accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent ● získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore informatika s orientáciou na informačné a softvérové systémy a procesy v celej ich šírke vrátane internetovej komunikácie a webových aplikácií. ● bude rozumieť informatike ako disciplíne a oblasti poznania, zahŕňajúc v tom teoretické princípy informatiky, aplikácie aj sociálnu informatiku, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte. ● bude mať vedomosti z teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových a informačných systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí, informačnej bezpečnosti a webových technológií.

Zručnosti

Absolvent bude schopný analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové a informačné systémy; účinne a efektívne nasadzovať a prevádzkovať softvérové a informačné systémy aj v širšom kontexte zahŕňajúcom počítačové systémy;

Kompetencie

Absolvent ● bude schopný pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru. ● bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. ● bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v informatických alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Viac ako 94 % našich absolventov sa uplatní v oblasti, ktorú vyštudovali. Teoretické štúdium prepájame s praxou, preto sú absolventi výborne pripravení pracovať v najžiadanejších odboroch doma i v zahraničí. Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. https://uplatnenie.sk/

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

● projektant softvérových systémov, ● programátor, ● pracovník pri testovaní systémov informačných technológií, ● nasadzovaní systémov informačných technológií, ● prevádzke systémov informačných technológií a ● údržbe systémov informačných technológií. ● Špecialista IKT procesov ● Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení ● IKT architekt, projektant ● Analytik a projektant IT

Príklady úspešných absolventov

Príklady úspešných absolventov sú uvedené na stránkach: http://studuj.fiit.sk/

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Za veľmi dôležitú časť štúdia považujeme prepojenie na prax a sme hrdí na naše úspešné spoločné projekty s firmami. Naši partneri s FIIT spolupracujú v rámci svojich projektov a mnohí naši študenti našli uplatnenie v niektorej zo spolupracujúcich firiem. http://studuj.fiit.sk/partners/ https://www.facebook.com/FIIT.STU/photos/a.161655787200155/4355911381107887/ Najmenej traja členovia Rady študijného programu sú zástupcovia externých zainteresovaných strán z radov zamestnávateľov a priemyselných partnerov. Rada študijného programu priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a navrhuje úpravy študijného programu. Rada študijného programu analyzuje, vyhodnocuje kvalitu uskutočňovania študijného programu a pripravuje podklady pre periodické schvaľovanie študijného programu v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia. Hodnotenia budú k dispozícii na verejnom dokumentovom serveri v časti Rady pre ŠP: https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=215249;lang=skAlanata, a. s. AT&T Global Network Services Slovakia, s. r. o. Ditec, a. s. Erste Digital, spol. s r. o. IBM Slovensko, spol. s r. o. Kistler Bratislava, s. r. o. Lenovo (Slovakia), s. r. o. Ministerstvo financií Slovenskej republiky Molpir, s. r. o. Siemens Healthineers, s. r. o. Sportradar Slovakia, s. r. o. Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o.