Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na nasledovné projekty:

 1. Vývoj nových metód spracovania 4D obrazu v biomedicínskych aplikáciách (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., Stavebná fakulta STU, karol.mikula@stuba.sk)

Cieľom postdoktorandského výskumného pobytu je návrh, matematická analýza a efektívna paralelná počítačová implementácia nových výpočtových metód spracovania 4D obrazu v biológii a medicíne s aplikáciami vo výskume a prevencii genetických a nádorových ochorení. Hlavnou úlohou postdoktorandského projektu je vytvorenie efektívnych a spoľahlivých metód trekingu buniek v 4D biomedicínskych obrazoch, ako aj na túto úlohu naviazaných metód filtrácie, automatickej detekcie objektov a segmentácie 4D obrazov. Riešenie úloh filtrácie, detekcie, segmentácie a trekingu buniek v 4D biomedicínskych obrazoch bude realizované pomocou matematických modelov na báze numerického riešenia nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc, pričom počítačové implementácie budú vytvorené na báze algoritmov paralelného programovania (MPI, OpenMP a GPU stratégie).

 2. Implementácia hybridných organicko-anorganických štruktúr v systémoch využiteľných v diagnostike a prevencii v rámci zdravotnej starostlivosti a pri  monitorovaní kvality životného prostredia – SMART SOCIETY (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, daniel.donoval@stuba.sk)

Navrhovaná téma spadá do kontextu problematiky zaoberajúcej sa terapiou a prevenciou životohrozujúcich chorôb a taktiež problematikou návrhu, prípravy a diagnostiky pokročilých materiálov, vzhľadom na to, že v rámci jej riešenia je plánovaný výskum hybridných organicko-anorganických štruktúr v systémoch využiteľných v zdravotnej starostlivosti za účelom zvyšovania kvality života – SMART SOCIETY. V súvislosti s riešením navrhovanej témy dôjde k návrhu a príprave senzorickej platformy, na báze ktorej bude prebiehať návrh prototypu snímacích súčastí. Na základe aktuálnych skúseností získaných riešením projektov spadajúcich do problematiky zdravotnej starostlivosti vznikne systémové riešenie na bezdrôtový biomonitoring určený k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti na základe terapií a prevencií životohrozujúcich chorôb. Senzorická platforma bude postavená na organicko-anorganickom materiálovom základe, ktorý bude kombinovať ich výhody, a tým sa dosiahne možnosť vytvorenia unikátneho senzorického prvku integrovateľného do senzorického systému. Úspešné zvládnutie prípravy komplexnej technologickej platformy realizovanej na báze kombinácie organických a anorganických materiálov je krokom smerom k budúcemu využívaniu výhod kombinácie organických a anorganických materiálov ako bázy pre prípravu progresívnych elektronických systémov. Získané skúsenosti v oblasti prípravy hybridných organicko-anorganických štruktúr budú slúžiť ako základ pre návrh a prípravu prvkov, ktoré je v súčasnosti technicky nemožné, resp. len veľmi ťažké pripraviť.

 3. Vývoj nových potenciálnych protirakovinových liečiv: Experimentálna a teoretická elektrónová štruktúra nových koordinačných zlúčenín (doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, jozef.kozisek@stuba.sk)

Bude sa študovať experimentálna a teoretická elektrónová štruktúra Ru-komplexov s ligandami na báze indazolových derivátov, napr. zlúčenina ruténia (III) H2ind [trans-RuIIICl4(Hind)2] (KP1019, Hind = indazol), alebo jej sodná soľ označovaná ako KP1339 (ktoré sú teraz v klinických štúdiách ako protinádorové činidlá proti primárnym nádorom a metastázam). Uskutoční sa syntéza a bude sa skúmať elektrónová štruktúra nádejných koordinačných zlúčenín. Experimentálne difrakčné dáta sa získajú z najnovšieho laboratórneho zdroja (STOE Stadi Vary), zo synchrotrónových (Argon National Laboratory, DESY, SPRING8) a neutrónových (ILL) zariadení. Pre multipolárne spresnenie a AIM analýzu sa použije XD softvér. Výsledky sa budú porovnávať s kvantovo-chemickými výpočtami.

 4. Rozhranie grafén-diamant: štrukturálne a elektronické vlastnosti (doc. Ing. Viera Skákalová, CSc., Univerzitný vedecký park STU, viera.skakalova@stuba.sk)

Elektronické vlastnosti diamantu a grafénu sa dramaticky odlišujú v niekoľkých aspektoch. Kým elektrónová štruktúra diamantu majúca šírku zakázaného pásu okolo 6 eV vedie k vysokej hodnote elektrického odporu takmer 1018 Ohm.m, grafén vykazuje naopak nulovú šírku zakázaného pásu a jeho elektróny sa môžu pohybovať relativistickými rýchlosťami približne 3000 km/s.
Cieľom tohto výskumného projektu je priniesť tieto extrémne odlišné uhlíkové štruktúry do vzájomnej interakcie. V projekte navrhujeme rôzne spôsoby prípravy systému grafén-diamant (G-D), vyšetrenie elektrónovej a atomárnej štruktúry rozhrania takéhoto systému ako dôsledok odlišných spôsobov prípravy. Získané poznatky povedú ku konštrukcii elektronických súčiastok založených na G-D architektúre.

 5.  Využitie progresívnych stratégií prediktívneho riadenia pri úsporách energií, v diagnostike, prevencii a pri zvyšovaní bezpečnosti technologických procesov – riešenia pre vnorené systémy (prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc., Strojnícka fakulta STU, boris.rohal-ilkiv@stuba.sk)

Predmetom témy je výskum a vývoj  pokročilých stratégií vnoreného prediktívneho riadenia so zameraním na úspory energií, diagnostiku, prevenciu a zvyšovanie bezpečnosti technologických procesov a technických systémov. Cieľom je pre tieto aplikácie vyvinúť nové riešenia, vhodné pre nasadenie na vnorených hardvérových platformách, vyznačujúcich sa dokonalejšou inteligenciou, novými pokročilými riadiacimi funkciami schopnými rešpektovať všetky zadané technické, prevádzkové, bezpečnostné, biologické a ďalšie obmedzenia predpísané pre riadený systém. Matematickým základom je návrh on-line riešenia (možnej nelineárnej) optimalizačnej úlohy s daným (nekonvexným) kritériom optimality, zvolenými obmedzeniami a uvažovaným matematickým modelom riadeného procesu alebo systému. Kritériá optimality a obmedzenia budú formulované podľa konkrétnej aplikácie.

Termín vyhlásenia výzvy: 19. 10. 2015

Uzávierka podávania žiadostí: 18. 11. 2015

Predpokladaný termín nástupu: 1. 12. 2015

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu nie viac ako 3 roky

Iné požiadavky: uchádzač musí pochádzať z krajín EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

 

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research@stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.