accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Prednášky a teoreticky alebo výpočtovo ladené seminárne cvičenia sú realizované v spoločných priestoroch fakulty (prednáškové auly/učebne), prípadne v učebniach ústavu/ústavov. Tieto sú vybavené základnou didaktickou technikou, ako sú tabule a dataprojektory. Praktické cvičenia prebiehajú v počítačových učebniach s príslušným vybavením. Výučba sa realizuje aj v špecializovaných učebniach a laboratóriách ústavov. Ústav automobilovej mechatroniky: - Laboratórium automobilovej mechatroniky - Laboratórium modelovania a riadenia mechatronických systémov - Laboratórium automatizovaných výrobných systémov a pohonov - Laboratórium výpočtovej mechaniky a konštruovania - Laboratórium senzorov, aktuátorov a komunikačných systémov - Laboratórium online experimentov - Laboratórium vnorených systémov - Multimediálne mechatronické laboratórium pre Industry 4. - Laboratórium praktickej mechatroniky - Laboratórium s PEM palivovým článkom - Laboratórium inteligentných mechatronických systémov - Špecializované Európske školiace pracovisko Texas Instruments - Dielňa Elektromobility Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky: - Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie - Laboratórium vysokých napätí - Laboratórium vysokých napätí na FEI - Laboratórium elektrických ochrán - Laboratórium digitálnych ochrán - Pracovisko na skúšanie prúdových a napäťových ochrán - Laboratórium fotovoltiky - Skúšobné laboratórium svetelnotechnických zariadení - Laboratórium simulácie elektrických sietí - Laboratórium elektrických sietí - Laboratórium elektrických inštalácií - Laboratóriá elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky - Laboratórium bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Laboratórium elektrotechnických materiálov - Počítačové učebne Ústav elektroniky a fotoniky: - Laboratórium elektrickej, optickej a analytickej charakterizácie mikroelektronických, senzorických a fotonických štruktúr - Laboratórium elektrofyzikálneho modelovania a simulácie - Laboratórium lekárskej a aplikovanej elektroniky - Laboratórium návrhu a testovania integrovaných obvodov a systémov - Laboratórium organickej elektroniky - Laboratórium tenkovrstvových senzorických štruktúr - Laboratórium uhlíkových nanoštruktúr a grafénových vrstiev Ústav elektrotechniky: - Laboratórium elektromagnetickej kompatibility - Výpočtové laboratóriá - Laboratórium analýzy materiálov - Laboratórium aplikovaného magnetizmu - Laboratórium automatizovaných meracích systémov - Laboratórium výkonovej elektroniky - Laboratórium prenosových systémov - Laboratórium magnetických meraní - Laboratórium mikroprocesorovej techniky - Študentské laboratóriá 1 a 2 - Laboratórium vysokofrekvenčnej techniky - Laboratórium meracej techniky - Laboratórium optických systémov - Pedagogické laboratóriá elektrotechniky - Pedagogické laboratórium elektrického merania Ústav informatiky a matematiky: - Laboratórium Biometrie a spracovania signálov - Laboratórium pre Bezpečnosť IT - Antivírusové laboratórium - Experimentálne laboratórium ÚIM - Laboratórium na meranie postranných kanálov Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva: - Centrum superpočítačových aplikácií - Laboratóriá základného kurzu fyziky - Laboratórium aplikovanej optiky - Laboratórium merania nízkych aktivít a gama spektrometrie - Laboratórium Mössbauerrovej spektroskopie - Laboratórium neutrónovej fyziky - Laboratórium numerických simulácií materiálov (SimLab) - Laboratórium polovodičových detektorov - Výpočtové laboratórium Ústav robotiky a kybernetiky: - Laboratórium spojitých a udalostných procesov - Laboratórium kybernetiky - Laboratórium teórie riadenia I. - Laboratórium inteligentných servosystémov - Laboratórium mechatronických systémov - Laboratórium teoretickej robotiky - Laboratórium umelej inteligencie I, II - Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM - Laboratórium dronov - Laboratórium vizuálnych systémov - Schneider electric - Národné centrum robotiky Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií: - Multimediálne E-learningové laboratórium - Laboratórium dátového prenosu - Laboratórium číslicového spracovania signálov - Laboratórium sietí NGN - Laboratórium optokomunikačných systémov a sietí LOSS - Laboratórium SDR

Informačné zabezpečenie a literatúra

Pre študentov FEI STU a samozrejme aj zamestnancov je k dispozícii sieť WiFi Eduroam, prístupná v spoločných priestorov fakulty ako aj na Ústave elektrotechniky. Dosah tejto siete sa neustále rozširuje. Na fakulte je voľne prístupná počítačová miestnosť s možnosťou káblového pripojenie notebookov - 20 ks. Fakulta má voľne prístupnú miestnosť hlavne na prístup do AIS - 16 ks PC. Miestnosti sú otvorené nonstop. Prevádzkovaná je centrálna počítačová učebňa určená na pedagogiku, pričom je možnosť evidovaného prístupu k PC s voľným prístupom na internet v čase mimo pedagogického procesu v učebni s 90 ks PC. V prevádzke sú 4 PC učebne určené hlavne na pedagogiku - 50 ks PC, 40ks PC, 25 ks PC, 20 ks PC. Fakulta má optickú hviezdicovú sieť s prenosovou rýchlosťou 1Gb. Pripojenie fakulty na metropolitnú sieť SANET je 2x 10Gb. STU má zakúpené mnohé celouniverzitné licencie. Informačné systémy na FEI https://www.fei.stuba.sk/sk/zamestnancov/informacne-systemy-na-fei.html?page_id=5330 Knižničný fond Knižnice FEI STU tvoria jej vlastné fondy a fondy na jednotlivých ústavoch. Počet knižničných jednotiek celkovo (knihy, skriptá, zborníky, viazané časopisy, bakalárske a diplomové práce, kandidátske práce, atď.) je vyše 60 000 ks, z toho knihy, študijná literatúra, zborníky činia cca 30 000 ks. Ročný prírastok kníh, skrípt, zborníkov sa pohybuje okolo 250 ks. Knižnica má bezbariérový prístup. V študovni je k dispozícii 95 študijných miest. Nachádza sa tam základná a doplnková študijná literatúra, časopisy, zborníky, encyklopédie, jazykové a náučné slovníky, používatelia majú k nim voľný prístup. V študovni majú študenti možnosť využívať 6 počítačov s pripojením na internet, intranet, Wi-Fi sieť a prístupom do 33 databáz a množstva elektronických periodík, 2 tlačiarne, 2 skenery, 1 kopírovací prístroj. Slabozrakým používateľom slúži elektronická čítacia lupa a skener s technológiou OCR. Pre kolektívne štúdium sú k dispozícii magnetické tabule. Knižnica má plnoautomatizovanú výpožičnú službu, ročne si študenti vypožičajú okolo 3 500 ks študijnej literatúry. Študijná literatúra je dopĺňaná aj materiálmi prístupnými prostredníctvom internetu v rámci e-learningu a elektronickými materiálmi prístupnými prostredníctvom AIS. Knižnica sa podieľa na informatickej výchove študentov individuálnymi školeniami o práci s databázami a o správnom citovaní informačných zdrojov. Knižnica FEI STU https://www.fei.stuba.sk/sk/kniznica-fei.html?page_id=358 Prístupné online zdroje https://www.fei.stuba.sk/sk/kniznica-fei/online-databazy.html?page_id=1769

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Štandardnou metódou výučby na FEI STU je aj vzhľadom na povahu technických odborov prezenčná metóda výučby, ktorá spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom. Dištančná formu výučby, ktorá nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, bola využitá počas pandémie COVID 19, kedy bola v dôsledku opatrení proti šíreniu tohto ochorenia prezenčná výučba prerušená. V odôvodnených prípadoch sa uvažuje aj do budúcnosti s čiastočným využitím dištančnej formy výučby, ak táto metóda výučby nebude mať negatívny dopad na kvalitu výučby.

Partneri pri vzdelávaní

Elektrotechnický ústav SAV, ON Semiconductor Slovakia a.s., SEMIKRON Electronics, s. r. o., Medzinárodné laserové centrum – participácia pri vedení bakalárskych projektov, exkurzie, prednášky z praxe.

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami