accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - získa ucelené trojstupňové vysokoškolské vzdelanie s ovládaním princípov a metód analýzy, projektovania a riadenia zložitých elektrotechnických, elektroenergetických, tepelných a svetelnotechnických zariadení a systémov; - je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním na elektroenergetiku; - má znalosti z vysokošpecializovaných oblastí vedného odboru; - má nadštandardné vedomosti z programovania a využívania rôznych počítačových numerických simulačných prostredí. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi; - nadobudnuté schopnosti a zručnosti profilujú absolventa doktorandského štúdia ako univerzálnu osobnosť schopnú etablovať sa aj v ostatných oblastiach techniky.

Zručnosti

Absolvent študijného programu ovláda: - základné a pokročilé matematické algoritmi z vymedzených oblastí poznania a ich tvorivá a vedecká aplikácia pri riešení problémov odboru; - tvorivu aplikáciu poznatkov z prírodných vied - fyziky a špecializovaných vedomostí z teoretickej elektrotechniky na riešenie problémov odboru; - využívanie nadobudnutých vedomostí potrebných na nadštandardné využívanie informatiky a výpočtovej techniky, na získavanie, prípadne počítačové spracovanie vybraných druhov informácií a na tvorivé využívanie vedomostí z programovacích jazykov, počítačových sietí a ďalších prvkov počítačovej gramotnosti; Má schopnosť: - triediť a vyhodnocovať odborné a vedecké informácie, samostatne navrhovať nové technické riešenia a overovať ich v praxi, - analyzovať ekonomické a ekologické súvislosti technických diel a procesov z oblasti elektroenergetiky, - vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia pre teóriu a elektroenergetickú prax. - používať zásady vedeckej práce vo väzbe na výskum – vývoj – výrobu vo vedeckom formulovaní problému, - rozpoznávať právne, ekonomické a ekologické aspekty nových produktov, - uplatňovať etické a sociálne aspekty vedeckej práce, - a znaloť prezentovať vedecké výsledky a zaujíma odborné a vedecké stanoviská.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou; - rozumie elektroenergetike ako disciplíne a oblasti poznania, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte; - dokáže prebrať zodpovednosť na seba pri riešení vedeckých/odborných projektov, pričom si uvedomuje ich vplyv na spoločnosť a okolité životné prostredia a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; - dokáže organizovať/viesť vedeckovýskumné kolektívy pri riešení vedeckých alebo výskumných úloh; - má manažérske, ekonomické, právne, ekologické, etické povedomie, jazykové znalosti a dokáže ich aplikovať pri výkone povolania; - má súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov elektroenergetiky; - má schopnosť prezentovať vedecké výsledky dosiahnuté svojou tvorivou činnosťou a to aj v cudzom jazyku.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Elektroenergetika nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Ich znalosti sú vymedzené profilom absolventa a nosnými témami študijného odboru Elektroenergetika. Absolvent študijného programu Elektroenergetika sa môže uplatniť najmä: - vo výskume v akademickej alebo výskumnej organizácii EÚ, všade tam, kde sú potrebné hlboké znalosti z diagnostiky izolačných systémov v elektroenergetike, ekonomických a legislatívnych aspektov elektroenergetiky, problematiky smart materiálov, elektrických strojov, pohonov a materiálov, obnoviteľných zdrojov energie, svetelnej techniky a komplexných procesov v elektrizačnej sústave; - v akademických alebo výskumných organizáciách na úrovni riadenia menších alebo väčších vedeckých kolektívov, či skupín; - v priemyselnej praxi pri vývoji systémov, metód, technických postupov a komplexných riešení, kde dokáže prinášať nové a originálne riešenia; - v energetickom a elektrotechnickom priemysle, v strategickom plánovaní a krízovom managemente, a v iných technických a manažérskych medziodborových profesiách, všade tam, kde treba riešiť rozsiahle problémy týkajúce sa vývoja nie len nových prvkov, zariadení a systémov ale predovšetkým nových princípov a metód.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Riadiaci pracovník (manažér) v energetickom sektore, Špecialista energetik technického a technologického rozvoja, Špecialista energetik technológ, Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku.

Príklady úspešných absolventov

Ing. Ľubomír Turanský, PhD., Slovenské elektrárnIng. Ľubomír Turanský, PhD., Slovenské elektrárne, a.s., Ing. Ľuboš Skurčák, PhD., VUJE, a.s., Ing. Vladimír Ondrejka, PhD., SE, a.s.- Elektrárne Mochovce, o.z., Ing. Matúš Kováč, PhD., Schneider Electric, Ing. Martin Jedinák, PhD., SEPS a. s. Žilina, Ing. Martin Horák, PhD., Západoslovenská distribučná, a.s., Ing. Zoltán Kovács PhD., Relko s.r.o, Ing. Michal Cabala, PhD., OKTE, a.s.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Hodnotenie kvality študijného programu poskytli nasledovný zamestnávatelia: PPC ČAB, a.s., ABB s.r.o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., OKTE, a.s., Schrack Technik s.r.o., Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, AMI spol. s r.o.Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami sektora dal Ing. Alexander Janáč, MBA, ktorý je aktuálne generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti PPC Insulators, a.s. Ďalšie kladné stanovisko k súladu  získanej kvalifikácie s požiadavkami priemyselného sektora dal Ing. Karol Kósa, PhD. zo spoločnosti Transpetrol, Ing. Ľuboš Skurčák, PhD. z VUJE, a.s., Ing. Michal Cabala, PhD., OKTE, a.s. a Ing. Martin Horák, PhD. zo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.