accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti z kľúčových oblastí týkajúcich sa jadrových, jadrovoenergetických a jadrovofyzikálnych zariadení a súvisiacej techniky; - osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov v oblasti jadrovej energetiky; - dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné vedecké a výskumné úlohy v oblasti jadrovej techniky a energetiky, a taktiež prinášať originálne a nové riešenia; - dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté vedecké poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu a priemyslu vo verejnom aj súkromnom sektore, ale najmä tam, kde sa venujú problematike zvyšovania jadrovej bezpečnosti v súvislosti s radiačnou odolnosťou a ďalšími vlastnosťami konštrukčných a jadrových materiálov, výskumu, vývoju a konštrukcii pokročilých typov jadrových a fúznych reaktorov, jadrového paliva a palivého cyklu, využitiu transmutačných technológií, vyraďovaniu jadrových zariadení z prevádzky, zaobchádzaniu s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, problematike detekcie, dozimetrie a ochrany pred žiarením, ako aj ekologickým a ekonomickým aspektom jadrovej energetiky.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v oblasti jadrovej energetiky a techniky, uplatňovať interdisciplinárny prístup pri riešení zložitých vedeckých a výskumných problémov a priebežne dopĺňať, aktualizovať a rozširovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania; - má kritické, nezávislé a analytické myslenie vedúce k novým komplexným myšlienkam a inovatívnym postupom; - dokáže formulovať nové vedecké hypotézy pre pozorované javy a procesy v materiáloch, prostrediach a fyzikálnych poliach; - je zručný vo vytváraní a využívaní matematicko-fyzikálnych modelov a prostriedkov pri riešení vedeckých problémov a v ich implementácii pre IT technológie; - je zručný v analýze a syntéze experimentálnych dát alebo dát získaných z počítačových simulácií; - dokáže svoje poznatky, hypotézy a výsledky prezentovať, komunikovať a obhajovať pred medzinárodnou vedeckou komunitou; - dokáže plánovať, navrhovať, implementovať a využívať modely a stratégie pre spoluprácu výskumných, akademických pracovísk a priemyselnej praxe; - osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentov aj s časovým harmonogramom riešenia, vedenia a kontroly pracovníkov tímu; - dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť a koordinovať veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov; - dokáže efektívne komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií; - má pedagogické zručnosti a schopnosti pri vedení seminárov a individuálnom vedení študentov;

Kompetencie

Absolvent študijného programu je kompetentný systematicky plánovať a podporovať rozvoj daného odboru pri zohľadnení najširších spoločenských, vedeckých, kultúrnych, právnych, ekologických a etických aspektov trvalo-udržateľného vývoja znalostnej spoločnosti.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia vo výskume, pri vývoji a konštrukcii všetkých jadrových zariadení, pokročilých typov jadrových a fúznych reaktorov, jadrového paliva a palivého cyklu, pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, zaobchádzaní s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, včítane ich skladovania a ukladania. Rozumejú problematike detekcie žiarenia, dozimetrie a ochrany pred žiarením, ako aj ekologickým, ekonomickým a najmä bezpečnostným aspektom jadrovej energetiky. Uplatnia sa pri aplikácii nových vedeckých poznatkov z jadrovej techniky v akademickej sfére a v praxi v SR aj v zahraničí.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Klasifikácia podľa https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/ U2151003-01118 – Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji; U1223002-00474 – Manažér výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe; U1223999-01786 – Vedecko - výskumný pracovník; U2310003-00429 – Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent; U2310004-00433 – Vysokoškolský učiteľ – asistent; C2310005-01623 – Vysokoškolský učiteľ – lektor; Klasifikácia podľa https://sustavapovolani.sk/register zamestnani Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji; Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike; Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni; Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni; Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení; Inšpektor jadrovej bezpečnosti.

Príklady úspešných absolventov

Absolventi študijného programu Jadrová energetika, ktorí skončili za obdobie cca posledných 10 rokov sa uplatnili v týchto inštitúciách (informácie nie sú kompletné a sú založené na neformálnom sledovaní ďalšieho profesionálneho rastu našich absolventov): - Slovenské elektrárne, a. s.; - VUJE, a. s.; - Framatome Controls s.r.o.; - JAVYS, a. s.; - Jacobs Slovakia, s.r.o.; - Úrad jadrového dozoru SR; - IAEA Wien (Rakúsko); - NEA Paris (Francúzsko); - CERN Geneve (Švajčiarsko). Uvádzanie konkrétnych mien absolventov považujeme za indiskrétne a problematické z hľadiska ochrany ich osobných údajov, ako aj z hľadiska ochrany záujmov a zverejňovania citlivých informácií týkajúcich sa vyššie menovaných spoločností.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Jediným a rozhodujúcim vyjadrením zamestnávateľov týkajúcim sa hodnotenia kvality študijného programu je fakt, že našich absolventov prijímajú do pracovného pomeru a že naši absolventi postupne prechádzajú aj do významných kľúčových špičkových riadiacich pozícií vrátane vrcholného manažmentu a vedenia spoločnosti. Ako príklad môžme uviesť VUJE, a.s. Trnava, kde v riadiacich pozíciách sú naši absolventi PhD. štúdia. Podobne aj v iných spoločnostiach boli a sú v riadiacich manažérskych pozíciách naši absolventi, napr. Framatome Controls s.r.o., Jacobs Slovakia, s.r.o., JAVYS, a.s. a pod. Taktiež je potrebné povedať, že naši absolventi počas svojho profesionálneho pôsobenia vo veľkej väčšine prípadov aj naďalej udržujú kontakty so svojimi bývalými školiteľmi. To svedčí o dvoch dôležitých skutočnostiach, a to: - že považujú svojich bývalých učiteľov za kompetentných a obracajú sa na nich pri riešení odborných problémov, s ktorými sa stretávajú na svojich profesionálnych pôsobiskách; - nášmu pracovisku to poskytuje veľmi účinnú, živú a aktuálnu spätnú väzbu, na základe ktorej dokážeme veľmi pružne v reálnom čase reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce sektorovo-špecifické požiadavky na výkon povolania a kontinuálne ich zohľadňovať pri aktualizácii študijného programu, a tak neustále zvyšovať jeho kvalitu. Vyjadrenia zamestnávateľov obsahujú aj hodnotenie kvality študijného programu.Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytli spoločnosti: - VÚJE, a.s.; - Framatome Controls s.r.o. https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=228430