accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má: - systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v oblasti IKT, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom, - má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu v oblasti IKT na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám, - široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti návrhu a implementácie informačných a komunikačných služieb a aplikácií, spojené tiež s ich projektovaním, konštrukciou, overovaním a prevádzkou, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu, - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore informatiky so zameraním na informačné a komunikačné technológie.

Zručnosti

Absolvent študijného programu vie: - aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v oblasti informačných a komunikačných technológií, - riešiť praktické a teoretické úlohy v oblasti informačných a komunikačných technológií s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti, - uplatňovať všeobecné vedomosti z oblasti informatiky so zameraním na informačné a komunikačné technológie v rôznych aspektoch činnosti vrátane analýzy a návrhu, informačných a komunikačných systémov a sietí, - vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, - vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, - identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore IKT a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí, - aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru, - navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Kompetencie

Absolvent: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní rámcových činností a to aj v rámci medzinárodnej spolupráce, - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky, - je schopný efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu ako aj samostatne vytvoriť pracovný tím, ktorý je potom schopný aj viesť a to aj na medzinárodnej úrovni, - vyznačuje sa kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach, - vyznačuje sa zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, - vyznačuje sa schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou, - vyznačuje sa zodpovednosťou za vedenie tímu v danom vednom odbore, - vyznačuje sa plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku. Svoje poznatky dokáže efektívne zdieľať s ostatnými členmi tímu.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu sa uplatňujú predovšetkým v spoločnostiach zameraných na výskum a vývoj informačných a komunikačných systémov a sietí. Uplatnia sa ako manažér výskumných a vývojových projektov, výskumník a projektant v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky informačných a komunikačných technológií. Nachádzajú uplatnenie aj na univerzitách a vysokých školách, kde sa uplatnia ako výskumníci alebo pedagogickí pracovníci. Uplatnenie absolventov je nielen v informačných a komunikačných technológiách, ale aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde je potrebné využívať metódy vedeckej a tvorivej práce, získavať, vyhodnocovať a efektívne aplikovať najnovšie vedecké a technické poznatky a metódy, po implementačnej stránke kvantifikovať vlastnosti procesov a na základe získaných informácií vytvoriť informačný a komunikačný systém, umožňujúci zobraziť alebo vyhodnotiť dáta alebo zasiahnuť do procesu. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú aj všeobecné vedomosti študijného odboru na úrovni syntézy s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť. Absolvent študijného programu Telekomunikácie je schopný samostatne aplikovať teóriu, najnovšie vedecké poznatky, praktické postupy a nástroje pri výskume a navrhovaní riešení založených na informačných a komunikačných technológiách podľa zamerania študijného programu.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu: - je pripravený na vedecko výskumnú prácu v organizáciách zaoberajúcich sa vedecko-výskumnou činnosťou a to ako doma tak aj v zahraničí, - vďaka nadobudnutým pedagogickým zručnostiam môže pôsobiť ako výskumný alebo vedecko-pedagogický pracovník na univerzite, - vďaka získaným poznatkom môže pracovať na pracovných pozíciách vyžadujúcich univerzitné vzdelanie tretieho stupňa. Povolania, kde sa môžu absolventi uplatniť podľa www.sustavapovolani.sk: - riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách, - vysokoškolský učiteľ (odborný asistent), - výskumník.

Príklady úspešných absolventov

V priebehu existencie študijného programu Telekomunikácie množstvo absolventov zaujalo významné postavenie v praxi, školstve, vede, verejnej a štátnej správe. Ako reprezentantov staršej strednej generácie spomeňme: Ing. Pavol Kukura, CSc., ktorý zastával významné funkcie v telekomunikačných spoločnostiach: obchodný riaditeľ AT&T Slovakia s.r.o., technický riaditeľ Lucent Technologies Slovensko s.r.o., výkonný viceprezident Slovak Telekom a.s.; a prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU v Bratislave. Z mladšej strednej generácie spomeňme: Ing. Richard Chomist, PhD., výkonný riaditeľ pre IT a podporu ČSOB Leasing a.s., Ing. Matúš Turcsány, PhD., hlavný technologický riaditeľ v spoločnosti Ericsson Slovakia s.r.o., Ing. Miloš Cerňak, PhD., aktuálne pôsobí ako Principal Engineer vo firme Logitech vo Švajčiarsku.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia potenciálnych absolventov ŠP vyjadrili súhlas s obsahom daného ŠP a potrebou takýchto absolventov na trhu práce.