accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - ovláda koncepciu environmentálnych cieľov rozvoja spoločnosti - pozná národnú a európsku legislatívu v oblasti zhodnocovania jednotlivých druhov komunálnych odpadov a BREF dokumenty pre oblasť úpravy odpadov a spaľovania odpadov. - ovláda právne a legislatívne predpisy vzťahujúce sa na environmentálne a zdravotné riziká v komunálnych a priemyselných prevádzkach - vie vykonávať odborné činnosti na úseku prevencie a ochrany životného prostredia priemyselného podniku v oblasti nakladania s odpadmi, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a riadenia rizík chemických látok - ovláda princípy transportu znečisťujúcich látok s využitím matematického opisu a možnosťami využívania matematických modelov a simulačných programov pri ochrane životného prostredia - ovláda problematiku znečistenia ovzdušia, riadi a koordinuje oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívne javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie - ovláda procesy vybraných technológií odstraňovania plynných polutantov a merania plynných znečistenín - má vedomosti o progresívnych spôsoboch zhodnocovania komunálnych, priemyselných a poľnohospodárskych odpadov - má poznatky o princípoch fungovania zariadení pre technológie zamerané na zachytávanie, dopravu a spracovanie odpadov - ovláda procesy a technológie používané pri čistení odpadových vôd, ktoré sú v modernom svete považované za najmodernejšie a pokročilé z hľadiska dosahovania účinnosti procesu, energetickej náročnosti, prevádzky, používania riadiacich systémov a pod. - ovláda pokročilé procesy a technológie, ktoré nie sú bežne zaraďované to technologickej linky úpravy vôd ako sú membránové procesy – mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, nanofiltrácia, reverzná osmóza, dialýza, pokročilé oxidačné procesy, rekarbonizácia vôd a technológie odstraňovania mikropolutantov - má znalosti o hlavných príčinách a zdrojoch znečistenia podzemných vôd a pôdy, mechanizmoch transportu znečistenia, o základných procesoch transformácie znečistenia, technikách prevencie šírenia znečistenia, procesoch a technikách sanácie podzemných vôd a pôdy - vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku - má dostatočné skúsenosti na štatistické spracovanie nameraných údajov, vrátane použitia moderných softwarových aplikácií na spracovanie a prezentovanie výsledkov - ovláda výpočet investičných a prevádzkových nákladov, materiálovú a energetickú bilanciu technológie a pozná zásady prevádzkovania - Ovláda princípy reaktorových technológií používaných pri pokročilých technológiách úpravy vody - pokročilo ovláda matematické modelovanie procesov ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a možnosti ich využitia vo výskumnej a technologickej praxi

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie pripraviť, riadiť a riešiť základné výskumné úlohy v oblasti čistenia odpadových vôd, úpravy vôd a nakladania s odpadmi. - vie navrhovať a riadiť procesy čistenia odpadových vôd, úpravy vody a spracovania kalov - vie prezentovať výsledky dosiahnuté pri riešení projektov - má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti riadenia, automatizácie, optimalizácie a informatizácie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou - dokáže samostatne tvoriť odborné texty a podieľať sa na príprave odborných príspevkov, pričom dokáže odborne komunikovať v cudzom jazyku. - vo väzbe na laboratórne výsledky vzoriek vody je schopný navrhovať, vypočítať resp. optimalizovať technologický postup čistenia a úpravy tak, aby vyhovoval legislatívnym požiadavkám na ich kvalitu - vie uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia - vie riadiť a organizačne zabezpečovať činnosti súvisiace so sledovaním, vyhodnocovaním a zverejňovaním štandardov kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb v zmysle platnej legislatívy - ovláda dostatočné zručnosti na vyhodnotenie meraných charakteristík (rýchlosti) procesov a zároveň ich odborne interpretovať a obhájiť - má základné praktické skúseností z merania najdôležitejších analytických parametrov v ochrane životného prostredia (pitná voda, odpadová voda, kaly) - ovláda simulačné programy ako prostriedky integrovanej ochrany kvality vody - vie zhodnotiť riziká vyplývajúce z konkrétnej výrobnej a prevádzkovej činnosti podniku a navrhnúť opatrenia na minimalizáciu týchto rizík - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je vybavený dostatočnými informáciami na zvládnutie vysokého stupňa samostatnosti pri riešení problémov vo vodnom a odpadovom hospodárstve v reálnom priemyselnom podniku - vie sa vyjadrovať k investičným zámerom a projektovým dokumentáciám v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd, úpravy vody, spracovania kalov a odpadovom hospodárstve - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - je kompetentný vysvetliť hodnotenie a riadenie zdravotných a ekologických rizík v súvislosti s novou chemickou legislatívou EÚ REACH - dokáže charakterizovať problematiku ochrany zdravia a životného prostredia v komunálnych aj priemyselných podmienkach je pripravený koordinovať a spracovať koncepcie a metódy riadenia kvality v environmentálnych technológiách - vie koordinovať oblasť ochrany ovzdušia a bezprostredne s tým spojené negatívne javy a procesy vedúce k narušeniu kvality vonkajšieho ovzdušia v organizácii s rozsiahlym vplyvom na životné prostredie - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - má dostatočné manažérske, ekonomické a ekologické povedomie na presadzovanie osvedčených, ale aj nových progresívnych postupov čistenia splaškových odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia - je schopný vykonávať analytické, syntetické, koncepčné a rozhodovacie činnosti v agende ochrany prírody a krajiny a plniť povinnosti v súlade s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny a ďalšími príslušnými právnymi predpismi

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program Chémia a technológia životného prostredia je svojim zameraním jedinečným študijným programom na Slovensku. Je orientovaný na tri hlavné a v súčasnosti mimoriadne dôležité oblasti životného prostredia – voda, ovzdušie a odpady. Mimoriadne dôležitým aspektom tohto študijného programu je jeho orientácia na výskumnú nadstavbu technologických problémov životného prostredia a to so zameraním na úpravu vôd, čistenie odpadových vôd, na ochranu ovzdušia a riešenie problematiky priemyselných resp. komunálnych odpadov. Ochrana životného prostredia je dnes jedným z dominantných smerov vo všetkých oblastiach priemyslu a je neodmysliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja našej spoločnosti. Aj preto je uplatnenie absolventov prakticky vo všetkých priemyselných a komunálnych oblastiach, teda všade tam, kde si moderný človek uvedomuje dopad jeho činnosti na prírodu, kde je potrebné hľadať a nachádzať moderné postupy ochrany vôd a ovzdušia, riešiť problematiku odpadov a pod. Odborník v technológiách životného prostredia je dnes hľadaným „tovarom“ na trhu práce, predovšetkým v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti priemyselnej a komunálnej sféry, hlavne tam, kde je potrebné rozpoznať nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia a hľadať riešenia na jeho ochranu a revitalizáciu. Vzhľadom na špecifické a momentálne aj výnimočné postavenie absolventa tohto študijného programu v rámci systému vysokoškolského vzdelávania v SR, dlhodobo evidujeme zvýšený dopyt praxe po takýchto absolventoch. Možnosti uplatnenia po ukončení štúdia tohto študijného odboru sú napr. ako: - riadiaci technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.) - výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií - vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia - pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov - vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností - zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti technického a technologického poznania materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v zariadeniach na ochranu zložiek životného prostredia. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálno-chemických a biochemických veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať environmentálne problémy, navrhnúť ich riešenie, implementovať moderné meracie, optimalizačné a riadiace algoritmy a systémy.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Chémia a technológia životného prostredia: - je pripravený na výskumné a riadiace práce v oblasti technológií ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach štátnej aj súkromnej sféry. - sa uplatní ako Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva, Špecialista ochrany ovzdušia, Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, Špecialista pre odpadové hospodárstvo, Technik recyklácie (zhodnotenia) nebezpečných odpadov, Hydrológ pre životné prostredie a vodné hospodárstvo, Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve, Špecialista pre vodohospodársky manažment povodí, Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody, Špecialista technológ čistenia odpadových vôd. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Chémia a technológie životného prostredia (spolu s jeho predchádzajúcimi, ale zameraním identickými študijnými programami), za vyše 30 rokov svojej existencie vychoval takmer 100 úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili v priemyselnej, komunálnej, výskumnej, komerčnej i akademickej sfére. Z priemyselnej oblasti je možné spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Peter Németh, PhD. (1994) – DUSLO, a.s., Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD. (2016) – Volkswagen, a.s., a mnohí iní. Široké uplatnenie našli absolventi vo vodárenských spoločnostiach napr.: Ing. Miroslav Kollár, PhD. (1988) – BVS a.s. Bratislava, Ing. Marián Bilanin, PhD. (1996) – StPVS, a.s. B. Bystrica, úspešní sú naši absolventi aj v akademickej a výskumnej sfére – spomeňme prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (1992) a prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (1993) obaja na FCHPT STU v Bratislave, Ing. Lea Mrafková, PhD. (2000) – SHMÚ Bratislava. Mnoho absolventov je na vysokých pozíciách v štátnej správe Ing. Viera Špalková, PhD. (2015), Ing. Lenka Letavajová, PhD. (2013) – Ministerstvo životného prostredia SR a mnoho iných úspešných našich absolventov.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávateľmi je kladne hodnotená hlavne schopnosť absolventov študijného programu Chémia a technológia životného prostredia kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti technológie čistenia odpadových vôd, úpravy vôd, ochrany ovzdušia a nakladania s odpadmi. Vďaka ich širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach priemyslu, komunálnej sféry ale aj v štruktúrach štátnej správy na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby doktorandi už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického, potravinárskeho priemyslu, ale aj zo sféry ochrany životného prostredia. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín, Ing. Marián Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Chémia a technológia životného prostredia akcentuje zaradenie predmetov projektového typu, či už individuálnych alebo skupinových, čím ich pripravuje na prácu v kolektíve. Kvalite študijného programu prospieva (a je to oceňované aj zamestnávateľmi), že študenti sú po prvom roku štúdia konfrontovaní s praxou vo forme rôznych výskumných projektov a formou predmetov ako Vedecká práca I-VII a Dizertačný projekt I-VIII, kde aktívne pripravujú rešeršné a výskumné práce. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná aj kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov. Pozitívne skúsenosti s našimi absolventmi vyjadrili Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Dr. Ing. Peter Németh, vedúci odboru investičnej výstavby , Duslo, a.s., Šaľa, vedúci pracovníci podniku ENVIRAL, a.s., Leopoldov, riaditelia všetkých relevantných vodárenských spoločností na Slovensku (BVS, a.s., Bratislava, TAVOS, a.s., Trnava. ZsVSK, a.s. Nitra, TVK, a.s., Trenčín, SEVAK, a.s.Žilina, OVS, a.s., Dolný Kubín, STVPS, a.s., Banská Bystrica, POVS, a.s., Považská Bystrica, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.m Martin, PVPS, a.s., Poprad, Liptovská Vodárenská Spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, VVS, a.s., Košice), dodavateľské podnikateľské subjekty v oblasti environmentálnej techniky a technológie (Hach Lange, s.r.o., Bratislava, WTW Meracia a analytická technika, s.r.o., Banská Bystrica, ČOVSPOL, a.s., Bratislava, HYDROTECH, a.s., Vinosady, Ferrmont, a.s., Púchov, ASIO-Sk, Bytča) či vedúci pracovníci VÚVH Bratislava a SHMÚ Bratislava.