Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandského pracovného miesta na projekt:

Pokročilé strojové učenie zamerané na modelovanie interakcie človeka so softvérom pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany súkromia (vedúca projektu: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU, maria.bielikova[@]stuba.sk)

Projekt sa zameriava na výskum nových modelov a metód získavania a spracovania informácií dôležitých pre lepšie pochopenie informačného správania človeka v digitálnom priestore. Tieto modely a metódy otvárajú priestor k zefektívneniu činnosti človeka v digitálnom priestore, špeciálne uvažujúc zvýšenie bezpečnosti a ochranu súkromia v najrôznejších oblastiach, kde sú jednotlivé procesy digitalizované, avšak nie sú plne automatické a participuje na nich človek. Pozornosť sa venuje predovšetkým automatickej analýze informačného správania sa na základe indikátorov implicitnej spätnej väzby, teda „stôp“ používateľov v digitálnych priestoroch. Z nich sa následne odvodzujú záujmy, charakteristiky, ale aj kontext, stav a problémy používateľov, vytvárajú predikcie správania. Otvára sa priestor pre zapojenie nových signálov implicitnej spätnej väzby. K „tradičným“ indikátorom ako kliky myšou, dopyty či rolovanie na webovej stránke sa dnes pridávajú nie veľmi preskúmané indikátory ako sledovanie pohľadu, či fyziologické ukazovatele. Uvedená oblasť je vo svojej povahe multidisciplinárna, hlavné vedecké výsledky sa predpokladajú v oblasti informatických vied a informačných technológií.

Uzávierka podávania žiadostí: 15. 11. 2016

Predpokladaný termín nástupu: 1. 12. 2016

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu (nie viac ako 3 roky)

Iné požiadavky: uchádzač musí pochádzať z krajín EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research[@]stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u vedúcej projektu.