accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu disponuje hlbokými vedomosťami v oblasti systémov automatizovaného a automatického riadenia, v oblasti informačných systémov a technológií. - Má poznatky o teórii zložitých systémov. - Má poznatky o komplexnej automatizácii procesov. - Dokáže navrhnúť komplexné riadiace systémy. - Dokáže navrhnúť komplexné informačné systémy. - Vie modelovať a simulovať zložité systémy a získané poznatky využiť pri optimalizácii a riadení. - Pozná postupy získavania znalostí pre potreby riadenia a pre potreby hierarchického riadenia. - Vie využiť inteligentné metódy riadenia. Vie posúdiť ich účelnosť a pozná príslušné postupy, metódy a nástroje. - Dokáže charakterizovať jednotlivé úrovne riadenia a definovať vertikálnu aj horizontálnu integráciu údajov. - Vie navrhovať a realizovať informačné zabezpečenie systémov riadenia. - Má špecifické poznatky z prírodných vied. - Vie opísať bezpečnostné riziká a prispôsobiť im návrh riešení. - Má poznatky o koncepte Industry 4.0 a jeho súčastiach. - Ovláda technickú a odbornú angličtinu.

Zručnosti

Absolvent vie metódami softvérového inžinierstva navrhovať a programovať komplexné distribuované a hierarchické informačné a riadiace systémy a algoritmy. Dokáže integrovať jednotlivé úrovne riadenia do hierarchického systému riadenia. Vie definovať postupy a nástroje pri príprave a riadení experimentov s využitím modelovania, simulácie a optimalizácie. Vie využiť metódy inteligentného riadenia a pozná potrebné nástroje. Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu informačných systémov. Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov. Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri implementácii a inštalovaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov. Vie vyhodnotiť riešenia, založené na informačných a komunikačných technológiách, pri návrhu, zavádzaní a využívaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov. Vie posúdiť vhodnosť nasadenia inteligentných metód riadenia (znalostný prístup, genetické algoritmy, neurónové siete, fuzzy prístup). Pozná potrebné SW nástroje a dokáže aplikovať inteligentné metódy riadenia. Vie posúdiť bezpečnostno-kritické situácie a ošetriť ich.

Kompetencie

Absolvent je schopný aplikovať a rozvíjať vedecké metódy výskumu a vývoja vybraných problémov automatizácie a informatizácie. - Je pripravený na vedeckú alebo výskumnú dráhu. - Dokáže formulovať problémy. - Dokáže analyticky myslieť a prezentovať svoje názory a riešenia. - Dokáže pracovať ako riadiaci pracovník a viesť kolektív. - Vie samostatne zvyšovať svoju kvalifikáciu a organizovať si samostatné alebo organizované vzdelávanie. - Pozná spoločenské, morálne, právne, ekonomické a ekologické súvislosti svojich riešení. - V potrebnej miere je jazykovo vybavený.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch riadiacich alebo špičkových vývojových pracovníkov. Viacerí absolventi doktorandského štúdia v tomto študijnom programe zostali v akademickej sfére a dosiahli titul doc. alebo prof. Mnohí sa veľmi dobre uplatňujú v praxi nielen u nás, ale aj v zahraničných firmách a výskumných inštitúciách ako riadiaci, tvoriví a výskumní pracovníci v priemysle. Napr. máme absolventov v riadiacich funkciách vo výskumných a vývojových centrách BMW Mníchov, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Drážďany, Hewlett-Packard Slovakia, VUJE a.s. a inde. Podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk sa absolvent môže uplatniť ako: Projektový manažér v oblasti IKT, analytik informačných a komunikačných technológií, manažér riešení IKT technológií, softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, špecialista IKT procesov, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, dátový expert.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk sa absolvent môže uplatniť ako projektový manažér v oblasti IKT, analytik informačných a komunikačných technológií, manažér riešení IKT technológií, softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, špecialista IKT procesov, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, dátový expert.

Príklady úspešných absolventov

Doteraz sme nemali žiadnych absolventov v anglickej verzii tohto študijného programu. V slovenskej verzii študijného programu sú medzi úspešnými absolventami napríklad: Roman Nagy, Ing., PhD., rok ukončenia 1997, vedúci oddelenia vývoja softvéru vo firme BMW AG, Germany, Miroslav Božik, Ing., PhD., rok ukončenia 2005 , člen predstavenstva vo firme JAVYS, a.s., Michal Sroka, Ing., PhD., rok ukončenia 2017, IT specialist, BMW AG, Germany, Matúš Péči, Ing., PhD., rok ukončenia 2015, IT špecialista, BOGE Elastmetall a.s., Tomáš Skripčák, Ing., PhD. rok ukončenia 2013, IT scientist, Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Dresden, Germany, Michal Kopček, doc., Ing., PhD., rok ukončenia 2011 , špecialista pre automatizáciu, SKARTEK s.r.o., Alojz Masár, PhD., rok ukončenia 2012, business architect, ASSECO Central Europe, a.s.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia oceňujú pripravenosť absolventov študijného programu tvorivo aplikovať získané teoretické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti automatizácie a informatizácie procesov. Vysoký záujem firiem o absolventov dokumentuje aj pravidelne ročne organizovaný Job Day, ktorého sa zúčastňujú približne tri desiatky firiem. Na tomto podujatí firmy priamo v škole vyhľadávajú potenciálnych zamestnancov. Zúčastňujú sa ho nielen veľké firmy ako napr. BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA a.s, Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., Jaguar Land Rover Slovakia, ZF SLOVAKIA a.s., IAC GROUP (Slovakia) s.r.o., Slovnaft a.s, ale aj malé technologické či výskumné firmy ako napr. Datalogic Slovakia s.r.o., SEGULA Slovensko s.r.o., SOVA Digital a.s. Mnohé firmy ponúkajú prácu študentom aj počas štúdia. Garantujúce pracovisko má dlhodobú spoluprácu s viacerými firmami, ktorých pracovníci priamo učia vybrané predmety alebo realizujú vybranú prednášku. Takúto spoluprácu dlhodobo má garantujúce pracovisko s firmami SKARTEK, TEMPEST a.s., Humusoft s.r.o., BMW AG, Germany, PDS s.r.o a ďalšími. Firmy oceňujú nielen odborné znalosti absolventov, ale aj tzv. mäkké kompetencie ako komunikačné a manažérske schopnosti, schopnosti prezentovať, či jazykové kompetencie. Mnohé predmety sú organizované formou projektovej práca, čo oceňujú firmy, pretože absolventi sú na takýto typ práce pripravení.