accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - prostredníctvom jednotlivých predmetov získa schopnosť systematického riešenia problémov, pretože jeho základnou charakteristikou je systémový prístup a interdisciplinarita. To umožňuje absolventom študijného programu Elektronika a fotonika získať značnú konkurenčnú výhodu, a tým aj široké uplatnenie nielen v odbore Elektronika a fotonika, ale aj v iných odboroch. - je odborníkom v oblasti elektroniky a fotoniky, ktorí majú teoretické vedomosti, poznatky a praktické skúsenosti o kľúčových a vo svetovom výskume riešených oblastiach elektroniky a fotoniky, akými sú napr. nanoelektronika, inteligentné senzory, organická elektronika, systému internetu vecí (IoT), mikrosystémy, elektronické systémy na čipe, elektronické systémy na spracovanie signálov, bezdrôtové a prenosné elektronické zariadenia, ako aj o ich využití v rôznych aplikáciách; - je pripravený navrhovať, analyzovať, diagnostikovať a prevádzkovať rôzne elektronické systémy, založené na moderných mikro- a nano-elektronických technológiách; - je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále aplikácií elektroniky a fotoniky, alebo na bezprostredný vstup na trh práce; - má manažérske, spoločenské a právne povedomie v oblasti elektrotechniky.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - je schopný kriticky myslieť a tvorivým spôsobom aplikovať nadobudnuté vedomosti z odboru pri riešení vedeckých alebo inžinierskych úloh; - vie získavať nové znalosti a informácie samostatne a na ich základe sa vie aktívne zapojiť do riešenia vedecko-technických projektov; - dokáže analyzovať fyzikálnu podstatu javov a procesov v odbore; - vie využívať ale aj vytvárať odbornú literatúru, technickú dokumentáciu a technické normy potrebné k dosiahnutiu cieľa; - dokáže spolupracovať v tíme a odovzdať získané vedomosti a skúsenosti svojim spolupracovníkom ako aj ich prijímať.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti, iniciatívnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí; - dokáže prebrať zodpovednosť na seba pri riešení vedecko-technických projektov, pričom si uvedomuje ich vplyv na spoločnosť a okolité životné prostredia a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; - má schopnosť odborne a profesionálne prezentovať výsledky dosiahnuté svojou tvorivou činnosťou a to aj v cudzom jazyku; - nachádzajú uplatnenie ako samostatní pracovníci, členovia tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, doprave, zdravotníctve a pod.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Elektronika a fotonika nachádzajú uplatnenie ako samostatní pracovníci, členovia tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, doprave, zdravotníctve a pod. Môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Elektronika a fotonika, alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v priemysle týkajúcom sa elektroniky a elektrotechniky všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore, najmä v pozíciách návrhárov, vývojárov a technikov v rôznych typoch spoločností alebo aj v samostatnej činnosti.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu sa môže uplatniť ako Špecialista elektrotechnik technológ, Konštruktér neštandardných meracích systémov, Materiálový technológ v elektrotechnike, Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení, Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike, Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji, Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe, Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe, Skúšobný technik elektronických zariadení.

Príklady úspešných absolventov

Absolventi inžinierskeho štúdia (11 az 28%, t.j. 4 až 8 študenti) pokračujú v PhD. Štúdiu v programe Elektronika a fotonika.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

ŠP Elektronika a fotonika reflektuje na potreby firiem zaoberajúcich sa návrhom a výrobou elektronických systémov a zariadení. Je postavený tak, že úspešný absolvent má vhodný technický vedomostný základ, ktorý dokáže aplikovať do praxe, pričom sa dokáže aj špecializovať na najdôležitejšie aspekty elektronického a elektrotechnického priemyslu. Táto kvalifikácia robí absolventa ŠP Elektronika a fotonika uplatniteľným nielen vo väčšine elektrotechnických povolaní, ale aj v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo výskume, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, doprave, zdravotníctve a pod. Absolventi ŠP Elektronika a fotonika majú teoretické vedomosti a ďalšie predpoklady pre pokračovanie vo vedeckej činnosti v rámci doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený v súlade s požiadavkami doby a dáva dobrý základ pre úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce.Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami sektora dali členovia rady študijného programu Elektronika a fotonika.