Prejsť na obsah
Verejnosť

Modernizácia budov fakúlt a pracovísk Slovenskej technickej univerzity napreduje. V júli sa začala revitalizácia interiérových častí Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorá predstavuje poslednú, tretiu etapu modernizácie budovy FEI. Stavba a jej finančné krytie v rozsahu 7,5 milióna eur je súčasťou projektu ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách. Za účasti povereného rektora STU Olivera Moravčíka bol dnes na stavbe prvý kontrolný deň.

 

Projekt „Revitalizácia interiérových častí FEI STU“ je zameraný na revitalizáciu 12 prednáškových ául a miestností, obnovu komunikačných spojovacích koridorov, vybudovanie dátového centra a zavedenie SMART systému regulácie vykurovania. Súčasťou revitalizácie bude aj rekonštrukcia osvetlenia, vykurovania, vzduchotechniky, tieniacej techniky, prezentačnej a didaktickej techniky interiérov budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Jednotlivé logické celky budú prepojené nadradeným inteligentným riadiacim systémom, ktorý zabezpečí integráciu všetkých prvkov do komplexného navzájom optimalizovaného inteligentného celku. V jeho rámci sa jednotlivé časti systému navzájom ovplyvňujú na základe vzájomnej interakcie aj vonkajších vplyvov.

Realizátor - Konzorcium Metrostav Slovakia, a.s.  a Altron SK, a.s., prevzal stavbu 9. júla 2021. Predpokladaný termín odovzdania diela je júl 2022. Celkové náklady predstavujú 7,5 milióna eur. Finančné krytie stavby „Revitalizácia interiérových častí FEI STU“ bude v rámci projektu ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation).

„Som rád, že vďaka projektu ACCORD môžeme dokončiť kompletnú revitalizáciu budovy Fakulty eklektrotechniky a informatiky. Fakulte, ktorá vychováva mimoriadne žiadaných absolventov a robí špičkový výskum orientovaný na prax, prináležia moderné priestory hodné 21. storočia,“ povedal poverený rektor Oliver Moravčík.

 

Dlhodobým zámerom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave je modernizovať a revitalizovať jednotlivé bloky budovy fakulty vzhľadom na ich morálnu zastaranosť a preto, že nevyhovujú súčasným požiadavkám na nadčasový vzhľad a štandard energetickej efektívnosti.

Prvá etapa  revitalizácie budovy FEI STU sa realizovala v roku 2015. V rámci nej  boli vymenené okná, opláštená fasáda budovy, urobili sa dažďové zvody a kanalizácia na štyroch blokov budovy (B, C, D, E). Finančné krytie bolo zabezpečené v rámci projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave. Financie na druhú etapu  revitalizácie zvyšných blokov budovy A, T, AB, BC, výmena dažďových zvodov a kanalizácie, už pochádzali z projektu ACCORD. Stavbu prvej aj druhej etapy realizovala spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo spol. s r.o.

FEI STU od ukončenia revitalizácie objektu očakáva najmä:

 • atraktívne prostredie pre prilákanie a udržanie vedcov a vedeckých výskumníkov,
 • zvýšenie počtu domácich a zahraničných študentov,
 • pripravenosť vysokokvalifikovaných absolventov pre trh práce,
 • zlepšenie výskumných podmienok a kvality vysokoškolských programov,
 • nové možnosti inovatívneho výskumu s inými odborníkmi a posilnenú spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou.

Cieľom projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

 • posilniť konkurencieschopnosť STU a UK v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM, získavať nových študentov zo Slovenska i zo zahraničia a udržať si tých najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov;
 • zvýšiť účasť oboch univerzít na spoločnom výskume prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a cieleného marketingu existujúcich a nových kapacít smerom k potenciálnym výskumným partnerom;
 • posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na efektívny transfer výsledkov vedy a výskumu, najmä v oblasti biotechnológií/biomedicíny, progresívnych materiálov, informačných a komunikačných technológií.

V rámci projektu sa realizujú nasledovné hlavné aktivity: 

 • program znižovania emisií CO2
 • zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia
 • modernizácia IT infraštruktúry
 • obnova výskumnej infraštruktúry / prístrojov
 • spoločné výskumné programy.