accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí aplikovanej informatiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, - ovláda zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov, - preukazuje systematické porozumenie odboru štúdia spolu s patričným manažérskym, spoločenským a právnym povedomím v predmetnej oblasti.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v príslušnom odbore, najmä v oblasti bezpečnosti informačných systémov, kryptografie a kryptoanalýzy, schém na zdieľanie tajomstva, ochrany súkromia, umelej inteligencie, strojového učenia, neurónových sietí, pokročilých internetových technológií, udalostných systémov a ich simulácie, mobilných výpočtov, komunikačných protokolov, - dokáže prinášať originálne, nové riešenia; vzhľadom k interaktívnemu charakteru odboru dokáže formulovať a riešiť pomocou informačných technológií aj problémy ďalších vedných odborov, - dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, najmä v oblastiach bankovníctva, podnikových procesov a výrobných systémov, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom, ako aj súkromnom sektore, - je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v aplikáciách informatiky v prírodných, technických, ekonomických, matematických a spoločenských vedách a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, - ovláda zásady manažérskej práce, vedenia a kontroly pracovníkov tímu.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, - dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, - preberá zodpovednosť za výsledky svojej práce a má schopnosť prezentovať výsledky výskumu pred odbornou i laickou verejnosťou.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií. Oblasť zberu, prenosu, uchovávania a spracovania údajov, informácií a znalostí vie absolvent vedecky analyzovať a skúmať. Dostane hlboké základy komunikácie v sieťach, protokolov, ich zabezpečenia, kryptografie, anonymnej komunikácie a mobilnej komunikácie. Pre spracovanie údajov, informácií a znalostí vie použiť pokročilé matematické metódy (zahŕňajúce algebraické štruktúry, teóriu pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, informačno-teoretickú bezpečnosť), metódy strojového učenia, umelej inteligencie, Petriho siete, mobile computing a pod. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť informačných systémov – anonymnú komunikáciu, kryptoanalýzu, kryptografické inžinierstvo, pokročilú kryptografiu (postkvantová kryptografia), biometriu, steganografiu a stegoanalýzu. Absolvent tak nájde uplatnenie na akademickej pôde, v špičkových výskumných centrách, v špičkových firmách, v priemysle, bankovom sektore a pod. vo všetkých kľúčových oblastiach aplikovanej informatiky – bezpečnosti (informačné systémy, siete), komunikačných sietí, webových technológií, mobilných technológií, softvéru a hardvéru.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi ŠP Aplikovaná informatika podľa Sústavy povolaní (sustavapovolani.sk) sú najmä Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách, ale môžu sa uplatniť aj ako riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií, softvérový architekt, IKT architekt, softvérový analytik či analytik IKT.

Príklady úspešných absolventov

Doktorský študijný program Aplikovaná informatika uskutočňovaný v dennej forme v anglickom jazyku zatiaľ nemá žiadnych absolventov.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Hodnotenie kvality študijného programu predstaviteľmi zamestnávateľov podľa zápisnice z rokovania Rady Študijného programu Aplikovaná informatika, ktoré sa konalo dňa 27.5.2021 je nasledovné: Študijný program Aplikovaná informatika hodnotia zamestnávatelia ako vyvážený a budujúci odbornosť študentov vo viacerých odborných smeroch. Absolventi sú tak pripravení nastúpiť na trh práce nie len na Slovensku, ale aj v Európskom alebo širšom priestore. Takisto sú pripravení aj na nové výzvy, ktoré spoločnosť, a to nielen v oblasti aplikovanej informatiky, čakajú v blízkej dobe.