Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita vyjadruje nesúhlas so zmenou vysokoškolského zákona, ktorá ruší obmedzenie výkonu mandátu akademických funkcionárov

13. mája 2019 bola v NR SR prijatá novela vysokoškolského zákona,ktorá zrušila časové obmedzenie trvania mandátov rektorov, prorektorov, dekanov a prodekanov a teoreticky im umožnila aj doživotný výkon mandátu.

Slovenská technická univerzita nesúhlasí s touto zmenou a pripája sa k požiadavke, aby sme sa vrátili k pôvodnému stavu platnému pred novelou: aby tá istá osoba mohla vykonávať funkcie rektora, prorektora resp. dekana, prodekana najviac v dvoch funkčných obdobiach nasledujúcich za sebou. 

Osobitne negatívne vnímame spôsob, akým bol tento zásah do podmienok riadenia vysokých škôl realizovaný. Udialo sa to bez výstrahy, len prostredníctvom poslaneckého návrhu v NR SR v rámci novely, ktorej zámer bol úplne iný (upravoval podmienky tvorby konzorcií medzi vysokými školami). Zmenu považujeme za zásadnú a vyjadrujeme znepokojenie, že k nej došlo bez akejkoľvek diskusie.

Zároveň chceme upozorniť, že doterajšia zákonná úprava nevylučovala možnosť viac než dvojnásobného uplatnenia mandátu akademických funkcionárov. Existujú fakulty, kde pôsobia dekani viac než dve funkčné obdobia – stačilo, aby to neboli dve bezprostredne po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

STU zároveň podporuje aj elektronickú petíciu, ktorú spustila Filozofická fakulta UK.