accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí aplikovanej informatiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, - ovláda zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov, - preukazuje systematické porozumenie odboru štúdia spolu s patričným manažérskym, spoločenským a právnym povedomím v predmetnej oblasti.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v príslušnom odbore, najmä v oblasti bezpečnosti informačných systémov, kryptografie a kryptoanalýzy, schém na zdieľanie tajomstva, ochrany súkromia, umelej inteligencie, strojového učenia, neurónových sietí, pokročilých internetových technológií, udalostných systémov a ich simulácie, mobilných výpočtov, komunikačných protokolov, - dokáže prinášať originálne, nové riešenia; vzhľadom k interaktívnemu charakteru odboru dokáže formulovať a riešiť pomocou informačných technológií aj problémy ďalších vedných odborov, - dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, najmä v oblastiach bankovníctva, podnikových procesov a výrobných systémov, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, - je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v aplikáciách informatiky v prírodných, technických, ekonomických, matematických a spoločenských vedách a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, - ovláda zásady manažérskej práce, vedenia a kontroly pracovníkov tímu.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, - dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, - preberá zodpovednosť za výsledky svojej práce a má schopnosť prezentovať výsledky výskumu pred odbornou i laickou verejnosťou.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií. Oblasť zberu, prenosu, uchovávania a spracovania údajov, informácií a znalostí vie absolvent vedecky analyzovať a skúmať. Dostane hlboké základy komunikácie v sieťach, protokolov, ich zabezpečenia, kryptografie, anonymnej komunikácie a mobilnej komunikácie. Pre spracovanie údajov, informácií a znalostí vie použiť pokročilé matematické metódy (zahŕňajúce algebraické štruktúry, teóriu pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, informačno-teoretickú bezpečnosť), metódy strojového učenia, umelej inteligencie, Petriho siete, mobile computing a pod. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť informačných systémov – anonymnú komunikáciu, kryptoanalýzu, kryptografické inžinierstvo, pokročilú kryptografiu (postkvantová kryptografia), biometriu, steganografiu a stegoanalýzu. Absolvent tak nájde uplatnenie na akademickej pôde, v špičkových výskumných centrách, v špičkových firmách, v priemysle, bankovom sektore a pod. vo všetkých kľúčových oblastiach aplikovanej informatiky – bezpečnosti (informačné systémy, siete), komunikačných sietí, webových technológií, mobilných technológií, softvéru a hardvéru.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolventi študijného programu Aplikovaná informatika sa môžu uplatniť ako Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách, alebo ako riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií, softvérový architekt, IKT architekt, softvérový analytik či analytik IKT.

Príklady úspešných absolventov

Od roku 2016 úspešne ukončilo štúdium v ŠP Aplikovaná informatika 7 absolventov, napr. Ing. Eugen Antal, PhD., odborný asistent, ÚIM FEI STU; Ing. Ľuboš Omelina, PhD., Researcher, Vrije Universteit Brussel; Mgr. Tomáš Fabšič, PhD., odborný asistent, ÚIM FEI STU; Ing. Maroš Čavojský, PhD., odborný asistent, ÚIM FEI STU; Ing. Dominik Sopiak, PhD., výskumný pracovník s VŠ vzdelaním, ÚIM FEI STU / Computer Vision Developer, C.G.C., a.s.; Ing Juraj Varga, PhD., Ministerstvo obrany SR; Ing. Pavol Marák, PhD., odborný asistent, ÚIM FEI STU;

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Hodnotenie kvality študijného programu predstaviteľmi zamestnávateľov podľa zápisnice z rokovania Rady Študijného programu Aplikovaná informatika, ktoré sa konalo dňa 27.5.2021 je nasledovné: Študijný program Aplikovaná informatika hodnotia zamestnávatelia ako vyvážený a budujúci odbornosť študentov vo viacerých odborných smeroch. Absolventi sú tak pripravení nastúpiť na trh práce nie len na Slovensku, ale aj v Európskom alebo širšom priestore. Takisto sú pripravení aj na nové výzvy, ktoré spoločnosť, a to nielen v oblasti aplikovanej informatiky, čakajú v blízkej dobe.