accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má podrobné a hlboké teoretické a metodologické vedomosti, poznatky a praktické skúsenosti o kľúčových a vo svetovom výskume riešených oblastiach elektroniky a fotoniky, akými sú napr. nanoelektronika, inteligentné senzory, organická elektronika, systém internetu vecí (IoT), mikrosystémy, integrované obvody a elektronické systémy na čipe, elektronické systémy na prenos a spracovanie signálov, bezdrôtové a prenosné elektronické zariadenia a prístroje a zariadenia lekárskej elektroniky, ako aj o ich využití v rôznych aplikáciách; - disponuje cennými skúsenosťami z tímovej práce, návrhu a vyhodnotenia experimentu, ako aj prezentácie a komunikácie získaných výsledkov; - je vyprofilovaný podľa preferovaného poľa pôsobnosti, v závislosti od ktorého, disponuje niektorými z nasledujúcich kompetencií: - má hlboké teoretické vedomosti a poznatky o fyzikálnej elektronike štruktúr a prvkov v oblasti mikroelektroniky/nanoelektroniky a fotoniky a o elektro-fyzikálnych modeloch nachádzajúcich uplatnenie v rámci modelovania a simulácie, pre návrh nových polovodičových štruktúr alebo pre interpretáciu dosiahnutých výsledkov, - je schopný aplikovať širokú škálu diagnostických metód na charakterizáciu elektrických štruktúr, prvkov, obvodov a systémov, - má vzdelanostnú bázu potrebnú na rozvoj a integráciu elektroniky, optoelektroniky, fotoniky a senzoriky s pokročilými metódami spracovania signálu, prenosu a vyhodnocovania dát, - má hlboké znalosti a poznatky o moderných metódach a systémoch analógového a číslicového spracovania a prenosu zvukových a obrazových signálov vrátane biosignálov, audio a videotechniky až po biomedicínsku techniku, - je schopný navrhnúť a analyzovať integrované obvody a systémy na čipe, ako aj zložité hybridné elektronické systémy, - ovláda pokročilé metódy návrhu, konštrukcie a merania elektronických analógových a číslicových obvodov a systémov, antén a rádiokomunikačných systémov a dokáže aplikovať najnovšie metódy diagnostiky integrovaných obvodov a systémov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektronike a fotonike a v ďalších oblastiach úzko súvisiacich s elektronikou, ako aj následne dopĺňať a aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania; - vie kriticky, nezávisle a analyticky myslieť a tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe pri riešení zložitých vedecko-výskumných úloh, a tieto schopnosti dokáže flexibilne uplatniť aj meniacich sa podmienkach; - je schopný teoreticky analyzovať, navrhnúť a riešiť komplexné výskumné úlohy v oblastiach analýzy, návrhu, vývoja, testovania a prevádzky rôznych elektronických systémov a zariadení založených na pokročilých mikro a nanoelektronických technológiách pre malé i veľké spoločnosti v oblastiach elektrotechniky aj IKT, rovnako ako vo výskume a vývoji v rôznych oblastiach vedy a spoločenského života a zároveň prinášať originálne a inovatívne riešenia; - dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, najmä v oblastiach podnikových procesov a výrobných systémov, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, - dokáže navrhnúť vedecko-výskumný projektový zámer, stanoviť jeho ciele a definovať metódy riešenia a tiež ho obhájiť pred odbornou verejnosťou.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - dokáže viesť kolektív vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, navrhnúť, pripraviť a viesť projekty a postupne prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, - preberá zodpovednosť za výsledky svojej práce a má schopnosť prezentovať výsledky výskumu pred odbornou i laickou verejnosťou; - dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií pri riešení vedecko-výskumných projektov; - je schopný vytvárať nové pracovné príležitosti.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Ich znalosti sú vymedzené profilom absolventa a nosnými témami študijného odboru Elektrotechnika. Absolvent študijného programu Elektronika a fotonika sa môže uplatniť najmä: - vo výskume v akademickej alebo výskumnej organizácii EÚ, všade tam, kde sú potrebné hlboké znalosti z elektroniky a fotoniky, akými sú napr. nanoelektronika, inteligentné senzory, mikrosystémy, elektronické systémy na čipe, elektronické systémy prenos a spracovanie signálov, bezdrôtové a prenosné elektronické zariadenia pre internet vecí a senzorické siete, prístroje a zariadenia lekárskej elektroniky, ako aj o ich využití v rôznych aplikáciách; - v akademických alebo výskumných organizáciách na úrovni riadenia menších alebo väčších vedeckých kolektívov, či skupín; - v priemyselnej praxi pri vývoji systémov, metód, technických postupov a komplexných riešení, kde dokáže prinášať nové a originálne riešenia; - v elektronickom a elektrotechnickom priemysle, senzorovej technike, a aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde treba riešiť rozsiahle problémy týkajúce sa vývoja nie len nových prvkov, zariadení a systémov ale predovšetkým nových princípov a metód; - vo výskumných a vývojových oddeleniach podnikov v pozícii riadiaceho pracovníka, manažéra vedeckých projektov, dizajnéra elektrotechnických prvkov, zariadení a systémov a všade tam, kde sú potrebné fyzikálne znalosti jednotlivých technických prvkov projektu a schopnosti ich originálneho spracovania.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe (Elektrotechnika), Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji (Elektrotechnika), Špecialista elektrotechnik technológ (Elektrotechnika), Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení (Elektrotechnika), Materiálový technológ v elektrotechnike (Elektrotechnika), Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji (Elektrotechnika), Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike (Elektrotechnika), Samostatný výskumný pracovník (Elektrotechnika), Odborný asistent vysokej školy (Výchova, vzdelávanie a šport), Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení (Elektrotechnika).

Príklady úspešných absolventov

Od roku 2016 úspešne ukončilo štúdium v ŠP Elektronika a fotonika 20 študentov. 10 absolventov pokračovalo vo svojej vedeckej práci priamo na Ústave elektroniky a fotoniky ako výskumní pracovníci s VŠ vzdelaním a 1 ako odborný asistent. Ing. Miroslav Behúl, PhD., vedecký výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, ÚEF FEI STU v Bratislave, Ing. Martin Jagelka, PhD., odborný asistent, ÚEF FEI STU v Bratislave, Ing. Michal Šovčík, PhD., výskumný pracovník ÚEF FEI STU v Bratislave Ing. Pavol Hronec, PhD., softvérový vývojár v Robertshaw (Trnava). Ing. Gabriel Nagy, PhD., aplikačný inžinier v ON Semiconductor Slovakia a.s. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., vývojár v ON Semiconductor Slovakia a.s.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Hodnotenie predstaviteľmi zamestnávateľov na Rade ŠP konanej dňa 20.5.2021: „Študijný program Elektronika a fotonika je študijný program flexibilne reflektujúci aktuálne požiadavky nielen elektronického, elektrotechnického a automobilového priemyslu na Slovensku, ale aj firiem a zamestnávateľov, ktorí sa venujú všeobecnej diagnostike, priemyselnej výrobe a automatizácii, inteligentným technológiám a systémom. Navrhovaná koncepcia študijného programu Elektronika a fotonika je nastavená správnym smerom a určite bude prínosom pre úspešných absolventov ako aj pre vysoko náročných zamestnávateľov. Tento program je zostavený v súlade s požiadavkami doby, jeho absolventi majú hlboké teoretické vedomosti a zručnosti aj vo vývoji a výskume, čo dáva veľmi dobré predpoklady pre ich uplatnenie v praxi v SR i v zahraničí, vrátane uplatnenia v našich spoločnostiach/organizáciách“ Zápisnica zo stretnutia Rady ŠP je tu: https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=228435.Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami sektora vyjadrili predstavitelia zamestnávateľov na zasadnutí Rady ŠP konaného dňa 20.5.2021: - Ing. Marian Baláž, Riaditeľ vývojového centra, ON Semiconductor Slovakia a.s., (Bratislava Development Center Twin City C) - Ing. Štefan Starovecký, Výkonný riaditeľ SEMIKRON Electronics, s. r. o. - Ing. Milan Ťapajna, PhD., Zástupca riaditeľa, Elektrotechnický ústav SAV.