Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo veku nedožitých 84 rokov nás opustil Dr.h.c. prof. Ing Lubomír Lapčík, DrSc., významná vedecká osobnosť slovenskej chémie a chemickej technológie. Bol prvým vedúcim Oddelenia polygrafie a fototechniky, ktoré vzniklo 1. 1. 1974 na Katedre textilu, celulózy a papiera Chemickotechnologickej fakulty SVŠT. Katedru aj viedol, neskôr aj nástupnícku Katedru polygrafie a aplikovanej fotochémie. V rokoch 1990 – 1992 bol prorektorom Slovenskej technickej univerzity pre vedu a výskum.

Lubomír Lapčík sa narodil 6. mája 1937 v obci Topoľná neďaleko Uherského Hradišťa. V roku 1956 začal študovať na Chemickotechnologickej fakulte (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1961. Po skončení štúdií nastúpil ako odborný asistent na Katedru fyzikálnej chémie CHTF SVŠT. Dizertačnú prácu Príspevok k štúdiu frakcionácie polyvinylchloridu obhájil v roku 1967 a získal titul kandidát chemických vied (CSc.). V rokoch 1968 – 1969 bol na študijnom pobyte na Univerzite Uppsala, kde spolupracoval s prof. L. O. Sundolöefom na výskume sedimentácie a difúzie polymérov. V roku 1975 habilitoval prácou Difúzny proces rozpúšťania polymérov a bol menovaný docentom v odbore Fyzikálna chémia.

V roku 1974 sa Lubomír Lapčík stal prvým vedúcim Oddelenia polygrafie a fototechniky, ktoré vzniklo 1. 1. 1974 na Katedre textilu, celulózy a papiera Chemickotechnologickej fakulty SVŠT na základe podnetov slovenského a českého polygrafického priemyslu. Súčasne bolo založené študijné zameranie Polygrafia a fototechnika, ktoré bolo prvé polygraficky orientované inžinierske štúdium na území Československa. Lubomír Lapčík venoval všetku svoju energiu a organizačné schopnosti všestrannému rozvoju nového pracoviska.

V roku 1979 bol Lubomír Lapčík poverený vedením Katedry textilu, celulózy a papiera CHTF SVŠT a od roku 1981 až do zániku tejto katedry bol jej vedúcim. V roku 1986 obhájil doktorskú dizertačnú prácu Fyzikálnochemické štúdium medzifázových javov z hľadiska ich aplikácie vo fotolitografii a získal vedeckú hodnoť doktor chemických vied. V roku 1987 bol menovaný profesorom v odbore Technológia celulózy, papiera a textilu.

Po rozpade Katedry textilu, celulózy a papiera v roku 1991 sa Lubomír Lapčík stal prvý vedúcim jednej z nástupníckych katedier, Katedry polygrafie a aplikovanej fotochémie. V rokoch 1990 – 1992 bol prorektorom Slovenskej technickej univerzity pre vedu a výskum.

Od zimného semestra roku 1992 bol prof. Lapčík poverený vedením obnovenej Fakulty chemickej VUT v Brne. Po konštituovaní akademického senátu v roku 1993 bol zvolený dekanom, rovnako ako v roku 1996 a úspešne viedol fakultu chemickú až do konca svojho volebného obdobia v roku 2000.

V rokoch 2001 až 2010 pôsobil na Ústave fyziky a materiálového inžinierstva na Fakulte technologickej Univerzity Tomáša Bati v Zlíne. V rokoch 2003 až 2005 tu zastával funkciu prodekana pre vedeckú a odbornú činnosť.

Zomrel 17. marca 2021.

Česť jeho pamiatke.