accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v odbore strojárstva, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k oblastiam výrobnej a environmentálnej techniky s orientáciou na strojárske podniky a strojársku produkciu, - má komplexné znalosti o kinematike, stavbe a konštrukčných riešeniach výrobných strojov a zariadení, environmentálnych strojov a strojov pre úpravu a zhodnocovanie rôznych druhov surovín, - má systematické a ucelené vedomosti, hlboké poznanie teórie, metód a postup, ktoré vie aplikovať pri výskume, vývoji a návrhu konštrukcií výrobných a environmentálnych strojov, - má hlboké a komplexné poznatky o typoch výrobných strojov, nástrojov a prípravkoch, pozná, ovláda a aplikuje princípy ich činnosti, - ovláda jednotlivé výrobné technológie, má ucelené vedomosti o vzťahom medzi technologickými princípmi, technickými parametrami strojov a vlastnosťami spracovávaných materiálov, - má systematické a ucelené znalosti a hlboké poznanie teórie, konštrukcie a technicko-ekonomického hodnotenia strojov a zariadení, nástrojov, prípravkov, hydraulických a pneumatických mechanizmov a pružných výrobných systémov, - vie definovať a samostatne riešiť úlohy mechanizácie a automatizácie výrobných zariadení s dôrazom na konštrukciu, výpočty, ako aj technickú a výkresovú dokumentáciu, - má ucelené znalosti z oblasti programovania CNC systémov a techniky matematického modelovania simulácie procesov ako aj z oblasti nekonvenčných, nízkoodpadových technológií, aditívnej a hybridnej výroby, rapid prototypingu, - má ucelené znalosti z oblasti CIM, CAx systémov, reverzného inžinierstva, virtuálnej reality a vie ich aplikovať v procese optimalizácie výroby, konštrukčného riešenia a inžinierskeho dizajnu, - ovláda princípy merania a snímania základných technických a fyzikálnych veličín, vie aplikovať základné štatistické metódy na spravovanie výsledkov merania a dát, - vie samostatne navrhnúť experimentálne meranie na základe realizovanej analýzy, formulovať testovacie hypotézy, ovláda princípy plánovaného experimentu a matematickej interpretácie výsledku merania a experimentov, - vie definovať a vysvetliť ukazovatele kvality riadenia, metódy plánovania a zlepšovania kvality výrobných procesov a vie ich aplikovať na porovnanie viacerých riešení, - vie formulovať a transformovať úlohu optimalizácie strojárskej výroby alebo činnosť výrobnej a environmentálnej techniky do matematickej optimalizačnej úlohy, takéto úlohy vie samostatne riešiť, interpretovať výsledky riešenia a aplikovať výsledky do riešenia v praxi, - ovláda princípy ekonomiky, manažmentu výrobných podnikov, environmentálneho manažérstva a obehového hospodárstva.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie samostatne a tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v oblasti konštrukcie strojov a zariadení s využitím teórie, výskumných a vývojových postupov, - vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre rozvoj danej vednej a pracovnej oblasti, - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, - vie vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie v oblasti konštrukcie strojov a zariadení so zameraním na výrobné stroje, - vie identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí, - vie aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru, - vie navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, vie aplikovať nové procesy a vyvíjať nové technologické postupy, - vie kriticky analyzovať problematické oblasti, navrhovať a vyvíjať zlepšenie a následne tieto aplikovať do praxe, - vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru výrobná technika, - vie samostatne spracovať a implementovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií, má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia, a tieto vie efektívne komunikovať, - vie spracovať rôznorodé publikačné výstupy, aj v cudzom jazyku, a tieto adekvátne prezentovať na domácich a medzinárodných fórach, - dokáže inovovať, vylepšiť a vyvíjať strojno-technické zariadenia na základe získaných informácií z vlastného vedeckého bádania, - ovláda prácu s rôznymi CAD systémami ako SolidWorks, CATIA, AutoCAD, Inventor Desktop, vie v rôznych špecializovaných softvérových prostrediach (Vreteno, SimPro Spindle, atď.) realizovať technické výpočty orientované na dimenzovanie a optimalizáciu konštrukčných častí strojov, ovláda návrh a simuláciu hydraulických a pneumatických systémov v prostredí FluidSim, - ovláda softvérové prostredia SolidCAM, Heidenhain TNC 640, ProCast pre potreby simulácie technológie výroby a optimalizáciu strojárskej výroby, - ovláda rôzne meracie prístroje a laboratórne stroje pre potreby stanovenia technických a fyzikálnych veličín, vie ovládať dostupné dielenské strojné vybavenie z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky (sústruh, frézovačka, vŕtačka, brúska, lis, atď.), vie používať stroje a prístroje z oblasti aditívnej výroby, reverzného inžinierstva a virtuálnej reality (3D tlačiarne, laserové skenery, headsety, ovládacie príslušenstvo), - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore strojárstva, strojársku produkciu a strojárske podniky, - dokáže identifikovať, analyzovať a samostatne vyriešiť technický problém s využitím najnovších poznatkov z oblasti výrobných technológií, materiálového inžinierstva, automatizácie, optimalizácie a informatizácie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou, - dokáže spracovať ekonomické analýzy, štúdie prevediteľnosti a analýzy dopadu na životné prostredie daných výrobných technologických procesov.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje: - samostatnosťou pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností, - kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, dokáže formulovať ciele a závery pri riešení aj nových a neštandardných situácií, - kreatívnosťou a tvorivosťou pri plánovaní a iniciovaní riešení komplexných problémov/projektov, vrátanie formulovania cieľov, prostriedkov, metód a postupov v oblasti vývoja v odbore, - zodpovednosťou, dôslednosťou a spoľahlivosťou v rámci efektívnej tímovej práce, dokáže spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a celého kolektívu, - schopnosťou systematicky plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky v kontexte vlastného rozvoja, rozvoja spoločnosti a vedecko-technického pokroku, - schopnosť stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka, - schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia, - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia, výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou, - dokáže pri technickom riešení a návrhu riešenia zohľadniť spoločenské, vedecké a etické aspekty pre smerovanie ďalšieho vývoja spoločnosti.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Oficiálna štatistika o zamestnanosti absolventov doktorandského študijného programu Výrobné stroje a zariadenia nie je k dispozícii. Vzhľadom k vysoko profesionálnym vzťahom medzi učiteľmi a študentmi tohto študijného programu však existuje spätná väzba od jeho absolventov na neoficiálnej úrovni. Z nej vyplýva, že všetci absolventi sú zamestnaní a pracujú v oblasti svojho štúdia.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Výrobné stroje a zariadenia: - je pripravený na pôsobenie na akademickej pôde technických univerzít a fakúlt so zameraním na strojárstvo, špecificky na výrobné systémy, technológie a techniku, konštrukciu strojov a zariadení a na základe získaných poznatkov a zručností môže pôsobiť ako odborný asistent alebo vedecko-výskumný pracovník. - je pripravený na pôsobenie na pôde vedecko-výskumných inštitúcií (SAV, a i.) so zameraním na strojárstvo, výrobné systémy a techniku, mechaniku a konštrukciu strojov a zariadení, a na základe získaných poznatkov a zručností môže pôsobiť ako vedecko-výskumný pracovník. - sa uplatní ako Strojársky špecialista konštruktér, projektant, Strojársky špecialista technológ, Procesný špecialista v strojárskej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista vo výskume a vývoji, Strojársky špecialista v oblasti kvality, Špecialista ochrany prostredia v priemyselnej výrobe, Technik recyklácie (zhodnotenia). Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/). Konkrétne možnosti pôsobenia a uplatnenia absolventov inžinierskeho študijného programu Výrobné stroje a zariadenia sú veľmi široké. Ako príklad uvádzame umiestnenie našich absolventov na pracovných pozíciách ako odborný asistent, VŠ pedagóg, pracovník VaV (Strojnícka fakulta STU v Bratislave), vedúci konštrukcie strojov (Microstep, s.r.o.), vedecko-výskumný pracovník (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), vývojový konštruktér (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), vývojový konštruktér (Chirana Dental, s.r.o.), vedúci oddelenia pre testovanie produktov (GA Drilling, a.s.).

Príklady úspešných absolventov

- doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. – VŠ pedagóg - docent (Strojnícka fakulta STU v Bratislave), - Ing. Marek Štefanka, PhD. – technický manažér (Blazecut, s.r.o. Bernolákovo), - Ing. Peter Gros, PhD. - vývojový konštruktér (Chirana Dental, s.r.o.). - Ing. Peter Biath, PhD. – konštruktér strojných zariadení (Lear Corporation Engineering, s.r.o.), - Ing. Viliam Čačko, PhD. – vedecko-výskumný pracovník (Strojnícka fakulta STU v Bratislave), - Mgr. Milada Omachelová, PhD. – VŠ pedagóg (Strojnícka fakulta STU v Bratislave), - Ing. Andrej Smelík, PhD. – vedúci konštrukcie strojov (Microstep, s.r.o.).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Vyjadrenie Schaeffler Skalica, spol. s r.o. k študijnému programu: Spoločnosť Schaeffler Skalica, s.r.o. má dlhoročné dobré skúsenosti s absolventami študijného programu Výrobné stroje a zariadenia a ich zamestnávaním. Tieto študijné programy poskytujú kvalitné vzdelanie, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre veľmi dobré uplatnenie vysoko kvalifikovaných tvorivých pracovníkov v našej spoločnosti. Ceníme si nielen rastúcu kvalitu absolventov, ale aj intenzívnu spoluprácu s vedecko-výskumným a pedagogickým zborom Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, ktorá sa realizuje jednak v oblasti vzdelávania vo forme rôznych odborných seminárov pre študentov na témy z oblasti výrobných strojov a technológie obrábania, spolupráce na záverečných prácach, organizovania exkurzií a zabezpečovania odbornej praxe študentov, a tiež v oblasti vedecko-výskumnej, ktorá nám rozširuje možnosti a vytvára podporu pre naše domáce aj zahraničné projekty. Opisy študijných programov reflektujú najnovšie trendy v oblasti výrobnej techniky a technológie obrábania a sú v súlade s potrebami definovanými v strategických dokumentoch vlády SR ako je Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko a Akčný plán inteligentného priemyslu. Študijné plány a informačné listy predmetov uvedených programov sú z hľadiska rozsahu a obsahu vyvážené a profilujú agilných absolventov, ktorí napĺňajú požiadavky na pracovníka, ktorý sa uchádza o zamestnanie v našej spoločnosti Schaeffler Skalica, s.r.o., a to nielen pre pozície vo výskume a vývoji, ale aj pre ostatné technické a manažérske pozície. Kombinácia profilujúcich predmetov v spojení s niekoľkotýždňovou povinnou odbornou praxou zaisťuje, že absolventi dostanú nielen adekvátnu teoretickú prípravu, ale aj praktickú skúsenosť pre rýchlu adaptáciu v nových pracovných výzvach. Za prednosť študijných programov považujeme aj zaradenie skupiny manažérskych predmetov.