Prejsť na obsah
Uchádzači
BUĎ STU
(Nielen) sprievodca prijímacím konaním na akademický rok 2022/2023

Ahoj budúca študentka, študent!

Sme radi, že si tu. Ak už vieš presne, čo chceš študovať - prejdi priamo na online prihlášku (obvykle stojí 20 eur, cenu si môžeš overiť v prehľade poplatkov).

Teraz Ti priblížime niekoľko základných faktov o STU:

  • Sme najlepšia technika na Slovensku a tretia najlepšia v rámci Čiech a Slovenska.

  • STU patrí do skupiny TOP 1 000 najlepších univerzít sveta (sme na 751. mieste podľa rešpektovaného QS Rankingu 2020) a patríme do skupiny TOP 500 najlepších svetových univerzít v matematických vedách (podľa Shanghai Rankingu 2020)

  • Univerzitu modernizujeme ako nikdy pred tým: do rekonštrukcií internátov, do budov fakúlt a do nových laboratórií v najbližších 4 rokoch dáme až 70-80 miliónov eur. Pre teba to znamená, že v najbližších 5 rokoch budeš študovať na oveľa modernejšej univerzite, než je tomu dnes. Tak to vyšlo a je to dôvod navyše študovať práve u nás.

  • Bývanie: dnes máme väčšinu izieb na internátoch novo zrekonštruovaných a pripomínajú viac hotel, než klasický internát.

  • Štipendiá: ročne prerozdelíme štipendiá v celkovej výške viac než 3 milióny eur! (Viac o štipendiách sa dozvieš nižšie).

  • WI-FI je základ – máme ju silnú všade, na chodbách, v učebniach, na internátoch. Sme technologická škola, všetci naši študenti majú k dispozícii široké portfólio elektronických aplikácií, napríklad aj neobmedzený úložný priestor v cloude.

  • Veľa sa hovorí o zlej kvalite slovenských VŠ. Ani my si nerobíme ilúzie, no o štúdiu techniky to neplatí, lebo štúdium matematiky, informatiky, chémie, či fyziky bolo náročné vždy a všade: v Amerike, v Nemecku, v Čechách a aj u nás. Dôkaz? Stovky našich absolventov sa presadili vo svete, ak by nemali dobré vzdelanie od nás, neuplatnili by sa v zahraničí.

  • Budúcnosť sa dá naučiť a tá je v oblastiach ako: počítačové modelovanie, dátová analytika, softvérové inžinierstvo, kryptografia, chemické inžinierstvo, automatizácia, robotika, strojárstvo, progresívne materiály – to je len malý zoznam oblastí a študijných programov, ktoré ponúkame v medzinárodnej kvalite.

  • Ak váhaš a vyberáš si medzi nami a zahraničnou vysokou školou zváž, že na zahraničný študijný pobyt sa od nás môžeš vybrať kedykoľvek. Máme širokú sieť partnerských univerzít v Európe, cez ERASMUS+ a ďalšie programy môžeš vycestovať kamkoľvek a kedykoľvek.

Je dlhodobo známe, že absolventi STU majú na Slovensku o kariéru postarané a majú aj najvyššie nástupné platy. Naši absolventi nemusia robiť predavačov, väčšina si nájde prácu vo vyštudovanom odbore a za nadpriemerný plat. Pozri si štatistiku týždenníka TREND, ktorá to ukazuje: prvé tri miesta podľa výšky platov absolventov obsadili tri fakulty STU. Ak od vzdelania chceš dobré uplatnenie a vysoký plat – nie je o čom. 

Prihlás sa online teraz: https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk 

Dôležité informácie a linky k prijímaciemu konaniu: 

Podmienky pre prijatie na štúdium s uvedením uplatnenia absolventov po skončení štúdia:

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA STU na akad. rok 2022/2023,

v ktorom sú termíny na podanie prihlášky na štúdium, termíny konania prijímacích skúšok, ak sa na prijatie vyžaduje, termíny zasadnutia prijímacích komisií a komisie rektora pre preskúmanie žiadostí uchádzačov neprijatých na štúdium.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou/univerzitným ústavom, na ktorú/ý si podal prihlášku na štúdium a zároveň budú prístupné v elektronickej prihláške.

Prijímacie konanie na STU sa riadi vnútorným predpisom STU:

V súvislosti s novým vnútorný systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU rektor vydal:

  • Príkaz rektora č. 5/2021 – PR Prijímanie uchádzačov na štúdium študijných programov na STU v akademickom roku 2021/2022 s účinnosťou od 01. 06. 2021

ŠTIEPENDIÁ: 

STU priznáva študentom motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, ďalej motivačné štipendiá  vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové)
a mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU
, ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU.

Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorazovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole. 

V akademickom roku 2020/2021 mohol študent STU získať motivačné štipendium odborové
až do výšky 
900 €.