accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má špecializovaný systematický súbor vedomostí zodpovedajúci špičkovým medzinárodným kritériám pre tvorivé riešenie náročných úloh výskumu a vývoja vo zvolených oblastiach vodohospodárskeho inžinierstva vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom. V špecializovanej oblasti vodohospodárskeho inžinierstva má hlboké znalosti z teórií vied o vode, sofistikovaných experimentálnych laboratórnych metód, metód terénneho výskumu, postupov geo- a hydroinformatiky. Vie riešiť náročné a typické problémy návrhu, riadenia a prevádzky vybraných systémov a objektov vo vodohospodárskom staviteľstve so špecializáciou na vzdúvacie, hydroenergetické a regulačné objekty na vodných tokoch a nádržiach, melioračné a vodárenské sústavy, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo. V oblasti svojej špecializácie ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja potrebné pre skúmanie a riešenie problémov interakcií spoločnosti a zložiek vodného prostredia v prírodných a technických systémoch vrátane návrhu štrukturálnych a prírode blízkych opatrení proti prírodným hrozbám. Vo zvolenej oblasti špecializácie má široké interdisciplinárne vedomosti potrebné pre integrovaný manažment vôd a vodné plánovanie pre manažment povodí prírodných a urbanizovaných území a ochranu a revitalizáciu akvatického a životného prostredia.

Zručnosti

Absolvent je schopný samostatne vedecky rozvíjať zvolený odbor v rámci vodohospodárskeho inžinierstva na špičkovej medzinárodnej úrovni. Vie identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v ňom a v príbuzných odboroch, vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre jeho ďalší rozvoj, uplatňujúc: - metódy získavania, spracovávania a vyhodnocovania kvalifikovaných odborných podkladov a údajov z terénnych a laboratórnych meraní, - vedecké metódy bádania, vrátane vedeckého popisu, experimentu a jeho vyhodnotenia, - metódy fyzikálneho a matematického modelovania, vrátane zovšeobecnenia a aplikácie dosiahnutých výsledkov. Absolvent je schopný nadobudnutými schopnosťami prinášať vlastné riešenia technických, vodohospodárskych a environmentálnych problémov s cieľom zabezpečenia požadovanej kvality prostredia a ochrany spoločnosti. Nadobudol tvorivé súvzťažné myslenie a chápanie dejov v ich vzájomnej podmienenosti a nadväznosti. Má problémovo a nie sektorálne orientovaný prístup pri formulovaní problémov a metód riešenia zvolenej oblasti vodohospodárskeho inžinierstva.

Kompetencie

Absolvent vie : - zohľadňovať spoločenské priority smerovania ďalšieho vývoja spoločnosti a jej vzťahu k životnému prostrediu, - riadiť sa prijatými etickými normami vedeckej práce a uplatňovať princípy vedeckej integrity, - kriticky, nezávisle a analyticky myslieť, - analyzovať a riešiť problémy so zodpovedajúcou environmentálnou, prírodovednou, matematickou, technickou a digitálnou gramotnosťou, - plánovať svoj osobnostný rozvoj, - organizovať a plánovať prácu, rozhodovať, motivovať a viesť ľudí, - pracovať samostatne, ale aj pracovať v tíme, - niesť zodpovednosť za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu, - komunikovať a jednať s ľuďmi v cudzom jazyku, - pôsobiť v medzinárodnom výskumnom kolektíve, - písomne vo svetovom jazyku prezentovať výsledky vedeckej práce, - vo svetovom jazyku prednášať výsledky vedeckej práce, - vo svetovom jazyku vypracovať žiadosti o grant.

Profilové predmety

Simulačné a optimalizačné modely vodohospodárskych sústavDizertačná skúškaSanácie environmentálnych záťažíMetódy laboratórneho výskumu hydrodynamických javovDizertačný projekt 1Prúdenie tekutínNádrže a priehrady - vybrané stateMetódy terénneho a experimentálneho výskumu v hydrológiiVybrané state z matematiky 1Hodnotenie rizík extrémnych hydrologických javovHospodárenie s vodouFiltračné a stabilitné úlohy sypaných hrádzíDizertačný projekt 2Vedecké a publikačné aktivity 5Metodológia vedeckej práce 1Krajinno-inžinierske stavby - vybrané stateZnečistenie a ochrana vôdVedecké a publikačné aktivity 4Vodárenské sústavyÚpravne vody pre pitné a priemyselné účelyOchrana a využívanie vodných zdrojovHydrodynamika pórovitého prostrediaGeotechnické stavbyDizertačný projekt 6Dizertačný projekt 5BalneotechnikaVedecké a publikačné aktivity 3Vedecké a publikačné aktivity 1Metodológia vedeckej práce 2Metódy a modely vodohospodárskych bilanciíVybrané state z matematiky 2Vybrané state z hydrotechnických staviebČistenie odpadových vôdZdravotne vodohospodárske stavbyProgramovací jazyk COptimálny návrh experimentuOdpadové hospodárstvoHydrológia - vybrané stateHydrológia urbanizovaných územíHydrochémia a hydrobiológia - vybrané stateGeoštatistické metódy v hydrológiiDizertačný projekt 4Dizertačný projekt 3Deterministické matematické modely hydrologických procesovVedecké a publikačné aktivity 2Revitalizácie tokovOdvádzanie odpadových vôdHydroenergetické sústavyHorizontálne a vertikálne zachytávadláGeoinformatika v hydrológii a vodnom hospodárstveStochastické matematické modely hydrologických procesovDizertačná práca a jej obhajobaMetódy hydrologických predpovedíHydropedológia a bonitácia pôdyFyzikálne modelovanie hydrodynamických javovDizertačný projekt 7

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa typicky uplatňuje ako tvorivý výskumný, vývojový, koncepčný a riadiaci pracovník v organizáciách základného a aplikovaného vodohospodárskeho výskumu, v strednom a vysokom školstve, v špičkových projekčných kanceláriách, v podnikateľskej a podnikovej sfére zaoberajúcej sa vývojom a rozvojom využívania vodných zdrojov, hospodárenia s vodou, ochranou vôd a životného prostredia, navrhovaním, realizáciou a riadením komplexných vodohospodárskych a environmentálnych stavieb, v štátnej správe v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia (centrálne orgány, úrady životného prostredia, podniky povodí, vodárenské spoločnosti, hygienická služba, geologická služba, hydrometeorologická služba a pod.), v poisťovníctve pri hodnotení rizík, a v mimovládnom sektore zameranom na ochranu životného prostredia a vôd.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Štúdium študijného programu poskytuje absolventovi plnohodnotné uplatnenie na trhu práce v národnom a európskom priestore. Kvalifikácia absolventa je v súlade s požiadavkami 8 úrovne národného aj európskeho kvalifikačného rámca. Získaná kvalifiikácia podľa Národnej sústavy kvalifikácií zodpovedá požiadavkám na vybrané povolania v sektoroch Poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybolov a veterinárstvo, Energetiku, plyn a elektrinu; Stavebníctvo; Odpadové hospodárstvo a životné prostredie; Veda a výskum; Výchova, vzdelávanie a šport; Vodné hospodárstvo a vodárenstvo: - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách, - Špecialisti v oblasti vedy a techniky, - Učitelia a odborní pedagogickí pracovníci, - Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky a - Špecialisti v oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva.

Príklady úspešných absolventov

Absolventi sa uplatnili v ústavoch výskumu u nás a v zahraničí (napr. Ústav hydrológie SAV, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Joint European Research Centre) na katedrách a ústavoch našich a zahraničných univerzít (napr. STU, SPU, TU Viedeň, ETH Zürich), na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., vo Vodohospodárskej výstavbe, š.p., v Hydromeliorácie, š.p., vo vodárenských spoločnostiach, na Ministerstve životného prostredia SR, na Ministerstve dopravy a výstavby SR, mestských úradoch, na Slovenskej agentúre životného prostredia, v súkromnom sektore s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou, zaoberajúcim sa projektovaním a inžinieringom vodohospodárskych a environmentálnych stavieb (napr. Národná diaľničná spoločnosť, DHI Slovakia s.r.o., Esprit s.r.o., Vodotika a.s., Microstep-MIS, Prohu a.s., Vodohospodárske stavby, š.p., Hydroconsulting, s.r.o., ATJ Slovakia, s.r.o., ČOV design, s.r.o., K&K TECHNOLOGY SK, a.s., AD Consult, a.s., Geotest, s.r.o.).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov. https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228609;on=0;dok=223665;serializace=71707527:1692221696:58014:user:5662fbd54d25f51dd38063b5eb0c8146ff6c3b79