Prejsť na obsah
Verejnosť

Kategorizácia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov sa mení s povinnosťou evidencie výstupov tvorivej činnosti od 1.2.2022 na základe vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,  účinnej od 1.1.2021.

Pravidlá evidencie podľa novej vyhlášky sa týkajú nielen spracovania všetkých dokumentov od 1.2.2022, ale aj dokumentov vydaných pred 1.2.2022.

Pre implementáciu vyhlášky do evidencie publikačnej činnosti a ohlasov v knižničnom systéme ARL prebehlo mimoriadne veľa pracovných rokovaní. Vzhľadom  na nový spôsob evidencie, rekategorizáciu starších záznamov (celá STU cca 117 000 záznamov), stojí pred akademickými knižnicami, ako garanta spracovania publikačnej činnosti a ohlasov, mimoriadne náročná práca.

 

Hlavné zmeny v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti podľa novej vyhlášky:

Dizertačné a habilitačné práce sa nebudú evidovať v CREPČ (sú evidované v CRZP SR), výnimkou budú len habilitačné práce predkladané ako monografia.

Zrušená teritorialita, delenie dokumentov na domáce a v zahraničí.

Zavedenie nového pojmueditovaná kniha“: vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s editorom bez ohľadu na počet autorov alebo s autorským kolektívom, zamerané na jednu tému, ktoré má vedecký charakter, obsahuje podrobne spracovaný vedecký aparát, zahŕňajúci aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Editovaná vedecká kniha môže byť vydávaná v knižných sériách a je zostavená zo samostatných kapitol s rôznorodými pohľadmi na jednu tému. Aj súbor prác jedného autora možno považovať za editovanú vedeckú knihu.

Pre evidenciu budú povinné aj scientometrické údaje známe v roku vydania výstupu publikačnej činnosti: názov citačného indexu, názov databázy a identifikačne číslo, pod ktorým je výstup publikačnej činnosti indexovaný ako aj študijný odbor.

V CREUČ nebude možné evidovať žiadny výstup amatérskej umeleckej činnosti.

 

Zmena v kategorizácii výstupov:

 • Publikačná činnosť
  • Stará kategorizácia: AAA-GII
  • Nová kategorizácia: V1-3, O1-3, P1-2, D1, I1-3, U1-3
   • delenie na základe obsahucelistvosti dokumentu – PRÍLOHA 1
 • Umelecká činnosť
  • Stará kategorizácia: ZZZ-XVV
  • Nová kategorizácia: EM1-3, EN1-3, ZM1-3, ZN1-3, ZR1-3, SM1-3, SN1-3, SR1-3, I
   • delenie na základe závažnosti, dosahurozsahu výstupu – PRÍLOHA 2

Zmena v kategorizácii ohlasov:

 • Publikačná činnosť
  • Stará kategorizácia: 1-6
  • Nová kategorizácia: 1-3
   • podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza – PRÍLOHA 3 
 • Umelecká činnosť
  • Stará kategorizácia: 1-4 (neboli evidované v CREUČ)
  • Nová kategorizácia: 1-7
   • podľa typu a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza – PRÍLOHA 4