Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrála NATO v Bruseli (NATO Headquarters) otvorila možnosť pre študentov a čerstvých absolventov z členských štátov NATO prihlásiť sa na 6 mesačnú platenú stáž v medzinárodnom  civilnom/vojenskom sekretariáte, prípadne v niektorej z aliančných štruktúr (napríklad agentúry).

Uzávierka podávania prihlášok: 19. apríl 2013

Predpokladaný začiatok stáže: jar alebo jeseň v roku 2014

(Pre absolvovanie stáže NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky).

Na stáž v NATO sa môžu prihlásiť študenti a čerství absolventi rôzneho zamerania – bezpečnostné štúdie, ľudské zdroje, informačné technológie, stavebníctvo a architektúra (výstavba novej budovy sídla NATO) a ďalšie.

Podmienky:

  • vek minimálne 21 rokov;
  • vynikajúca znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka, preferovaná je znalosť oboch pracovných jazykov Aliancie;
  • študenti musia mať absolvované minimálne 2 ročníky vysokoškolského štúdia a byť zapísaní do tretieho ročníka;
  • na stáž na rok 2014 sa môžu prihlásiť aj študenti, ktorí skončia vysokoškolské štúdium v priebehu roka 2013.

Prihlasovanie:

elektronicky na prihlasovacom formulári, ktorý je dostupný na web stránke NATO:
www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm

K prihláške je potrebné pripojiť: motivačný list, životopis, prípadne kópiu bezpečnostnej previerky (pokiaľ je uchádzač jej držiteľom).

Ďalšie informácie: www.nato.int, časť „Organization“, časť „Employment – NATO IS/IMS Internship Programme“