Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať o zverejnení výzvy na výber externých odborných hodnotiteľov environmentálno – technických kritérií a ekonomických kritérií pre posudzovanie projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci Operačného programu životné prostredie (ďalej len OP ŽP), pre prioritné osi:

1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
2. Ochrana pred povodňami
3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
4. Odpadové hospodárstvo
5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
 
Všetky podrobné informácie k výzve, ako aj potrebné náležitosti k žiadosti nájdete na internetovej stránke www.opzp.sk, resp. na e-mailovej adrese: branislav.rochovsky@enviro.gov.sk .
 
V prípade záujmu môžu uchádzači o pozíciu odborného hodnotiteľa projektov v rámci OP ŽP zasielať svoje žiadosti najneskôr do 29.2.2008.