accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - Má hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí meracej techniky a ďalších aplikácií elektrotechniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete; - Ovláda zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov; - Preukazuje systematické porozumenie odboru štúdia spolu s patričným manažérskym, spoločenským a právnym povedomím v predmetnej oblasti.

Zručnosti

- Je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v oblasti meracej techniky a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania; - Vie kriticky, nezávisle a analyticky myslieť a tvorivo aplikovať nadobudnuté vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe pri riešení originálnych alebo inovatívnych vedecko-výskumných úloh, a to aj v nepredvídateľných meniacich sa podmienkach; - Dokáže analyzovať, riešiť a hodnotiť zložité a neštandardné úlohy v príslušnom odbore a zároveň prinášať originálne, nové riešenia; - Dokáže prispieť pôvodným výskumom k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania prostredníctvom vlastných publikácií na národnej ale aj medzinárodnej úrovni; - Dokáže navrhnúť vedecko-výskumný projekt, definovať a zabezpečiť jeho ciele a metódy riešenia a tiež ho obhájiť pred odbornou verejnosťou; - Ovláda zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu.

Kompetencie

- Dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť výskumné projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov; - Preberá zodpovednosť za výsledky svojej práce a má schopnosť prezentovať výsledky výskumu pred odbornou i laickou verejnosťou; - Dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií pri riešení vedecko-výskumných projektov; - Je schopný vytvárať stratégie na rozvoj svojej vednej oblasti, pričom zohľadňuje spoločenské, právne a morálne aspekty pri smerovaní ďalšieho vývoja modernej vedy vo svojej oblasti a podporuje technický pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Ich znalosti sú vymedzené profilom absolventa a nosnými témami študijného odboru Elektrotechnika. Absolvent študijného programu Meracia technika sa môže uplatniť najmä: - vo výskume v akademickej alebo výskumnej organizácii EÚ, všade tam, kde sú potrebné hlboké znalosti z metrológie, meracích systémov, meracích metód, elektromagnetickej kompatibility riadenia experimentu, teórie elektromagnetického poľa, elektromagnetických systémov, diagnostických metód; - v akademických alebo výskumných organizáciách na úrovni riadenia menších alebo väčších vedeckých kolektívov, či skupín; - v priemyselnej praxi pri vývoji systémov, metód, technických postupov a komplexných riešení, kde dokáže prinášať nové a originálne riešenia; - v elektrotechnickom priemysle, meracej technike, senzorovej technike, elektronike a aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde treba riešiť rozsiahle problémy týkajúce sa vývoja nie len nových prvkov, zariadení a systémov ale predovšetkým nových princípov a metód; - vo výskumných a vývojových oddeleniach podnikov v pozícii riadiaceho pracovníka, manažéra vedeckých projektov, dizajnéra elektrotechnických prvkov, zariadení a systémov a všade tam, kde sú potrebné fyzikálne znalosti jednotlivých technických prvkov projektu a schopnosti ich originálneho spracovania.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe, Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji, Špecialista elektrotechnik technológ, Špecialista neštandardných meracích systémov.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku zatiaľ nemá žiadnych absolventov.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Navrhovaná koncepcia študijného programu Meracia technika je nastavená správnym smerom a určite bude prínosom pre úspešných absolventov ako aj pre vysoko náročných zamestnávateľov. Kladné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami sektora dal Ústav merania SAV, najvýznamnejší zamestnávateľ absolventov ŠP. https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=228433