accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké systematické teoretické a metodologické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti z kľúčových oblastí mechatroniky, so zameraním na výskum a vývoj moderných mechatronických systémov; - má hlboké znalosti špecifických oblastí mechatroniky podľa odborného zamerania témy zodpovedajúce aktuálnemu stavu poznania v odbore a vie ich integrovať a vysvetliť; - je vysokokvalifikovaným špecialistom pre hlavné oblasti výskumu (podľa témy): automatické riadenie a automatizácia, aplikovaná mechanika a mechatronika, modelovanie a numerické simulácie kyber-fyzikálnych systémov, aplikovaná elektronika, mikropočítače, senzory a aktuátory, virtuálna a zmiešaná realita, inteligentné technológie pre Industry 4.0, informačno-komunikačné technológie pre inteligentné výrobky, IoT, IIoT; - ovláda zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie formulovať a kriticky analyzovať problémy a riešiť zložité a neštandardné vedecké a výskumné úlohy v príslušnej oblasti; - vyvíjať originálne a nové riešenia, rozširujúce hranice vedeckého poznania; - dokáže analyzovať a vyhodnocovať vedecký a inovačný vývoj v odbore, efektívne, tvorivo a korektne pracovať s informačnými zdrojmi a databázami so zachovaním vedeckej integrity; - je schopný spracovať, prezentovať a publikovať vedecké výsledky v oblasti mechatroniky na domácej aj medzinárodnej úrovni; - osvojil si zásady manažérskej práce, vývoja komplexných mechatronických systémov, návrhu experimentov s časovým harmonogramom riešenia, vedenia a kontroly pracovníkov tímu; - dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté vedecké poznatky v praxi.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť a koordinovať veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov; - je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v kybernetike a ďalších synergických oblastiach súvisiacich s mechatronikou a priebežne dopĺňať, aktualizovať a rozširovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania; - dokáže efektívne komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií; - dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie; - je schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, najmä v automobilovom priemysle v oblasti elektromobility a jej infraštruktúry, v inteligentnej výrobe v koncepcii Industry 4.0, v digitálnej výrobe v oblasti automatizácie, IoT a IIoT, a na vývojových pracoviskách zaoberajúcich sa vývojom a implementáciou komplexných mechatronických systémov.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe, Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji, Špecialista elektromechanik, Pedagogický alebo výskumný pracovník na technickej univerzite v oblasti mechatroniky.

Príklady úspešných absolventov

V posledných 6 rokoch úspešne ukončilo štúdium 11 absolventov, napríklad: Ing. Zuzana Képešiová, PhD. – Deep learning specialist at Powerful Medical, s.r.o Ing. Erich Stark, PhD. (Cena rektora) – zakladateľ & UI vývojár v Stark Codes, s.r.o Ing. Róbert Krasňanský, PhD. – Software Design Engineer at Honeywell Aerospace, Brno Ing. Michal Kostoláni, PhD. – vedúci odborného útvaru, Volkswagen Slovakia, a.s. Ing. Erik Kučera, PhD. – docent na Ústave automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave Ing. Oto Haffner, PhD. – docent na Ústave automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave Ing. Michal Kocúr, PhD. – odborný asistent na Ústave automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Hodnotenie predstaviteľmi zamestnávateľov na Rade ŠP konanej dňa 31.5.2021: „Študijný program Mechatronické systémy je študijný program, ktorý reflektuje na požiadavky nielen automobilového priemyslu na Slovensku, ale aj firiem a zamestnávateľov, ktorí sa venujú všeobecnej mechatronike, diagnostike, priemyselnej výrobe a automatizácii, inteligentným technológiám a systémom. Taktiež uplatniteľnosť absolventa vidíme nielen v rámci vývoja a inžinieringu mechatronických systémov ale aj v oblasti automatizovaných systémov výrobných procesov a ich digitalizácii. Študijný program Mechatronické systémy je zostavený v súlade s požiadavkami doby, jeho absolventi majú hlboké teoretické vedomosti a zručnosti aj vo vývoji a výskume, čo dáva dobrý základ pre ich uplatnenie aj v našich firmách.“ Zápisnica zo stretnutia Rady ŠP: https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=228431Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytli: - TESTEK, s.r.o. Link - Volkswagen Slovakia a.s., - SIPRIN, s.r.o., https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=228431