Prejsť na obsah
Verejnosť

Súčasťou výplaty, ktorú dostávajú zamestnanci STU na účet v týchto dňoch, je aj odmena 350 eur. Jej vyplatenie vyplýva z platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, ktoré KOZ SR dohodla s Vládou SR koncom uplynulého roka.

Výsledkom kolektívneho vyjednávania medzi KOZ SR a Vládou SR bol decembrový podpis dodatkov ku kolektívnym zmluvám pre rok 2021 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2022.

Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom verejnej a štátnej služby 3-percentnú valorizáciu platov od 1.7.2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 eur, ktorú dostanú zamestnanci v štátnej službe vyplatenú v januári 2022 a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše.

Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je členom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, jedného z pilierov nevýrobnej časti KOZ SR. Členovia výboru UOO STU, aj keď nepriamo, sa podieľajú na príprave a najmä podpore kolektívneho vyjednávania medzi KOZ SR a Vládou SR. „Je možné konštatovať, že ďalšie benefity okrem vyššie uvedených, ktoré boli obsahom Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ostávajú zachované aj v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2022. V súlade s KZVS sa momentálne pripravuje aj návrh Kolektívnej zmluvy STU na rok 2022,“ povedala predsedníčka UOO STU Anna Ujhelyiová.

V zmysle spomínaných dohôd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021 poskytlo Slovenskej technickej univerzite finančné prostriedky na vyplatenie jednorazovej odmeny, k čomu univerzita pristúpila v januárovom výplatnom termíne a zamestnanci ju tak dostanú v aktuálnej výplate.