Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie 5 postdoktorandských pracovných miest.

Termín vyhlásenia výzvy: 20. 7. 2020

Uzávierka podávania žiadostí: 5. 9. 2020

Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2020

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu (nie staršie ako 3 roky).

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, odborný životopis, prehľad doterajšej praxe, prehľad vedeckovýskumnej alebo umeleckej aktivity, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti, vyhlásenie o bezúhonnosti.

Pracovné zaradenie: výskumný pracovník

Dĺžka postdoktorandského pobytu: 1 rok s možnosťou predĺženia o 1 rok

 

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Miroslav Mihalik
Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR (http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf).

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese miroslav.mihalik[@]stuba.sk, prípadne na nižšie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.

Témy postdoktorandských miest:

1/ Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom (vedúci témy: Ing. Pavol Jakubec, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, pavol.jakubec[@]stuba.sk)

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie je Staphylococcus aureus zaradený medzi najnebezpečnejšie baktérie a považuje sa za kmeň rezistentný voči vankomycínu a meticilínu - antibiotikám poslednej nádeje. MRSA (meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus) vďaka svojej vysokej rezistencii na najmodernejšie antibiotiká spôsobuje komplikované bakteriálne infekcie. Okrem toho sekundárne bakteriálne infekcie predstavujú vážne riziko pre pacientov COVID-19. Aj v tejto situácii prírodné produkty stále poskytujú inšpiráciu a nádej na vývoj nových liekov, čo dokumentuje nedávny objav berkeleylaktónu A, prírodného makrocyklického laktónu s veľmi sľubnými antibakteriálnymi účinkami proti MRSA a iným bakteriálnym kmeňom. Kombinácia jedinečnej antibakteriálnej aktivity tejto štrukturálne relatívne komplexnej zlúčeniny spolu s doteraz nevysvetleným spôsobom účinku zdôrazňuje obrovský potenciál berkeleylaktónu A pri liečbe infekčných chorôb. Základným cieľom navrhovaného multidisciplinárneho projektu je vývoj bezprecedentnej, modulárnej a praktickej syntézy analógov berkeleylaktónu A s dôrazom na zlepšenie antimikrobiálnej aktivity.

Očakáva sa, že úspešný kandidát bude vynikať vo všetkých aspektoch pokročilej organickej syntézy a bude znalý princípov medicinálnej chémie a mikrobiológie.

2/ Posúdenie vplyvu parametrizácie zrážkovo odtokových modelov na odhad dopadov zmeny klímy (vedúci témy: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Stavebná fakulta STU, silvia.kohnova[@]stuba.sk)

Zmeny hydrologického režimu a odtokových pomerov spôsobené využitím územia a zmenou klímy predstavujú v súčasnosti jeden z hlavných zdrojov neistoty v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi.

Základným vedeckým cieľom postdoktoranského výskumného projektu bude vývoj diferencovaného prístupu k hodnoteniu potenciálneho vplyvu zmeny klímy a využitia územia na hydrologický režim extrémov vo vybraných regiónoch Slovenska. Konkrétny výskum bude zameraný na vývoj fyzikálne orientovaných a koncepčných schém parametrizácie procesov v hydrologických zrážkovo-odtokových modeloch na simulovanie extrémov odtoku zo zrážok a topenia snehu najmä v malých a stredných povodiach. Budú vyvinuté aj parametrizačné schémy pre procesy simulujúce jednotlivé fázy odtoku a eróznych procesov zohľadňujúce spôsob využitia a manažment krajiny. Na základe testovania a validácie vyvinutých schém na údajoch z experimentálnych malých povodí budú posúdené spôsoby využitia a manažmentu krajiny a navrhnuté vedecky podložené opatrenia na znižovanie negatívnych dopadov extrémov odtoku a eróznych procesov na malých povodiach, vrátane modelového overenia ich účinnosti.

Od uchádzača sa vyžaduje ukončené PhD. štúdium v odbore vodohospodárske inžinierstvo alebo príbuznom odbore a skúsenosti v oblasti modelovania zrážko-odtokových a eróznych procesov. Od uchádzača sa tiež vyžaduje minimálne jedna publikácia v impaktovanom časopise (WOS alebo SCOPUS), znalosť anglického jazyka na výbornej úrovni a schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme.

3/ Získavanie biologicky aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy a ich uplatnenie vo funkčných potravinách (vedúci témy: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, stefan.schmidt[@]stuba.sk)

Súčasný trend vo výžive obyvateľstva a požiadavky EÚ v tomto zameraní vyžadujú také vlastnosti potravín, ktoré zabezpečia ich plnú výživovo-energetickú funkčnosť. Navyše výroba potravín má byť ekologická, inovatívna a produkty majú obsahovať prírodné látky získané z trvalo udržateľnej rastlinnej biomasy. Cenné bioaktívne látky prítomné v tuzemskej rastlinnej biomase predstavujú doposiaľ nevyužitý potenciál. Navrhovaná téma je zameraná na štúdium komplexného spracovania rastlinnej biomasy a získania látok s pridanou hodnotou, ako aj ich následné využitie vo funkčných potravinách. Tieto svojím profylaktickým pôsobením znižujú riziko chronických ochorení organizmu. Celosvetovo sa ochorenia kardiovaskulárneho systému podieľajú na najvyššej chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva, preto je nanajvýš aktuálne zamerať pozornosť na možnosti prevencie voči týmto chorobám. Cieľom projektu bude extrakcia, purifikácia a následná aplikácia biologicky aktívnych látok do potravín. Obohatením potravín o biologicky aktívne látky sa zvýši ich oxidačná stabilita a nutričná hodnota, čo následne ovplyvní aj zdravie spotrebiteľa.

Od uchádzača sa vyžaduje ukončené PhD. štúdium v odbore chémie a technológie požívatín, dobrá znalosť anglického jazyka a minimálne tri publikácie v karentovanom časopise s prvým autorstvom. Od uchádzača sa ďalej očakáva znalosť práce v oblasti extrakcie a izolácie látok so zameraním sa na antioxidanty, ďalej v oblasti analýzy látok pomocou GC-FID, GC-MS, HPLC-UV a mikroplatničkového „readra“, skúsenosti s analýzou antioxidačného potenciálu a oxidačnej stability potravín.

4/ Vývoj technológie tlače pre flexibilné senzory na báze organickej elektroniky (vedúci témy: doc. Ing. Martin Donoval, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, martin.donoval[@]stuba.sk)

Hlavným cieľom projektu, stanoveným na základe predchádzajúcich skúseností je získanie nových poznatkov o vybraných vlastnostiach technológie tlače integrovaných obvodov organickej elektroniky pre prípravu flexibilnej platformy vhodnej pre senzorické a biosenzorické aplikácie. Výskum sa bude zameriavať na návrh prvkov, kompatibilných s technológiou tlače organických polovodičov, optimalizáciu technológie s využitím nových elektrických a analytických techník vyvinutých pre tento účel, prípravu senzorických prvkov, ako aj jednoduchých obvodov pre spracovanie signálu. Originálnosť projektu spočíva v jedinečnej integrácii komplementárnej infraštruktúry a komplexného prístupu ku skúmaniu inovatívnych riešení, počnúc návrhom prvkov organickej elektroniky, ich prípravy a skúmania ich vlastností v nadväznosti na rozvoj technológie až po realizáciu senzorických a biosenzorických aplikácií. Navrhovaná téma spadá do kontextu problematiky uspokojovania kľúčových spoločenských potrieb, smerovaných tematicky  na stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3). Daná problematika je v priamom súvise v oblasti pokročilých materiálov a ich diagnostiky, vývojom nových prístupov v oblasti nanotechnológií, vývoja nových prvkov a riešení v oblasti informačno-komunikačných technológií, a s využitím materiálov kompatibilných s biotechnológiami.

Od uchádzača sa vyžaduje ukončené PhD. štúdium v odbore elektronika, mikroelektornika alebo materiálové inžinierstvo (prípadne ich ekvivalent), schopnosť pracovať s technológiami ako vákuové naparovanie, litografia, mokré technológie a technológie tlačenej elektroniky. Znalosť anglického jazyka a minimálne 4 publikácie v karentovanom časopise.

5/ Kryogénní zpracovaní ledeburitických ocelí pro práci za studena (vedúci témy: prof. Ing. Peter Jurčí, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, peter.jurci[@]stuba.sk)

Kryogenní zpracování je proces, při němž jsou oceli po kalení umístěny do kryogenního média na předem stanovenou dobu, a následně opětovně ohřáty na pokojovou teplotu. Poté následuje popouštění, jehož účelem je snížení vnitřních napětí, vyvolání transformací v martenzitu a ve zbytkovém austenitu (γR). Kryogenní zpracování je důležité zejména při zpracování ocelí s vysokým obsahem uhlíku a legujících prvků, u nichž po klasickém kalení nedochází k dostatečnému stupni přeměny austenitu na martenzit. Typickým příkladem takovýchto materiálu jsou chromové (Cr-) a chrom-vanadové (Cr-V) ledeburitické oceli. Tyto oceli zpravidla obsahují 1.5 – 3 % C, 6 – 13 % Cr, a v případě Cr-V ocelí rovněž vysoký (do 10 % obsah vanadu). 

Kryogenní zpracování umožňuje efektivně zlepšit vlastnosti ocelí, jako jsou tvrdost, pevnost, odolnost proti opotřebení a houževnatost. Podle současného stavu poznání se na uvedených změnách ve vlastnostech ocelí podílejí následovné jevy, které jsou důsledkem aplikace kryogenního zpracování: Zjemnění martenzitu a zvýšení množství mřížkových poruch, výrazné snížení obsahu zbytkového austenitu, změny v kinetice precipitace nano-částic přechodných karbidů a zvýšený počet malých globulárních karbidů (SGCs) o velikosti v rozmezí 100 - 500 nm. Intenzita těchto jevů se mění v závislosti na teplotě a čase zpracování, a je zřejmě závislá i na chemickém složení zpracovávaného materiálu. Doposud nejlépe zdokumentovány jsou tyto změny pro chromovou ledeburitickou ocel AISI D2 a chrom-vanadovou ocel Vanadis 6. Hlavní cílem projektu je realizace experimentálního programu kryogenního zpracování 2 % C - 12 % Cr nástrojové oceli při různých teplotách a časech, který bude následně využit při přípravě komplexní studie zaměřené na popis a diskusi vlivu kryogenního zpracování na mikrostrukturu a vlastnosti komerčně dostupných ledeburitických nástrojových ocelí. Dílčími cíli projektu jsou: 1) Provedení souboru procesů kryogenního zpracování uvedené oceli při různých teplotách a časech, 2) Stanovení vývoje mikrostruktury v závislosti na teplotě a čase kryogenního zpracování, 3) Určení vlivu kryogenního zpracování na vprané mechanické vlastnosti oceli.

Úkolem řešitele projektu bude tedy navázat na dosavadní výsledky získané na ocelích AISI D2 a Vanadis 6, vypracovat výzkum a následně publikovat dosažené výsledky v uznávaných periodikách, a přispět tak k obecnému stavu poznání v oblasti kryogenního zpracování nástrojových ocelí. Pro zvládnutí tématu je nutná dobrá znalost anglického jazyka, znalost jiných jazyků (francouzský, německý) je výhodou.