Prejsť na obsah
Uchádzači

Poď s nami tvoriť budúcnosť

BUĎ STU
(Nielen) sprievodca prijímacím konaním na akademický rok 2022/2023

Ahoj budúca študentka, študent!

Sme radi, že si tu. 
Skôr ako začneš, pozri si

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA STU na akad. rok 2022/2023

Nájdeš v ňom termíny na podanie prihlášky na štúdium, termíny konania prijímacích skúšok (ak sa na prijatie vyžadujú), termíny zasadnutia prijímacích komisií, plánované počty prijatých atď.

Ak už presne vieš, aký študijný program chceš študovať, prejdi priamo na online prihlášku (poplatok je obvykle 20 eur, jeho presnú výšku si môžeš overiť v prehľade poplatkov).

Pokiaľ pri vypĺňaní prihlášky nebudeš vedieť ako ďalej, kontaktuj priamo pracovníčky študijného (pedagogického) oddelenia tej fakulty/univerzitného ústavu, na ktorej si si vybral študijný program.


Dôležité informácie a linky k prijímaciemu konaniu:
 
Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny 

Podmienky
 prijatia  na jednotlivé stupne štúdia na  fakultách/Ústave manažmentu STU nie sú identické. Líšia sa v rôznych detailoch (termín podania prihlášky, potrebné prílohy k prihláške, výška poplatkov, konanie prijímacej skúšky, atď.), preto sleduj informácie o prijímacom konaní podľa stupňa štúdia, na ktorý si chceš podať prihlášku:

Prijímacie konanie na STU sa riadi internými predpismi STU:


ŠTIPENDIÁ
STU priznáva študentom:

na ktoré má študent/tehotná študentka právny nárok, ak splní podmienky upravené zákonom o VŠ.

  • motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti,
  • motivačné štipendiá vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové)
  • mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU,

ak študent splní podmienky upravené v Štipendijnom poriadku STU.

Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorazovo, pričom sa zohľadňujú študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta bakalárskeho študijného programu v prvom roku štúdia, zohľadňujú sa študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole. 

V akademickom roku 2021/2022 môže študent STU získať motivačné štipendium odborové do výšky 810 €.


Prihlás sa online teraz: elektronická prihláška na štúdium na STU