Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedenie STU v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh smerujúcu k posilneniu motivácie pracovníkov STU na publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných periodikách vyhlasuje finančne dotovanú výzvu o:

 1. Publikáciu v časopise NATURE alebo SCIENCE

 2. Publikáciu, ktorá vyšla v roku 2014 v časopise s najvyšším impakt faktorom
  a)
  v prírodovedných odboroch (chémia, fyzika, biológia, matematika)
  b)
  v technických odboroch

 3. Publikáciu, ktorá bola publikovaná v rokoch 2012-2014 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI.

Vo všetkých prípadoch budú akceptované publikácie, kde

prvým autorom

je pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas alebo doktorand STU v dennej forme štúdia (pričom aj v čase vyhlásenia výsledkov je v pracovnom pomere s STU, prípadne je doktorandom STU v dennej forme štúdia). V kategórii (2a), (2b)  sa budú posudzovať publikácie v periodikách s impakt faktorom vyšším ako 4-násobok hraničného impakt faktoru pre zaradenie publikácie do kategórie A podľa klasifikácie Akreditačnej komisie SR (www.akredkom.sk), v kategórii (3) publikácie, ktorých citačný ohlas za uplynulé tri roky bol vyšší ako 30.

Uzávierka podávania návrhov na Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce v písomnej forme podpísané dekanom fakulty (alebo povereným členom Vedenia) do 15. 12. 2014.

Celý text výzvy sa dočítate na stránke pre zamestnancov: https://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191.