accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu vie: - charakterizovať problematiku oblasti integrovanej bezpečnosti v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb, - opísať a vysvetliť vedecké poznatky z oblastí bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva, - charakterizovať problémy oblasti integrovanej bezpečnosti, - charakterizovať dokumentáciu týkajúcu sa vedeckých oblastí integrovanej bezpečnosti a súvisiacich právnych predpisov a vie opísať vedecké riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environmentu, - vedecky charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky, opísať ich vlastnosti a na základe ich vlastností opísať spôsoby manipulácie s týmito látkami, - opísať a vedecky vysvetliť problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností, - vedecky charakterizovať a klasifikovať parametre pracovného prostredia a opísať riešenia na zvýšenie bezpečnosti, - opísať vedecké poznatky v oblasti požiarno-technických charakteristík pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať vysoko odbornú dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva.

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: - spracovať vedeckú dokumentáciu v oblasti integrovanej bezpečnosti, - aplikovať vedecké poznatky z oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia, - spracovať a riešiť vedecké problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, environmentalistiky, - spracovať vedeckú dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva a súvisiacich právnych predpisov, - navrhovať vedecké riešenia problémov v oblasti bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva , - spracovať vedeckú dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, - vedecky pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať a stanovovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať vedecké riešenia manipulácie s týmito látkami, - robiť analýzu, hodnotenie a riadenie rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať vedecké závery zo zistených skutočností, - vedecky posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne, - uplatniť poznatky a navrhovať vedecké riešenia v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení, - stanoviť parametre pracovného prostredia a navrhnúť vedecké riešenia na zvýšenie bezpečnosti, - stanoviť a kriticky posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže vedecky spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva.

Kompetencie

Absolvent študijného programu má schopnosť: - samostatne pracovať ako vedúci autorizovaný bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany, - samostatne pracovať ako technik požiarnej ochrany a ako odborník pre závažné priemyselné havárie, - samostatne vedecky analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať vedecké inovatívne riešenia v sledovaných oblastiach, - samostatne pracovať ako vedecký odborník na vo vedeckých inštitúciách na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí, - viesť odbornú a vedeckú dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany. Absolvent stupňa štúdia na záver štúdia spracováva dizertačnú prácu týkajúcu sa bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a environmentu tak, aby v práci preukázal vedecké znalosti a vedomosti získané počas štúdia.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Integrovaná bezpečnosť, 3. stupeň, sa uplatnia v praxi ako odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Podiel študentov, ktorí po štúdiu na druhom stupni nájdu uplatnenie sa pohybuje na úrovni 100 %. Podstatná časť študentov s vynikajúcimi výsledkami (cca 20 %) nachádza zamestnanie vo vedeckých inštitúciách na Slovensku a v zahraničí (akadémie vied, univerzity ...)

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent stupňa štúdia sa uplatní ako samostatný výskumný pracovník v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Môže sa uplatniť tak v sfére výskumu v tejto oblasti po celom svete, rovnako tak sa vie uplatniť vo sfére vysokých škôl a univerzít. Dokáže samostatne navrhovať a riešiť problémy v oblasti BOZP a tak sa tiež môže uplatniť vo vysokých manažérskych funkciách súvisiacich s BOZP a environmentálnymi technológiami.

Príklady úspešných absolventov

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (prodekanka MTF STU) Ing. Marcel Kuracina, PhD. (UNIQA, vedúci oddelenia Risk Engineering) Ing. Matej Menčík,PhD. (Faurecia Slovensko, vedúci EHS manažér) Ing. Marek Rolinec, PhD. (Head of Industrial Safety Culture, Emirates Nuclear Energy Corporation) Ing. Ivana Ďuricová, PhD. (Ministerstvo životného prostredia) Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (MAHLE Behr Slovakia, R&D Product team leader) Ing. Jarmila Šefanková, PhD. (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky) Ing. Annamarie Velič, PhD. (IKEA Industry, enviromentalistka pre trvalo udržateľný rozvoj) Ing. Tomáš Štefko, PhD. (MTF STU, vedecko-výskumný pracovník) Ing. Igor Wachter, PhD. (MTF STU, vedecko-výskumný pracovník)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Integrovaná bezpečnosť je zostavený v súlade s aktuálnymi trendmi a požiadavkami praxe a vedeckého výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kombinácii s požiarnym inžinierstvom a environmentálnym inžinierstvo. Zamestnávateľmi (Faurecia, Slovnaft, VUKI, BeSoft ...) je kladne hodnotená samostatnosť a schopnosť absolventov študijného programu vedeckej aplikácie teoretických a technických vedomostí pri riešení konkrétnych vedeckých problémov a problémov priemyselnej praxe.