Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandského pracovného miesta na projekt:

Modelovanie optimálneho funkčného využitia územia pre dosiahnutie úspor energií v urbánnom priestore aplikáciou GIS technológií (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ústav manažmentu STU, maros.finka[@]stuba.sk)

Pracovné miesto sa viaže na projekty HORIZON 2020 Inspiration a INTERREG Central Europe LUMAT zamerané na optimalizáciu manažmentu funkčného využitia územia predovšetkým vo FUAs a metropolitných regiónoch. Post-doktorand by k riešeniu týchto projektov mal prispieť výskumom v oblasti inovatívnych nástrojov manažmentu územného rozvoja s dôrazom na nástroje uplatniteľné v rámci multiúrovňového polycentrického spravovania vrátanie GIS v týchto špecifických územiach opierajúc sa svoju predchádzajúcu výskumnú prácu v SR a v zahraničí (min. 2 roky vrátane štúdia), spoluprácu s projektovými partnermi využívajúc znalosti cudzích jazykov anglického (min. TOEFL IIC), nemeckého, portugalského a tureckého) ako aj skúsenosti z riešenia relevantných medzinárodných vedeckých projektov.

Uzávierka podávania žiadostí: 15. 12. 2016

Predpokladaný termín nástupu: 1. 1. 2017

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu (nie viac ako 3 roky)

Iné požiadavky: uchádzač musí pochádzať z krajín EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research[@]stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u vedúceho projektu.