Prejsť na obsah
Verejnosť

SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 10. apríla 2014 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o projekty v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia

Celková alokácia na túto výzvu je 15 228 €. Maximálna výška projektového grantu na jednu žiadosť je 4 500 €. Spolufinancovanie žiadateľa sa nevyžaduje. 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky počas otvorenej výzvy do 15. augusta 2014 do 16:00. Žiadosti sú posudzované priebežne na základe termínu doručenia, až do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu. 

Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov. Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru pre jedno z ďalších opatrení Štipendijného programu EHP Slovensko: 

- Mobilitné projekty medzi vysokými školami

- Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami

- Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Zameriava sa na podporu mobility medzi vysokými školami, ako aj na inštitucionálnu spoluprácu stredných a vysokých škôl. V rámci programu bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev.

Bližšie informácie o výzve a všetkých opatreniach programu, ako aj spôsob predkladania žiadostí o projekt sú zverejnené na internetovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko