Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v súlade so Smernicou rektora č. 6/2014 – SR (Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) vyhlasuje súťaž na obsadenie postdoktorandského pracovného miest na projekt:

Strojové učenie a umelá inteligencia v procesnom riadení a automatizácii (doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, michal.kvasnica[@]stuba.sk)

Cieľom projektu je navrhovať a aplikovať algoritmy strojového učenia a umelej inteligencie na tvorbu riadiacich systémov skladajúcich sa z troch komponentov: inferenčného mechanizmu, procesného modelu a riadiaceho algoritmu. Úlohou inferenčného mechanizmu je z procesných meraní získať informáciu o parametroch a hodnotách procesu, ktoré nie je možné priamo merať. Procesný model na základe inferovaných hodnôt následne predikuje budúce správanie sa procesu. Tieto predikcie sú potom využité v riadiacom algoritme, úlohou ktorého je nájsť najvhodnejšie akčné zásahy. Na implementáciu jednotlivých komponentov sa využijú techniky strojového učenia (SVM, PCA, atď.), umelej inteligencie (hlboké neurónové siete) a prediktívneho riadenia. Úlohou projektu je pritom rozšíriť existujúce metódy strojového učenia a umelej inteligencie na procesy kombinujúce spojitú dynamiku s diskrétnou logikou (známe ako hybridné systémy), systematickým spôsobom jednotlivé metódy kombinovať, ako i implementovať navrhnuté postupy v podobe voľne šíriteľných softvérových balíkov.

Termín vyhlásenia výzvy: 23. 8. 2017

Uzávierka podávania žiadostí: 30. 9. 2017

Predpokladaný termín nástupu: 16. 10. 2017

Kvalifikačné požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD. alebo PhD. Art.) v odbore viažucom sa k danému projektu nie viac ako 3 roky

Iné požiadavky: uchádzač musí pochádzať z krajín EÚ

Náležitosti žiadosti: písomná žiadosť o prijatie na postdoktorandské pracovné miesto, životopis, doterajšia prax, vedeckovýskumná alebo umelecká aktivita, prehľad publikačnej alebo umeleckej činnosti

Žiadosti zasielajte písomne na adresu:     

Rektorát STU
Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ostatné náležitosti a požiadavky na uchádzačov upravuje Smernica rektora č. 6/2014 - SR

(http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/postdoktorandské%20výskumné%20pobyty.pdf)

Ďalšie informácie k postdoktoranským pracovným miestam je možné získať na adrese research[@]stuba.sk, prípadne na vyššie uvedených kontaktoch priamo u predkladateľov jednotlivých projektov.