accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má systematický, hlboký, ucelený a komplexný súbor vedomostí v oblasti fyzikálneho inžinierstva s dôrazom na fyziku, analýzu a modifikáciu materiálov na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám; - má vedomosti a prehľad o vedeckých metódach a postupoch využívaných v danej oblasti s dôrazom na spektroskopické metódy a počítačové simulácie fyzikálnych procesov, dejov a javov v rôznych materiáloch, prostrediach a fyzikálnych poliach; - má vedomosti a rozumie poznatkom a vzťahom v rámci daného vedného odboru; - má prehľad o súvisiacich odboroch a uvedomuje si prepojenie medzi vzdelávaním, vedou, výskumom a praxou; - vie definovať teoretickú bázu pre fyzikálne procesy v rôznych materiáloch a prostrediach s orientáciou na vlastnosti materiálov a v nich prebiehajúcich dejov; - vie opísať fyzikálne procesy v rôznych prostrediach a materiáloch príslušným matematickým aparátom a matematicko-fyzikálnymi modelmi vhodnými pre IT-implementáciu; - vie vysvetliť a pochopiť príčinné súvislosti medzi javmi, procesmi, vlastnosťami a štruktúrou materiálov; - svojimi výsledkami a originálnymi poznatkami publikovanými v medzinárodných recenzovaných časopisoch preukázateľne prispel k vývoju a posunul hranicu existujúcich poznatkov v danej oblasti.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - dokáže formulovať nové vedecké hypotézy pre pozorované javy a procesy v materiáloch, prostrediach a fyzikálnych poliach; - dokáže svoje poznatky, hypotézy a výsledky prezentovať, komunikovať a obhajovať pred medzinárodnou vedeckou komunitou; - je zručný vo vytváraní a využívaní matematicko-fyzikálnych modelov a prostriedkov pri riešení vedeckých problémov a v ich implementácii pre IT technológie; - dokáže plánovať, navrhovať, implementovať a využívať modely a stratégie pre spoluprácu výskumných a akademických pracovísk; - dokáže vytvárať a formulovať nové úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti; - je zručný v analýze a syntéze experimentálnych dát alebo dát získaných z počítačových simulácií; - je schopný identifikovať moderné trendy v danom odbore a uplatňovať interdisciplinárny prístup pri riešení zložitých vedeckých a výskumných problémov; - je schopný identifikovať možnosti, potenciál a vhodnosť dostupných analytických a technologických postupov pri riešení problémov materiálového inžinierstva; - má kritické, nezávislé a analytické myslenie vedúce k novým komplexným myšlienkam a inovatívnym postupom; - má kreatívnosť a tvorivosť pri inovácii a tvorbe nových metód a postupov modifikácie materiálov a vývoji nových materiálových štruktúr; - má pedagogické zručnosti a schopnosti pri vedení seminárov a individuálnom vedení študentov.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - ovláda zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov; - má predpoklady formulovať krátkodobé aj dlhodobé vedecké a výskumné úlohy a ciele v danej oblasti a pretaviť ich do vedeckých a výskumných projektov a tým rozvíjať danú vednú disciplínu; - má predpoklady tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a vzdelávaní a rozvíjať danú vednú disciplínu; - je kompetentný navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, ako aj inovovať, vyvíjať a zlepšovať existujúce metódy a postupy modifikácie a analýzy materiálov; - je kompetentný systematicky plánovať a podporovať rozvoj daného odboru pri zohľadnení najširších spoločenských, vedeckých, kultúrnych, právnych, ekologických a etických aspektov trvalo-udržateľného vývoja znalostnej spoločnosti; - má kompetencie viesť a riadiť vedecké a vývojové tímy, vedecké, vývojové a akademické pracoviská.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatňujú v oblastiach materiálového výskumu, aplikovanej fyziky a aplikácií špičkových technológií v SR a v zahraničí. V akademickej sfére sa absolventi uplatňujú vo vedeckých inštitúciách, výskumných strediskách a univerzitných pracoviskách, opäť v SR aj v zahraničí.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Klasifikácia podľa https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/ C2310005-01623 – Vysokoškolský učiteľ – lektor; U1223002-00474 – Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe; U1223999-01786 – Vedecko - výskumný pracovník v zdravotníctve; U2141039-00489 – Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov; U2151003-01118 – Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji; U2310003-00429 – Vysokoškolský učiteľ - odborný asistent; U2310004-00433 – Vysokoškolský učiteľ – asistent; Klasifikácia podľa https://sustavapovolani.sk/register_zamestnani Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji; Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike; Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov; Fyzikálny chemik; Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni; Fyzik elektriny a magnetizmu; Klinický fyzik; Biofyzik;

Príklady úspešných absolventov

Absolventi študijného programu Fyzikálne inžinierstvo, ktorí skončili za obdobie cca posledných 10 rokov sa uplatnili v týchto inštitúciách (informácie nie sú kompletné a sú založené na neformálnom sledovaní ďalšieho profesionálneho rastu našich absolventov): Ion Beam Applications (Belgicko) – jeden z mála svetových výrobcov a najúspešnejší dodávateľ urýchľovačov pre protónovú terapiu; VÚJE a.s. Trnava; Siemens, A.G; GSI Darmstadt (Nemecko) – špičkové výskumné stredisko pre fyziku ťažkých iónov; RENA Technologies Austria; GA Drilling; Novo Consulting, s.r.o.; DESY, Hamburg (Nemecko) – Center for Free-Electron Science, špičkový zdroj synchrotrónového žiarenia; BIONT, a.s. Bratislava – prvé PET centrum v Slovenskej republike; SÚJV Dubna (Ruská federácia) – Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne; viacerí doktorandi Fyzikálneho inžinierstva vypracovali dizertačnú prácu v Dubne; European XFEL (Nemecko) – nedávno otvorený najintenzívnejší zdroj synchrotrónového žiarenia na svete; EBG MedAustron, GmbH (Rakúsko) – jedno zo 4 centier protón/iónovej terapie na svete; Zurich Insurance, Bratislava; Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s. Nová Dubnica. – dodávateľ okrem iného aj komponentov pre urýchľovače častíc. Treba ešte dodať, že veľká časť pozícií vo vyššie menovaných inštitúciách najmä v zahraničí je obsadzovaná na základe medzinárodných konkurzov, v ktorých sú naši absolventi úspešní. Uvádzanie konkrétnych mien absolventov považujeme za indiskrétne a problematické z hľadiska ochrany ich osobných údajov, ako aj z hľadiska ochrany záujmov a zverejňovania citlivých informácií týkajúcich sa vyššie menovaných spoločností.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Jediným a rozhodujúcim vyjadrením zamestnávateľov týkajúcim sa hodnotenia kvality študijného programu je fakt, že našich absolventov prijímajú do pracovného pomeru a že naši absolventi postupne prechádzajú aj do významných kľúčových špičkových riadiacich pozícií vrátane vrcholného manažmentu a vedenia spoločnosti. Ako príklad si dovoľujem uviesť Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s. Nová Dubnica, ktorého riaditeľom je náš absolvent, pred tým pôsobiaci v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne v Ruskej federácii. Ďalej – ako som uviedol – je dôležitá tá skutočnosť, že mnohé pozície v zahraničných spoločnostiach sú obsadzované na základe medzinárodných konkurzov, v ktorých sú naši absolventi nielen konkurencieschopní, ale aj úspešní. Ako príklad si dovoľujem uviesť Ion Beam Applications (Belgicko) a EBG MedAustron, GmbH (Rakúsko). Taktiež je potrebné povedať, že naši absolventi počas svojho profesionálneho pôsobenia vo veľkej väčšine prípadov aj naďalej udržujú kontakty so svojimi bývalými školiteľmi. To svedčí o dvoch dôležitých skutočnostiach, a to: že považujú svojich bývalých učiteľov za kompetentných a obracajú sa na nich pri riešení odborných problémov, s ktorými sa stretávajú na svojich profesionálnych pôsobiskách; Nám to poskytuje veľmi účinnú, živú a aktuálnu spätnú väzbu, na základe ktorej dokážeme veľmi pružne v reálnom čase reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce sektorovo-špecifické požiadavky na výkon povolania a kontinuálne ich zohľadňovať pri aktualizácii študijného programu, a tak neustále zvyšovať jeho kvalitu. Dovoľujem si tiež uviesť, že vyjadrenia zamestnávateľov, ktoré sú predmetom bodu 2c) tohto dokumentu obsahujú aj hodnotenie kvality študijného programu.Stanovisko k súladu študijného programu s požiadavkami na výkon povolania poskytli: VÚJE, a.s.; Framatome Controls s.r.o.; Semikron s.r.o.