Prejsť na obsah
Uchádzači

Prijímacie konanie na STU sa riadi internými predpismi STU:

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Pre podanie prihlášky použite nasledovný link: Elektronická prihláška

STU požaduje od uchádzačov o štúdium poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.  Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium.
Tu nájdete bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí:

Uchádzačom, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sa pre potreby vyhodnotenia podmienok prijatia na štúdium na STU zabezpečí ekvivalencia - prevod známok udelených v rámci štúdia na zahraničnej strednej škole do slovenskej klasifikačnej stupnice (nazývaný aj "ekvivalencia") podľa Manuálu prevodov známok zo zahraničných stredných a základných škôl, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Uchádzač neposiela žiadosť o prevod známok na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ekvivalenciu zabezpečí príslušná súčasť STU, na ktorú si uchádzač podal prihlášku na štúdium.

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov sú prístupné na webových stránkach jednotlivých súčastí STU:

Študijné plány jednotlivých študijných programov.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou/Ústavom manažementu, na ktorú/ý si podal prihlášku na štúdium.