia elektrizačnej sústavy, smart systémov, elektrických pohonov, výkonovej elektroniky, elektro-tepelnej a svetelnej techniky; - má rozšírené vedomosti za využívania rôznych počítačových numerických simulačných prostredí. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi; - nadobudnuté schopnosti a zručnosti profilujú absolventa inžinierskeho štúdia ako univerzálnu osobnosť schopnú etablovať sa aj v ostatných oblastiach elektrotechniky.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Elektroenergetika: - vie analyzovať, pochopiť a riadiť procesy prebiehajúce v elektroenergetike a elektrotechnike; - dokáže analyticky myslieť a kriticky prehodnocovať súčasný stav vedy a techniky; - je schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektrotechnických prístrojov a zariadení a elektroenergetických systémov; - je schopný riadiť pracovné kolektívy, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za riešenie úloh, tvorivo pracovať aj v širšom kontexte použitím znalostí o technických, ekonomických a obchodných procesoch a postupoch na napomáhanie v zlepšovaní výkonnosti organizácie a dosahovaní jej cieľov; - nájde uplatnenie v odvetviach elektrotechnického priemyslu, najmä v elektroenergetickej praxi; - je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa v elektrotechnických alebo príbuzných odboroch alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Kompetencie

Absolvent študijného programu Elektroenergetika: - je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou; - má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania; - dokáže prebrať zodpovednosť na seba pri riešení a riadení odborných projektov, pričom si uvedomuje ich vplyv na spoločnosť a okolité životné prostredia a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; - má súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických, ekologických a legislatívnych aspektov elektroenergetiky; - má schopnosť na zodpovedajúcej úrovni prezentovať výsledky dosiahnuté svojou tvorivou činnosťou a to aj v cudzom jazyku. - je schopný pracovať vo všetkých spoločnostiach, ktorých činnosť súvisí s výrobou a prenosom elektriny, výstavbou, prevádzkou a projektovaním elektroenergetických zariadení a systémov, zvyšovaním efektívnosti, a znižovaním energetickej náročnosti elektroenergetických zariadení a systémov.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Elektroenergetika môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Elektroenergetika alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v priemysle týkajúcom sa elektroenergetiky a svetelnej techniky všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolvent sa taktiež môže uplatniť v príbuzných priemyselných odboroch (stavebníctvo, strojárenstvo, doprava, environmentalistika a pod.), kde je potrebná súčinnosť týchto odvetví s elektroenergetikou resp. získanými kompetenciami absolventa ako aj vo výrobno-výskumníckej sfére v elektroenergetike a príbuzných oblastiach. Výhodou absolventa inžinierskeho študijného programu Elektroenergetika sú komplexné širokospektrálne vedomosti, počnúc statickými a dynamickými dejmi v elektrizačnej sústave, cez pridružené oblasti ako sú napr. výkonová elektronika, moderné elektrické pohony, káblová a svetelná technika, až po špecifické domény ako napr. inteligentné siete, či inštalácie budov. Absolvent rozumie a vie získané zručnosti a návyky implementovať v rôznych technických oblastiach. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore, najmä v pozíciách návrhárov, vývojárov a technikov v rôznych typoch spoločností alebo aj v samostatnej činnosti.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi ŠP Elektroenergetika podľa Sústavy povolaní (sustavapovolani.sk): Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike, Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji, Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality, Špecialista správy a údržby energetických zariadení, Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie, Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike, Technik elektrickej stanice, Svetelný technik, Konštruktér neštandardných meracích systémov, Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne, Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie, Technik energetik projektant, Projektový manažér v priemysle, Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne, Analytik rizík v energetických a hospodárskych odvetviach, Projektant elektroenergetických, svetelných a tepelných zariadení, Konzultant v oblasti energetiky, Dispečer v oblasti energetiky, Technický expert v oblasti energetiky.

Príklady úspešných absolventov

Ing. Ľubomír Turanský, PhD., Slovenské elektrárne, a.s. Ing. Ľuboš Skurčák, PhD., VUJE, a.s. Ing. Vladimír Ondrejka, PhD., SE, a.s.- Elektrárne Mochovce, o.z. Ing. Matúš Kováč, PhD., ABB s.r.o. Ing. Martin Jedinák, PhD., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Ing. Martin Horák, PhD., Západoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Hodnotenie kvality študijného programu poskytli nasledovní zamestnávatelia: PPC ČAB, a.s., ABB s.r.o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., , OKTE, a.s., Schrack Technik s.r.o.,, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, AMI spol. s r.o.Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami sektora dali členovia rady študijného programu Elektroenergetika Ing. Zoltán Kovács, CSc., Ing. Martin Jedinák PhD., Ing. Vladimír Ondrejka PhD.