accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má vedomosti zvolenej oblasti študijného odboru Kybernetika, do ktorej patrí vedecký problém, ktorý je predmetom jeho dizertácie. Ide najmä o nové matematické metódy a princípy riadenia, nové metódy a algoritmy riadenia robotických systémov, metódy modelovania a riadenia biokybernetických procesov, systémy umelej inteligencie, nové programové a komunikačné systémy pre decentralizované riadenie zložitých systémov. Súčasťou je špecifikácia moderných metód riadenia, tvorbu algoritmov riadenia, modelovanie s ohľadom na nové smery vývoja informačných a priemyselných komunikačných technológií pre zber, spracovanie, prenos, uchovávanie a spracovanie informácií, údajov a signálov. Má teoretické aj aplikačné vedomosti na úrovni analyzovaného vedeckého problému.

Zručnosti

Absolvent je schopný: - formulovať problém, ktorý bude predmetom jeho výskumu a vybrať metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov; - dôsledne analyzovať súčasný stav problematiky otvoreného vedeckého problému; - samostatne riešiť otvorený vedecký problém s vysokým stupňom inovácie; - navrhovať inovatívne riešenia založené na aktuálnom stave problematiky pre otvorený vedecký problém; - navrhnúť originálne postupy a riešenia s jasným prínosom pre teóriu a prax akceptovateľné na medzinárodnej úrovni; - prezentovať postupy a výsledky vedeckej práce; - prebrať zodpovednosť za výsledky svojej práce a prezentovať ich pred verejnosťou;

Kompetencie

Absolvent získa kompetencie: - vo vedeckých metódach výskumu a vývoja; - vo vysoko tvorivej odbornej výskumnej a vývojovej činnosti; - v metodologických skúsenostiach a návykoch nevyhnutných pre samostatnú ako aj tímovú vedeckú prácu;

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Hlavný dôraz sa kladie na tvorivú vysoko odbornú výskumnú a vývojovú činnosť. Absolvent môže pôsobiť vo výskume na vysokých školách, na výskumných pracoviskách, na všetkých pracoviskách, kde je predpokladom uplatnenia absolvovanie 3. stupňa vysokoškolského vzdelahnia a uplatnia sa nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti. https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702030000&field=2647V07&year=2019

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

PLC programátor, Elektrotechnik, Elektrotechnik automatizovanej výroby, Elektrotechnik podpory inžinieringu, Mechatronik, Správca informačného systému, Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb, Aplikačný programátor, Správca databáz, Programátor priemyselných robotov, Programátor CNC strojov, Procesný špecialista v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista automatizácie, Strojársky špecialista technológ, Strojársky špecialista v oblasti údržby, Špecialista plánovania výroby, Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe, Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji, Projektový manažér v oblasti IKT, Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií, Špecialista IKT procesov, Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách, Systémový programátor, Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií, Strojársky špecialista vo výskume a vývoji, Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Príklady úspešných absolventov

Ing. Peter Beňo, PhD., head of robot applications, Photoneo

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Robotika a kybernetika hodnotia zamestnávatelia ako vyvážený a budujúci odbornosť študentov vo viacerých odborných smeroch. Pozitívne hodnotia aj záber na praktické skúsenosti získavané počas cvičení. Absolventi sú tak pripravení nastúpiť na trh práce nie len na Slovensku, ale aj v Európskom alebo širšom priestore. Takisto sú pripravení aj na nové výzvy, ktoré spoločnosť, a to nielen v oblasti robotiky a kybernetiky, čakajú v blízkej dobe. Absolventi sú pripravovaní v zmysle požiadaviek, s ktorým sa zamestnávatelia stretávajú pri každodennej práci.Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami sektora dali spoločnosti: Siemens, s.r.o., Matador Automation, s.r.o., Humusoft, s.r.o., Ústav informatiky SAV, Airvolute, s.r.o.