Prejsť na obsah
Verejnosť

SAIA pozýva všetkých na podujatia propagačnej kampane európskej siete servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje Európska komisia pri príležitosti 10. výročia existencie iniciatívy EURAXESS.

EURAXESS vznikol z podnetu Európskej komisie v roku 2004 ako nástroj na zvýšenie výskumného potenciálu a zatraktívnenie európskeho výskumného prostredia. Na Slovensku pôsobia ako servisné centrá EURAXESS pracoviská SAIA, n. o., v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Zabezpečujú asistenciu doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumníkom, ako aj administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií a pomáhajú im zvládnuť administratívne aj praktické, každodenné prekážky a situácie pri živote v novej krajine, resp. pred odchodom/po návrate zo zahraničia. Jedným z nástrojov programu je európsky portál EURAXESS, Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess/), ktorého hlavnou súčasťou je sekcia EURAXESS Jobs venovaná zverejňovaniu a prezentovaniu voľných pracovných pozícií vo výskume v Európe, a ďalšie súčasti. SAIA spravuje a aktualizuje národný portál www.euraxess.sk.

Celá kampaň EURAXESS Bus Roadshow so sloganom „Zmobilizujte svoju výskumnú kariéru“ prebehne v 29 mestách 22 štátov. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť na iniciatívu EURAXESS ako na partnera pre kariérne poradenstvo a profesionálny rozvoj súvisiaci predovšetkým s medzinárodnou výskumnou dráhou. Cieľovými skupinami kampane v závislosti od konkrétneho podujatia sú výskumníci, mladí výskumníci – doktorandi a postdoktorandi, študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia so záujmom o profesionálnu dráhu výskumníka, vedúci pracovníci fakúlt, univerzít, SAV a iných výskumných organizácií, pracovníci zahraničných oddelení, personálnych oddelení, oddelení pre vedu a výskum, ako aj zástupcovia štátnej a verejnej správy.

V Bratislave kampaň prebehne 21. 3. 2014. V spolupráci s Európskou komisiou ju organizuje SAIA, n. o., ako EURAXESS Slovensko spolu s partnermi.

Súčasťou kampane sú 3 podujatia. Okrem 1. poradenských služieb EURAXESS v kombinácii s interaktívnymi prvkami  v/pri kariérnom autobuse EURAXESS, ktoré sú určené najmä pre mladých záujemcov o výskum, študentov, doktorandov (parkovisko pri internátoch, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Staré Grunty 36, Bratislava, 10:00 – 16:00), sa budú zároveň konať aj tieto špecializované podujatia:

2. informačné podujatie pre výskumníkov „Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru – 5 najdôležitejších vecí z rôznych uhlov pohľadu“ (Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava, veľká aula, 10:00 – 12:30), kde sa účastníci môžu dozvedieť o príležitostiach, ktoré im výskumná mobilita a medzinárodná spolupráca môžu priniesť, ako aj o praktických krokoch, ktoré s ňou nevyhnutne súvisia, a to v podaní slovenských a zahraničných vedcov pôsobiacich na Slovensku, vrátane informácie o skúsenostiach s prípravou projektu v rámci opatrení Marie Curie.

3. spoločensko-informačné podujatie pre riadiacich a administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií s názvom „Podmienky pre medzinárodný výskum (aplikácia a asistencia)“, zamerané najmä na témy, ako je Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov, transparentný nábor výskumných pracovníkov, podmienky slovenských vysokých škôl a organizácií výskumu a vývoja pre medzinárodný výskum a prijímanie zahraničných výskumníkov (vrátane skúseností z prípravy projektu ERA-Chairs) a rola, ktorú v tejto súvislosti môžu zohrať servisné centrá EURAXESS (Centrum vedecko-technických informácií SR – CVTI, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 13:00 – 15:30).

V prípade záujmu o účasť na vyššie uvedených podujatiach sa registrujte prostredníctvom registračných formulárov:

2. informačné podujatie pre výskumníkov „Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru – 5 najdôležitejších vecí z rôznych uhlov pohľadu“, SAV, Dúbravská cesta 9, od 10:00: http://goo.gl/p0VBfm

3. spoločensko-informačné podujatie pre riadiacich a administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií „Podmienky pre medzinárodný výskum (aplikácia a asistencia)“, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, od 13:00: http://goo.gl/bQvBEp

Aktuálne informácie o podujatiach je možné sledovať prostredníctvom národného portálu www.euraxess.sk, Facebooku na www.facebook.com/EURAXESS.OnTour, www.facebook.com/euraxess.sk a Twittera @EURAXESS_OnTour, #EURAXESS_OnTour.

 

Kontakt:

Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.

a tím EURAXESS Slovensko

Servisné centrum EURAXESS, SAIA, n. o.
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra)
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

euraxess@saia.sk
tel. 02-59 30 47 00, 11
fax 02-59 30 47 01
www.saia.sk
www.euraxess.sk

Facebook: EURAXESS Slovakia, SAIA, n. o.

Diskusné fórum: http://forum.saia.sk