accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent: - disponuje aktuálnymi vedeckými poznatkami z oblasti konštrukčných materiálov a ich trieskového a beztrieskového spracovania, metalurgie kovových materiálov, simulácie a automatizácie technologických procesov vrátane počítačovej podpory a aplikácie CA technologických systémov, - má hlboký teoretický základ umožňujúci mu samostatne riešiť úlohy z oblasti obrábania, zvárania, spájkovania, tvárnenia, zlievarenstva, strojárskej metrológie, montáže, a CA technológií, - systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom, - hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériá.

Zručnosti

Absolvent vie: - identifikovať problémy súvisiace s technologickým spracovaním konštrukčných materiálov, analyzovať ich a na ich riešenie využívať vedecké metódy a postupy, - formulovať vedecké hypotézy, - navrhnúť metodiku experimentu na potvrdenie, alebo vyvrátenie vedeckých hypotéz, - realizovať experiment, štatisticky spracovať a vyhodnotiť namerané dáta, - prezentovať dosiahnuté vlastné výsledky pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou, - aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného aj interdisciplinárneho charakteru, - posúdiť nové koncepty a inovácie, - navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, - identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj vo svojom odbore, ako aj v príbuzných odboroch a ďalej ho využívať na jeho ďalší rozvoj.

Kompetencie

Absolvent sa vyznačuje: - kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, - výbornými komunikačnými schopnosťami, - schopnosťou pracovať samostatne, pracovať v tíme a viesť tím, - zodpovednosťou za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu, - kreatívnosťou a tvorivosťou pri inovácii a tvorbe nových výskumných a pracovných postupov, - plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobných procesov so základnou orientáciou na technológiu obrábania, zvárania, spájkovania, tvárnenia, zlievania ale i na tvorbu povrchov, strojársku metrológiu, montáž, tribológiu, CA technológie v strojárstve a strojov pre spracovanie kovov. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie v špičkových výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov alebo v špičkových manažérskych funkciách v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno-technologického zamerania. Okrem toho sa uplatnia v organizáciách zabezpečujúcich ďalšie profesijné odborné vzdelávanie.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent sa uplatní ako: - špecialista pre výskum a vývoj v strojárstve, - vedúci výskumný a vývojový pracovník v strojárstve, - výskumný a vývojový inžinier v strojárstve, - výskumný a vývojový manažér v strojárstve, - špecialista strojárskej (automobilovej) výroby, - riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, - strojársky špecialista konštruktér, projektant, - inžinier zvárania, - strojársky špecialista technológ, - strojársky špecialista v oblasti kvality, - odborný asistent vysokej školy, - príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Strojárske technológie a materiály za ostatné roky vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. V oblasti komerčnej sféry je možné spomenúť: 1. Ing. Michal Šimek, PhD. (vedúci oddelenia laserového zvárania vo firme Prvá zváračská, a. s., Bratislava) 2. Ing. Jozef Zóhn, PhD. (riaditeľ firmy ASKOZVAR s. r. o., Košice) 3. Ing. Lukáš Pikna, PhD. (Business Architect MES and Automation, Bekaert Slovakia s. r. o., Sládkovičovo) 4. Ing. Tomáš Kupec, PhD. (inšpektor pre zváranie, NDT v TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Nitra) 5. Ing. Gabriela Martančíková, PhD. (riaditeľ odboru systémov, komponentov a stavebných konštrukcií na Úrade jadrového dozoru SR, Bratislava) 6. Ing. Rastislav Kubíček, PhD. (Senior Welding Engineer R&D Equipment (vývoj zváracích zdrojov) v ESAB R&D Gothenburg, Švédsko) 7. Ing. Silvia Karvanská, PhD. (referent kvality vo Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava) 8. Ing. Marián Blaško, PhD. (vedúci aplikačného laboratória vo firme Branson Ultrasonics, a. s., Nové Mesto nad Váhom) 9. Ing. Lukáš Likavčan, PhD. (aplikačný inžinier vo firme Branson Ultrasonics, a. s., Nové Mesto nad Váhom) 10. Ing. Miroslav Košík, PhD. (hlavný technológ na spracovanie plastov vo firme Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o, Kočovce) 11. Ing. Lukáš Satin, PhD. (vedúci prevádzky Lisovňa plastov vo firme Fremach Trnava, s. r. o., Trnava) 12. Ing. Miroslav Jáňa, PhD. (Medzinárodný inžinier zvárania v oblasti jadrovej energetiky, Výskumný ústav zváračský, z. z. p. o., Bratislava) 13. Ing. Michal Prach, PhD. (Inšpektor zvárania, NDT a tlakových zariadení v TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Nitra) 14. Ing. Rudolf Zaujec, PhD. (Vedúci oddelenia výskumu a vývoja, MASAM s.r.o., Vráble) 15. Ing. Marek Zvončan, PhD. (Vedúci oddelenia výskumu a vývoja, BOGE elastmetall Slovakia a.s., Trnava) 16. Ing. Peter Zemko, PhD. (vedúci laboratória testovania životnosti v BOGE Elastmetall Slovakia a. s., Trnava) 17. Ing. Peter Kováč, PhD. (manažér nástrojárne pre automobilový priemysel (lisovanie) v Binder Slovakia, spol. s r. o., Bratislava) Absolventi úspešní v akademickej sfére a vedeckej sfére sú napríklad: 1. Ing. Igor Kostolný, PhD. (samostatný vedecký pracovník KS II.a na MTF STU v Trnave), 2. Ing. Ján Urminský, PhD. (odborný asistent na MTF STU v Trnave) 3. Ing. Marcel Kuruc, PhD. (odborný asistent na MTF STU v Trnave) 4. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (výskumný pracovník KS II.a, Ústav materiálov a mechaniky strojov – SAV) 5. Ing. Ján Líška, PhD. (prodekan pre vzdelávanie na Fakulte techniky a informatiky, Univerzity Jánosa Neumanna, Kecskemét, Maďarsko)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Absolvent štúdia rozumie a má osvojené široké teoreticko-praktické poznatky z oblasti strojárskych technológií a materiálov. Najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania sprostredkuje získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania, ktorý je výsledkom samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Ukončením doktorandského štúdia absolvent nadobúda zručnosti v oblasti efektívnej komunikácie a prezentácie svojich ideí, riešení a výsledkov. Kvalita študijného programu naďalej prispieva k spolupráci medzi fakultou a priemyselnými partnermi tak, aby budúci študenti boli počas štúdia konfrontovaní s výzvami, ktorými budú čeliť v budúcom zamestnaní. Samostatne zhodnocuje problémy technologických celkov z praxe pomocou moderných výrobných procesov, informačných systémov a zariadení. V priemysle rieši náročné technologické problémy z praxe, samostatne spracováva záznamy z technologických procesov, vypracováva technickú dokumentáciu a podieľa sa na udržiavaní a skvalitňovaní SMQ. Absolvent štúdia nájde uplatnenie ako samostatný výskumno-vývojový pracovník, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych oblastiach priemyslu ako vo verejnom, tak i v súkromnom sektore.