Prejsť na obsah
STUBAčik

Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

sa nachádza sa v priestoroch Študenského domova J. Hronca Bernolákova 2716/11, Bratislava (vchod od Legionárskej ul.)

Vznikla prerobením troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu.

Jej zrekonštruované priestory si môžete pozrieť v našej  fotogalérii  alebo aj v krátkom videu.
Zaujímavé otázky a odpovede na ne si prečítate aj v tomto rozhovore.

Materská škola je zaradená v sieti škôl. Materská škola je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským.
Trieda je vekovo zmiešaná 2−6 rokov.
Výuka v materskej škole má vlastný školský vzdelávací programom „Malí vedci“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Okrem celodennej starostlivosti plánujeme otvoriť aj tzv. denný stacionár (kapacita 5−7 detí) Pripravujeme.
Ten je určený pre študentov – rodičov, ktorým tak zabezpečí starostlivosť o ich dieťatko v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.

STUBAčik plánuje deťom ponúknuť pestrú  škálu záujmových krúžkov, pod vedením interných zamestnancov Pripravujeme.

Team materskej školy

Riaditeľka: Mgr.Monika Khúlová

Učiteľky: Mgr.Františka Demčáková

               Ivana Ciglanová

Školníčka: Viktória Kayserová

Kontakt:

tel:+421 910 493 435

e-mail: stubacik@stuba.sk

Výchovu a vzdelávanie  v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

V triede zabezpečujú edukačnú činnosť striedavo tri učiteľky, pričom sa ich základný úväzok VVČ spravidla prekrýva v čase pobytu detí vonku a obeda.

V rámci svojich kompetencií usmerňujú edukačný proces prostredníctvom dynamických edukačných aktivít podľa Školského vzdelávacieho programu MALÍ VEDCI, ktorého hlavným cieľom je:

  • Prostredníctvom bádania, skúmania, pozorovania, experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody. Dôsledne sa zaoberať témou prírody a životného prostredia, rozvíjať environmentálne cítenie, nadobúdať vedomosti, schopnosti a pripravenosť. Ekologicky myslieť a konať
  • Umožniť deťom pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám, športu a turistike, organizovaním športových aktivít a výletov do prírody,
  • Rozvíjať a utvárať u detí národné a kultúrne povedomie- jazyková a kultúrna identita dieťaťa, poznávať kultúrne tradície Slovenska, pestovať a rozvíjať cit ku kráse k pírody, k uchovávaniu dedičstva našich predkov, posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky,
  • Nadobúdať poznatky prostredníctvom zážitkového učenia
  • Vo výchove a vzdelávaní využívať digitálne technológie: používať digitálne technológie vo všetkých oblastiach učenia sa
  • Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
  • Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
  • Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa prostredníctvom krúžkovej činnosti,
  • Získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.),
  • Rozvíjať spoluprácu s rodičmi realizovaním spoločných akcií