Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na nasledovné projekty:

1/ Vývoj pokročilých prvkov organickej elektroniky (doc. Ing. Martin Weis, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, martin.weis[@]stuba.sk)

Centrom záujmu výskumu a progresívnych inovácií v elektronike v posledných desaťročiach sú polovodičové prvky využívajúce organické materiály. Takéto elektronické prvky sú napríklad organické poľom riadené tranzistory (OFET), organické solárne články, alebo organické elektroluminiscenčné diódy (OLED). S vývojom organických materiálov s vysokou pohyblivosťou náboja sa v poslednej dobe výskum organických poľom riadených tranzistorov (z angl. Organic Field-Effect Transistor, OFET) zameriaval na aplikovaný výskum a syntézu nových materiálov, avšak vývoj v oblasti fyziky elektronických prvkov je neustále potrebný. Tento výskumný projekt sa zameriava na charakterizáciu materiálových vlastností nových organických polovodičov, na zdokonaľovanie technológie prípravy prvkov a na vývoj charakterizačných techník vhodných pre optimalizáciu prvkov organickej elektroniky. Cieľom tohto projektu je príprava OFET prvkov určených pre senzorové systémy alebo RFID aplikácie. Výskumný projekt má výrazný interdisciplinárny charakter a očakávajú sa vedomosti z oblasti fyziky, elektroniky a chémie.

 2/ Strojové učenie a umelá inteligencia v procesnom riadení a automatizácii (doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, michal.kvasnica[@]stuba.sk)

Cieľom projektu je navrhovať a aplikovať algoritmy strojového učenia a umelej inteligencie na tvorbu riadiacich systémov skladajúcich sa z troch komponentov: inferenčného mechanizmu, procesného modelu a riadiaceho algoritmu. Úlohou inferenčného mechanizmu je z procesných meraní získať informáciu o parametroch a hodnotách procesu, ktoré nie je možné priamo merať. Procesný model na základe inferovaných hodnôt následne predikuje budúce správanie sa procesu. Tieto predikcie sú potom využité v riadiacom algoritme, úlohou ktorého je nájsť najvhodnejšie akčné zásahy. Na implementáciu jednotlivých komponentov sa využijú techniky strojového učenia (SVM, PCA, atď.), umelej inteligencie (hlboké neurónové siete) a prediktívneho riadenia. Úlohou projektu je pritom rozšíriť existujúce metódy strojového učenia a umelej inteligencie na procesy kombinujúce spojitú dynamiku s diskrétnou logikou (známe ako hybridné systémy), systematickým spôsobom jednotlivé metódy kombinovať, ako i implementovať navrhnuté postupy v podobe voľne šíriteľných softvérových balíkov.

 3/ Výskum progresívnych technológií pre práškové materiály (prof. Ing. Marián Peciar, PhD., Strojnícka fakulta STU, marian.peciar[@]stuba.sk)

Dnešné pokrokové technológie v oblasti výroby a spracovania práškových organických a anorganických materiálov využívajú tieto materiály v celej škále veľkosti častíc – od nanočastíc po častice veľkosti niekoľkých milimetrov, ba až centimetrov. V dnešnej dobe maximálneho využívania simulácií a SW podpory výrob v predvýrobných etapách a projektovania investičných celkov charakterizovanej ako INDUSTRY 4.0 si nemožno predstaviť spracovávanie materiálov vo vysoko automatizovanej výrobe, ktoré majú neštandardné vlastnosti. Tomu je potrebné podriadiť takú materiálovú prípravu, aby boli používané materiály v štandardizovanej forme, t. j. absolútne homogénne z hľadiska zloženia, unifikované z hľadiska formy a veľkosti častíc a vyznačujúce sa procesnými charakteristikami so zaručenými a stabilnými hodnotami relevantných veličín.
Cieľom tohto výskumného projektu v oblasti procesnej techniky sú netradičné technológie a procesy, o nasadení ktorých sa v priemysle doteraz vzhľadom na nedostupné poznatky neuvažovalo, ale vzhľadom na najnovšie výsledky výskumu posúvajú do praxe unikátne inovatívne riešenia, zabezpečujúce konkurencieschopnosť v širokom kontexte. Jedná sa hlavne o výskum procesov mikrogranulácie trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou pre mnohokomponentné zmesi, ich mechanicko-fyzikálno-termické charakteristiky, a predikciu procesných charakteristík. Pre podporu výskumu sa využívajú aj najnovšie a aktuálne vyvíjané simulačné postupy.

4/ Znižovanie environmentálnych rizík ohrozujúcich lesné porasty s využitím geoinformačných technológií (doc. Ing. Juraj Janák, PhD., Stavebná fakulta STU, juraj.janak[@]stuba.sk)

Lesné ekosystémy čelia mnohým environmentálnym rizikám, ktoré sú spojené napríklad s klimatickou zmenou a so spôsobom hospodárenia. Využitie pokročilých informačných technológií spolu s novými zdrojmi priestorových dát je v súčasnosti kľúčovým prvkom na zvýšenie efektívnosti procesov riadenia a znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Riešenie úloh plánovania a hospodárenia v lese a krajine vyžaduje aktuálne, presné a metodologicky vhodne spracované priestorové informácie získané najmä metódami diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Náplňou práce postdoktoranda bude 1) spracovanie a využívanie rozsiahleho množstva dát získaných z DPZ (filtrácia dát, tvorba digitálnych modelov, vizualizácia), 2) priestorové analýzy v prostredí GIS, vrátane modelovania neurčitosti dát a 3) validácia predikčných modelov environmentálnych rizík hroziacich lesným porastom. Cieľom je zefektívniť prevenčné opatrenia a prispieť k vylepšeniu priestorovo-dynamického modelu šírenia podkôrneho hmyzu v spolupráci s expertnými externými pracoviskami.

5/ Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd (Ing. Marian Vojs, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, marian.vojs[@]stuba.sk)

Znečistenie odpadových a povrchových vôd mikropolutantami (liečivá, drogy) a baktériami rezistentnými na antibiotiká nadobúda v súčasnosti alarmujúce rozmery a mimoriadne negatívne tak pôsobí na ľudské zdravie a životné prostredie. Projekt sa preto zameriava na problematiku detekcie a vysokoúčinného čistenia odpadových vôd pokročilými elektrochemickými oxidačnými metódami pomocou bórom dopovaných diamantových (BDD) vrstiev. Diamant je unikátny materiál z pohľadu mechanického a chemického a dokáže oveľa účinnejšie generovať OH radikály, singletový kyslík, ozón a pod. a zároveň odolávať elektrochemickej korózii ako akýkoľvek iný materiál. V rámci projektu budú narastené BDD vrstvy, následne z nich pripravené elektródy a zostavený systém na detekciu a čistenie modelových a odpadových vôd. Modelové vzorky odpadových vôd s polutantami budú odoberané priamo na modeli ČOV inštalovanom na FEI STU a reálne vzorky v rámci spolupráce s FCHTP STU z vybranej ČOV v rámci SR. Výsledky účinnosti degradácie polutantov a mikrobiológie sa budú korelovať s komplexnými meraniami fyzikálnych (SEM, Ramanová spektroskopia, elektrické merania) a elektrochemických (SW, DPV, CV, korózia) vlastností BDD. Výsledky projektu budú publikované v impaktovaných časopisoch a reálne aplikované v ČOV v spolupráci s firmou vyrábajúcou domové ČOV ako stupeň na odstraňovanie mikropolutantov a rezistentných baktérií.

Termín vyhlásenia výzvy: 23. 8. 2017

Uzávierka podávania žiadostí: 18. 9. 2017

Predpokladaný termín nástupu: 2. 10. 2017

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu nie viac ako 3 roky

Iné požiadavky: uchádzač musí pochádzať z krajín EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research[@]stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.