Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na nasledovné projekty:

1/ Optimálne a prediktívne riadenie ako nástroj pre diagnostiku, úspory energie, zvyšovanie bezpečnosti a efektívnosti technologických procesov (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, miroslav.fikar[@]stuba.sk)

Cieľom navrhovaného projektu je skúmať a navrhovať nové postupy v oblasti automatizácie a riadenia tak, aby zvyšovali ziskovosť, bezpečnosť a konkurencieschopnosť pri znižovaní nákladov a spotreby energií.  Zameriame sa na optimálne a prediktívne riadenie (MPC - Model Predictive Control). Dôraz bude kladený na syntézu regulátorov vykazujúcich nízku implementačnú zložitosť tak, aby sa takéto regulátory dali implementovať v prostredí reálneho času na hardvérových platformách bežne používaných v priemysle bez potreby ich upgradu. Projekt sa tiež zameria na garanciu bezpečnej a optimálnej prevádzky navrhnutých riadiacich algoritmov v prostredí sieťovej komunikácie medzi regulátormi a senzormi/akčnými členmi s cieľom detektovať a zabrániť negatívnemu vplyvu útokov na komunikačné kanály v koncepte Internet vecí. Teoretické výsledky projektu budú sprístupnené širokej odbornej verejnosti v podobe softvérových balíkov a ich vhodnosť bude overená v laboratórnych podmienkach.

2/ Modelovanie optimálneho funkčného využitia územia pre dosiahnutie úspor energií v urbánnom priestore aplikáciou GIS technológií (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu STU, maros.finka[@]stuba.sk)

Pracovné miesto sa viaže na projekty HORIZON 2020 Inspiration a INTERREG Central Europe LUMAT zamerané na optimalizáciu manažmentu funkčného využitia územia predovšetkým vo FUAs a metropolitných regiónoch. Post-doktorand by k riešeniu týchto projektov mal prispieť výskumom v oblasti inovatívnych nástrojov manažmentu územného rozvoja s dôrazom na nástroje uplatniteľné v rámci multiúrovňového polycentrického spravovania vrátanie GIS v týchto špecifických územiach opierajúc sa svoju predchádzajúcu výskumnú prácu v SR a v zahraničí (min. 2 roky vrátane štúdia), spoluprácu s projektovými partnermi využívajúc znalosti cudzích jazykov anglického (min. TOEFL IIC), nemeckého, portugalského a tureckého) ako aj skúsenosti z riešenia relevantných medzinárodných vedeckých projektov.

3/ Železan - ekologický oxidant pre bezpečný život (prof. Ing. Ján Híveš, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, jan.hives[@]stuba.sk)

Železany v súčasnosti patria medzi intenzívne skúmané oxidačné činidlá, schopné, okrem dezinfekcie, degradovať širokú škálu organických polutantov. V predkladanom projekte bude hlavným cieľom overenie možnosti kapsulácie železanov a nanomateriálov akými sú grafén oxid a diamantové nanomateriály s veľkosťou pod 100 nm. Na prípravu kapsúl bude použitý PVA a iné vhodné vo vode rozpustné polyméry. Výroba kapsúl bude realizovaná na 3D tlačiarni. Takto vytvorené kapsule budú následne testované na rozpustnosť - meraná bude hlavne rýchlosť uvoľnenia obsahu kapsule do vodného prostredia. Ďalšia časť projektu bude venovaná možnosti aplikácie vyvinutých kapsúl pri čistení rôznych typov vôd. Zároveň sa bude merať okrem chemického znečistenia (vybrané mikropolutanty) aj účinnosť odstránenia bakteriálneho znečistenia. V poslednej časti sa bude projekt zaoberať aj možným dopadom skúmaných nanomateriálov a železanov na jednotlivé zložky životného prostredia. Skúmaná bude najmä ich antibakteriálna aktivita na vybraných mikroorganizmoch

4/ Adaptácia využívania hydroenergetického potenciálu na zmenu vodného režimu v dôsledku zmeny klímy (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Stavebná fakulta STU, kamila.hlavcova[@]stuba.sk)

Zmeny hydrologického režimu a odtokových procesov spôsobené zmenou klímy predstavujú v súčasnosti jeden z hlavných zdrojov neistoty v oblasti hospodárenia s vodnými zdrojmi. Môžu sa prejaviť poklesom výdatnosti vodných zdrojov, zmenou režimu odtoku, zvýšením extrémnosti povodní a sucha, ako aj zmenou zásob snehu na Slovensku. Pokles výdatnosti vodných zdrojov, ako aj zmena vodného režimy a sezonality odtoku, vrátane zmeny akumulačného potenciálu vodných zdrojov  môžu viesť okrem iného aj k zníženiu hydroenergetického potenciálu, negatívnemu ovplyvneniu energetickej bilancie a ohrozeniu energetickej bezpečnosti Slovenska. Hlavným cieľom projektu bude 1/ Vývoj metodických postupov na odhad vplyvu zmeny klímy na zmenu hydroenergetického potenciálu, spôsobeného znížením vodných zdrojov, zmenou vodného režimu a akumulačného potenciálu vodných zdrojov. 2/ Odhad zmeny hydroenergetického potenciálu na Slovensku v budúcich desaťročiach v dôsledku zmeny klímy. 3/ Návrh adaptačných opatrení na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy na zabezpečenie hydroenergetického potenciálu a zachovanie energetickej bezpečnosti Slovenska. Metodické postupy budú založené najmä na vývoji a parametrizácii zrážkovo-odtokových modelov a modelov tvorby odtoku pre zmenené podmienky tvorby odtoku, vrátane využitia klimatických scenárov zmien zrážok a teploty vzduchu v budúcnosti.

5/ Pokročilé strojové učenie zamerané na modelovanie interakcie človeka so softvérom pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany súkromia (prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU, maria.bielikova[@]stuba.sk)

Projekt sa zameriava na výskum nových modelov a metód získavania a spracovania informácií dôležitých pre lepšie pochopenie informačného správania človeka v digitálnom priestore. Tieto modely a metódy otvárajú priestor k zefektívneniu činnosti človeka v digitálnom priestore, špeciálne uvažujúc zvýšenie bezpečnosti a ochranu súkromia v najrôznejších oblastiach, kde sú jednotlivé procesy digitalizované, avšak nie sú plne automatické a participuje na nich človek. Pozornosť sa venuje predovšetkým automatickej analýze informačného správania sa na základe indikátorov implicitnej spätnej väzby, teda „stôp“ používateľov v digitálnych priestoroch. Z nich sa následne odvodzujú záujmy, charakteristiky, ale aj kontext, stav a problémy používateľov, vytvárajú predikcie správania. Otvára sa priestor pre zapojenie nových signálov implicitnej spätnej väzby. K „tradičným“ indikátorom ako kliky myšou, dopyty či rolovanie na webovej stránke sa dnes pridávajú nie veľmi preskúmané indikátory ako sledovanie pohľadu, či fyziologické ukazovatele. Uvedená oblasť je vo svojej povahe multidisciplinárna, hlavné vedecké výsledky sa predpokladajú v oblasti informatických vied a informačných technológií.

Termín vyhlásenia výzvy: 9. 9. 2016

Uzávierka podávania žiadostí: 26. 9. 2016

Predpokladaný termín nástupu: 1. 10. 2016

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu nie viac ako 3 roky

Iné požiadavky: uchádzač musí pochádzať z krajín EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research[@]stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.