accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Celkový počet učební a laboratórií na fakulte, v ktorých je počas akademického roka plánovaná výučba, je 67. Učebne pre výučbu sa delia na všeobecné učebne a auly pre výučbu spoločných predmetov a na špeciálne učebne a laboratóriá, ktoré sú špecifické pre konkrétny študijný program.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Informačné zabezpečenie študijných programov je prostredníctvom pracovísk Odboru poznatkového manažmentu.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

Študijné programy sú realizované v dennej forme s tým, že vybrané pedagogické aktivity (napr. odovzdávanie zadaní či práca na zadaniach venovaných informačným technológiám) je možné realizovať aj dištančnou formou. V prípade mimoriadnej situácie (napr. z dôvodu výskytu COVID-19) je možné väčšinu predmetov realizovať plne dištančnou formou tak, ako tomu bolo v akademických rokoch 2019/2020 a 2020/2021. Pravidlá prechodu na dištančnú formu upravuje Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2. – článok 18. https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_vzdelavania/legislativa/predpisy_2020/Uplne_znenie_Studijny_poriadok_STU_s_dodatok_1_a_2od_15.7.2020.pdf Počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19 boli všetky predmety realizované dištančnou formou prostredníctvom platformy Google Meet, resp. Microsoft Teams. V budúcnosti môže byť dištančná forma výučby vhodným doplnkom prezenčnej metódy štúdia.

Partneri pri vzdelávaní

neuvedení

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami