accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

• má prierezové vedomosti o všeobecných ekonomických a manažérskych pojmoch a ich syntézy, so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu národného a medzinárodného poznania • má široké znalosti z oblasti investovania, dlhodobého financovania z interných, externých zdrojov a lízingového financovania a hodnotenia efektívnosti investičných projektov, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum • má hlboké znalosti z riadenia technického, technologického a výrobného procesu a logistiky • pochopenie pre významné úlohy controllingu, ktorý prináša novú kvalitu prístupu k riadeniu a k jeho informačnému zabezpečeniu, predstavuje prirodzenú fázu riadenia nákladov v jednotlivých odvetvových procesoch • vie uplatňovať vedomosti základných metód a možností ich riadenia a to aj prostredníctvom moderných informačných systémov, • má všeobecné vedomosti z pracovného, obchodného a občianskeho práva, daní a poplatkov v Slovenskej republike • vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery, pričom rešpektuje hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania.

Zručnosti

• analyzovať možnosti optimalizácie nákladov podniku už pri ich vzniku, využíva získané poznatky nielen pri riadení projektov a procesov, ale aj pri plánovaní budúcich investícií • analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní • analyzovať a vyhodnocovať problémy, využívať možnosti určujúce rozvoj ekonomiky a investičného riadenia subjektov v jednotlivých odvetviach s cieľom modelovať a predvídať zložitosť technologického rozvoja pre budúce potreby na základe znalosti plánovania investícií a ich riadenia prostredníctvom metód hodnotenia investícií v investičnom rozhodovaní • riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti • vypracovať kvalitný finančný plán k plánovaným investíciám v podniku a navrhnúť možnosti ich financovania • zosumarizovať a vyhodnocovať riziká investičného rozhodovania • aplikovať vedomosti z oblasti nákladov a controllingu.

Kompetencie

• nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje z riešenia štandardných ekonomických, investičných a manažérskych úloh priemyselných podnikov • prezentačnými schopnosťami a na odbornej úrovni používa cudzí jazyka informačné/komunikačné technológie • schopnosťou samostatne riešiť parciálne problémy a odborné úlohy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok týkajúcich sa podnikových procesov ako aj manažmentu globálnej zmeny • samostatnosťou pri riešení odborných úloh a koordinovaní čiastkových činností a autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní • schopnosťou niesť zodpovednosť za výsledky tímu • schopnosťou pri plánovaní svojho vlastného vzdelávania a samostatným získavaním nových poznatkov • schopnosťou kreatívne pristupovať k riešeniu nových a neštandardných situácií v oblasti inovatívneho riadenia podniku • schopnosťou identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania Investičné plánovanie v priemyselnom podniku prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania má širokospektrálne prírodovedné poznatky a technický pohľad na využitie poznatkov v priemyselnej a investičnej praxi a je odborníkom so samostatnou rozhodovacou právomocou s analytickým myslením. Ďalej dokáže riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, technických, technologických, ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov a analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní a vie analyzovať možnosti optimalizácie nákladov podniku už pri ich vzniku a využívať získané poznatky nielen pri riadení projektov a procesov (procesný controlling), ale aj pri plánovaní budúcich investícií. Vzhľadom na úroveň vedomostí, ktoré absolvent dosiahne v štúdiu, sa v praxi uplatní uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný zamestnanec v oblasti plánovania, riadenia a hodnotenia investícií a tiež vo funkcii controllera, ktorý musí v každom čase operatívne poskytnúť vedeniu podniku transparentné a aktuálne hodnoty a výsledky týkajúce sa firemnej politiky, cez stratégiu a operatívne plánovanie až po každodenné rutinné činnosti predovšetkým v priemyselných podnikoch, v developerských spoločnostiach ako aj v štátnej správe.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

• Manažér v oblasti marketingu, úroveň SKKR 6 • Špecialista podnikový ekonóm, úroveň SKKR 6 • Odborný pracovník kalkulácií cien a nákladov, úroveň SKKR 6 • Odborný pracovník v oblasti štatistiky, úroveň SKKR 6 • Odborný administratívny asistent, úroveň SKKR 6 • Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu, úroveň SKKR 7 • Špecialista pre starostlivosť o zákazníkov, úroveň SKKR 6 • Manažér pre styk s verejnosťou, úroveň SKKR 6 • Špecialista controllingu, úroveň SKKR 6 • Asistent auditora, úroveň SKKR 6.

Príklady úspešných absolventov

Marián Adamský, Ing., majiteľ skupiny REM Group, ktorá poskytuje služby developerom v rámci celej Slovenskej republliky.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia oceňujú najmä prepracovanosť študijného programu, ktorý sa zameriava na investičné plánovanie v priemyselných podnikoch. Študenti, ktorí absolvujú tento program, získavajú vopred veľkú výhodu na trhu práce a ich uplatnenie v praxi priemyselných podnikov je jednoduchšie. Firmy v týchto absolventoch majú prínos v podobe konkurenčnej výhody. Pre absolventov aj priemyselné podniky ide teda o študijný program s veľkou pridanou hodnotou. Zamestnávatelia zdôrazňujú, žer z hľadiska praxe veľmi chýbajú absolventi, ktorí majú kombináciu technického, ekonomického a marketingového vzdelania, čo práve Ústav manažmentu STU poskytuje. Dobré skúsenosti potvrdzujú, že absolventi študijného programu IPPP prispievajú svojimi znalosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré nadobudli ku kvalitným absolventom trhu práce.Nejde o prípad regulovaných povolaní