Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie 5 postdoktorandských pracovných miest.

Termín vyhlásenia výzvy: 26. 7. 2019

Uzávierka podávania žiadostí: 5. 9. 2019

Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2019

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu (nie staršie ako 3 roky).

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, odborný životopis, prehľad doterajšej praxe, prehľad vedeckovýskumnej alebo umeleckej aktivity, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti, vyhlásenie o bezúhonnosti.

Pracovné zaradenie:

výskumný pracovník

Predpokladané platové podmienky:

podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre výskumných a vývojových zamestnancov platová trieda 9 a osobný príplatok vo výške 50 % tarifnej mzdy.

Dĺžka postdoktorandského pobytu:

1 rok s možnosťou predĺženia o 1 rok

 

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Miroslav Mihalik

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese miroslav.mihalik[@]stuba.sk, prípadne na nižšie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.

Témy postdoktorandských miest:

1/ Energetická autonómnosť elektronických systémov na čipe prostredníctvom zberu energie z okolia (vedúci témy: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, viera.stopjakova[@]stuba.sk)

Primárnym zámerom projektu je rozvoj energetickej nezávislosti senzorických sietí od dočasných zdrojov a zásobníkoch energie. Senzorické siete disponujú značným potenciálom a nachádzajú uplatnenie v mnohých kľúčových oblastiach priemyslu i spoločenského života, akými sú internet vecí, inteligentné elektronické zariadenia a riadiace systémy, bezdrôtové medicínske zariadenia, priemyselné a monitorovacie jednotky a pod. Prirodzeným riešením energetickej závislosti napr. implantovateľných zdravotníckych pomôcok je využitie zdrojov energie dostupných v okolí spolu s manažmentom napájania zabezpečujúcim zber a konverziu energie (angl. energy harvesting). Priestorovo kritické aplikácie taktiež vyžadujú miniaturizáciu senzorického uzla. Ďalším zámerom tohto projektu je teda integrácia (úplná alebo čiastočná) diskrétnych riešení priamo na čip, resp. do jedného zapuzdreného systému. Z dôvodu miniaturizácie, zabezpečenia energetickej autonómnosti a životnosti senzorických jednotiek sa tak stáva znižovanie napájacieho napätia a spotreby energie jednými z kľúčových požiadaviek pre vývoj senzorických sietí. Čiastkovými cieľmi projektu budú: 1. výskum a vývoj  obvodových topológií  a progresívnych techník návrhu integrovaných obvodov a systémov (napr. floating-gate, bulk-driven a iné.), ktoré sú použiteľné v nanometrových technológiách pre nízke napájacie napätia; 2. vyšetrenie možností implementácie zberačov energie prípadne ich častí (napr. napäťových meničov) v integrovanej forme; 3. realizáciu správy napájania pre napäťové meniče senzorických jednotiek napájaných zo zberačov energie. Úlohou riešiteľa bude teda nadviazať na výsledky dosiahnuté v rámci doteraz riešených výskumných projektov a prispieť svojou výskumnou činnosťou k rozvoju zberačov energie, správy napájania a ich realizáciu s ohľadom na energetické požiadavky senzorických jednotiek a to v kľúčových oblastiach ako zdravotníctvo, priemysel, ochrana životného prostredia a pod.

2/ Implementácia oblastí nízkych frekvencií do jednočíselného hodnotenia zvukovej izolácie (vedúci témy: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., Stavebná fakulta STU, monika.rychtarikova[@]stuba.sk)

V oblasti stavebnej akustiky chýba v Európe jednotná klasifikačná schéma, ktorá by medzinárodným investorom umožnila jednoduchšiu orientáciu na Európskom stavebnom trhu. Ide tu o vytvorenie kategorizácie na základe ktorej by bolo možné porovnať stavebné systémy z hľadiska ich zvukovo-izolačných vlastností. Súčasné akustické normy sú vo väčšine EU krajín založené na rôznych tzv. „jednočíselných“ hodnotiacich systémoch odvodených z indexu vzduchovej nepriezvučnosti Rw (dB), ktorý však dostatočne nereprezentuje akustické vlastnosti konštrukcií, najmä ak porovnávame podstatne odlišné stavebné systémy (napr. “ľahké” a “ťažké” steny). Je to preto, lebo izolujú nízke a vysoké frekvencie odlišne. Na Slovensku dokonca legislatívne nie sú zaviazané ani adaptačné činitele spektra a hodnotenie zvukovej izolácie u nás je preto absolútne nevyhovujúce. Ďalším dôležitým faktorom pri vnímaní akustickej pohody je i kvalita zvukovej izolácie vo frekvenciách pod 100 Hz, ktoré doposiaľ do hodnotenia zvukovej izolácie vo väčšine EU krajín neboli vôbec zahrnuté. Návrh novej jednočíselnej akustickej veličiny, sa preto ukázal ako nevyhnutný. Prípravu návrhu novej veličiny pre ISO si však vyžaduje veľmi dôsledný výskum, ktorý si vyžaduje teoretické modelovanie, počítačové simulácie s výstupom pre auralizáciu a následné posluchové testy v špecializovanom laboratóriu pre overenie novonavrhovanej veličiny.

Od uchádzača sa vyžaduje ukončené PhD. štúdium v odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb alebo príbuznom odbore týkajúci sa stavebnej alebo priestorovej akustiky (prípadne jeho ekvivalent), schopnosť programovania v softvéri Matlab alebo Visual Basic, základné vedomosti v psychoakustike a tzv. signal processingu ako aj ovládanie softvéru Adobe audition and Odeon/CATT acoustics.

Znalosť anglického jazyka na výbornej úrovni a schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme je nevyhnutná.

Od uchádzača sa tiež vyžaduje minimálne jedna publikácia v karentovanom časopise.

3/ Výskum mechanizmu účinku nových potenciálnych liečiv s antiproliferatívnymi a antibakteriálnymi vlastnosťami na báze tiosemikarbazónov (vedúci témy: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, peter.rapta[@]stuba.sk)

Zvýšená potreba esenciálnych iónov kovov pre rakovinové bunky oproti potrebám pre zdravé bunky spôsobila významný rozvoj v oblasti vývoja komplexov kovov ako účinných protirakovinových látok. Moderný prístup syntézy nových biologicky aktívnych metalokomplexov predstavuje kombinácia ligandov s iónmi kovov, ktoré vykazujú súčasne protirakovinové i antibakteriálne účinky. Cieľom projektu je štúdium vlastností nových zlúčenín, ktoré vykazujú pozmenené účinky ligandu vplyvom centrálneho atómu, prevažne na báze tiosemikarbazónov (TSC) a iónmi prechodných kovov ako napr. Fe(III), Cu(II) a Zn(II). Budú sa hlavne využívať spektroelektrochemické a spektrofotochemické techniky za účelom objasnenia mechanizmu účinku biologicky aktívnych komplexov, ktorý je vo významnej miere prepojený s redoxnými reakciami takýchto nových terapeutík. Od uchádzača sa vyžaduje znalosť práce v oblasti in situ EPR, UV-vis-NIR a IČ spektroelektrochémie a skúsenosti s riešením komplexných reakčných mechanizmov spojených s prenosom elektrónov, resp. protónov v roztokoch.

4/ Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel vnútro-očného tlaku (vedúci témy: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Strojnícka fakulta, stanislav.duris[@]stuba.sk)

Glaukóm predstavuje jednu z najväčších hrozieb súčasnej doby a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až 37,5% ľudí trpiacich na glaukóm oslepne. Správna diagnostika súvisí s presným meraním vnútro-očného tlaku. Chybné určenie hodnoty vnútro-očného tlaku pacienta zapríčiňuje veľké riziko vedúce k úplnému oslepnutiu, nakoľko ľudia postupne strácajú zrak a v prípade glaukómu nie je možné tento proces zvrátiť. Cieľom projektu je zabezpečiť presné meranie vnútro-očného tlaku. Súčasné metrologické zabezpečenie prístrojového vybavenia v medicínskej praxi v tejto oblasti je takmer nulové, všetko je postavené na firmách dodávajúcich prístroje a nie je tu vybudovaný objektívny prístup k metrologickej kontrole týchto meradiel nielen na Slovensku ale aj v Európe. V rámci riešenia projektu je potrebné zabezpečiť výskum nových metód merania resp. metrologickej kontroly očných tonometrov spojený s výskum konštrukcií prístrojového vybavenia pre objektívnu kontrolu, t. j. kalibráciu očných tonometrov založených na rôznych princípoch merania v priamej nadväznosti na realizované jednotky SI. Vo výskumnej práci sa očakáva vhodné skĺbenie najnovších poznatkov z oblasti medicínskej metrológie, oftalmológie a optometrie. U uchádzača sú vítané skúsenosti s metrologickou kontrolou týchto prístrojov v zahraničí a pedagogické vzdelanie pre potreby zaškoľovania ako metrologického tak aj zdravotníckeho personálu.

5/ Výskum nových progresívnych metód konzervovania tradičných materiálov kultúrneho dedičstva (vedúci témy: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, katarina.vizaraova[@]stuba.sk)

Výskum nových metód a technológií konzervovania objektov kultúrneho dedičstva prináša riešenie kľúčových problémov, ako sú stále pretrvávajúci nepomer medzi rýchlosťou degradácie a znehodnotenia objektov dedičstva a kapacitou ochrany v SR aj zahraničí; znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie (nahrádzanie organických, často toxických látok fyzikálno-chemickými postupmi); zvyšovanie kvality ochrany pri zachovaní princípu čo najmenšieho zásahu do originality historických objektov; potreba vývoja nových metód kontroly kvality pre nastavenie účinnej ochrany. Cieľom projektu bude zabezpečenie kontinuity výskumu nových alternatívnych procesov konzervovania. Bude sa vychádzať z doterajších získaných experimentálnych výstupov a najnovších poznatkov  aplikácie nanotechnológií a fyzikálnochemických procesov na povrchové úpravy a stabilizáciu objektov dedičstva. Ťažisko záujmu tkvie vo výskume procesov a zmien na nanometrickej úrovni prostredníctvom aplikácie nízkoteplotnej plazmy, ako aj s využitím nových polymérnych materiálov. Predmetom záujmu sú objekty kultúrneho dedičstva, ktorých základom je prírodný organický materiál, papier, pergamen, drevo. Od uchádzača sa očakávajú interdisciplinárne skúsenosti konzervačného vedca v ochrane materiálov a objektov dedičstva.