accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent nadobudne hlboké teoretické poznatky a metodologický základ na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám , ktorý mu umožní viesť nezávislý výskum založený na princípoch udržateľného rozvoja, so zameraním najmä na priemyselné inžinierstvo, projektovanie výrobných a ekonomických systémov a procesov. Má vedomosti z kľúčových oblastí manažmentu priemyselných podnikov, pozná význam a úlohu jednotlivých škôl a konceptov manažmentu, má vedomosti o systémovom prístupe k riešeniu vybraných problémov operačnej a systémovej analýzy a o vybraných exaktných metódach a postupoch ich riešenia. Získa prehľad v dejinách peňažných systémov, pozná základné otázky, ktoré rieši ekonómia ako veda a ich premietnutie do ekonomiky v jednotlivých etapách ľudskej spoločnosti, pozná aktuálne smery ekonomického myslenia, najmä tzv. „novú ekonomiku“, princípy spoločensky zodpovedného podnikania a ich premietnutie do stratégie a politiky podniku. Absolvent má rozšírené poznatky z problematiky manažmentu výroby, so zameraním predovšetkým na aplikácie, výhody i dopady nových organizačných i technologických trendov v predvýrobných, výrobných a povýrobných etapách manažmentu výroby. Pozná integrované a interdisciplinárne manažérske praktiky, výzvy a problémy v rozličných krajinách a kontextoch.

Zručnosti

Absolvent vie prakticky aplikovať znalosti z kľúčových oblastí manažmentu priemyselných podnikov, dokáže integrovať využívanie rozličných prístupov, nástrojov a metód na riešenie konkrétnych strategických úloh priemyselných podnikov a formulovať, implementovať a kontrolovať kľúčové rozhodnutia v kontexte s novým modelom podnikania založeným na udržateľnom spoločensky zodpovednom podnikaní. Dokáže využívať metódy matematickej pravdepodobnosti, štatistickej analýzy a vybrané exaktné metódy a postupy na riešenie aktuálnych problémov hospodárskej a podnikateľskej praxe, dokáže formulovať matematické modely procesov a úloh súvisiacich s riadením výrobných, dopravných a logistických systémov, ako aj ovládať softvérové nástroje pre riešenie optimalizačných úloh. Absolvent sa zúčastní na riešení vedeckovýskumných projektov školiaceho pracoviska, dokáže pochopiť ciele, metódy a postupy riešenia vedeckovýskumných projektov, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, naučí sa pracovať v interdisciplinárnom multikultúrnom tíme a publikovať výsledky vedeckej práce.

Kompetencie

Absolvent je schopný pracovať na báze systémových vied nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti, samostatne viesť výskum a prezentovať jeho výsledky na vedeckých fórach. Vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa podmienkach a zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti. Je schopný vedecky pracovať, formulovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia, realizovať projekty využívaním najmodernejších formálnych aparátov, experimentálnych postupov s ohľadom na svoje odborné zameranie a realizovať riešenia zodpovedajúce najmodernejším trendom vývoja vedy a techniky v daných oblastiach.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Na základe portálu https://uplatnenie.sk/ podľa dostupných informácii z roku 2019 67% absolventov je zamestnaných, 17% sú na materskej dovolenke.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Priemyselné manažérstvo, resp. jej modulov : - nájde uplatnenie na vedecko-výskumných, ale aj pedagogických pracoviskách univerzít, výskumných pracoviskách, konzultačno-poradenských spoločnostiach zaoberajúcich sa uvedenou problematikou, podnikových vývojových pracoviskách a po získaní praktických skúseností i vo vrcholových manažérskych pozíciách v rôznych typoch organizácií. - podľa Sústavy povolaní (na sustavapovolani.sk a https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/) sa uplatní ako: odborný asistent vysokej školy, výskumný pracovník vysokej školy a pod.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Priemyselné manažérstvo, ako pokračovateľ študijných programov Odvetvové a prierezové ekonomiky, Manažment priemyselných podnikov, Priemyselné inžinierstvo a manažment, Personálna práca v priemyselnom podniku, Inžinierstvo kvality produkcie za 69 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť, napríklad nasledovných absolventov: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. (1984) - MH Manažment (generálny riaditeľ); Ing. Martina Jakábová, PhD. (2003) - Vision Consulting (Project Manager); Ing. Yulia Šurinová, PhD. (2006) - Sky Medical (Plant manager); Ing. Zuzana Kelemenová, PhD. (2009) - Schaeffler (Application Engineer); Ing. Rastislav Beňo, PhD. (2011) - Stellantis Trnava (hlavný ergonóm); Ing. Anita Herbácskóová, PhD. (2012) - Suzuki (Head of HR); Ing. Viktória Talnagiová, PhD. (2012) - Osram (Controlling Manager); Ing. Martin Hrablik, PhD. (2013) – Peikko Slovakia (HR Manager); Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (2014) - Zväz automobilového priemyslu (prezident); Ing. Veronika Beluská, PhD. (2014) - Honeywell (Project Plannig and Control Analyst); Ing. Matej Daňo, PhD. (2018) - LEONI (Product Section Manager). Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére, môžeme spomenúť napr. prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (1967) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (1988) - Materiálovotechnologická fakulta STU (dekan); doc. Ing. František Horňák (1992) - STU (prorektor); doc. Ing. Andrea Chlpeková (1992) - Materiálovotechnologická fakulta STU (riaditeľka ústavu); prof. Ing. Ján Závadský, PhD. (1999) - UMB Banská Bystrica (manažér vnútorného systému kvality)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

V súčasnej dobe rastie v rámci súkromného sektora dopyt po absolventoch tretieho stupňa štúdia, ktorí majú vysoký level odborných, analytických a manažérskych zručností, a vedia svoje poznatky náležite uplatniť aj v praxi na riadiacich pozíciách. Zamestnávatelia potvrdili, že výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním programu Priemyselné manažérstvo, napĺňajú sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon odborných, aj manažérskych pozícií.