Prejsť na obsah
Verejnosť

Harmonogram volieb kandidáta na rektora

 

Od 29. 9. 2014 do 17. 10. 2014 – predkladanie návrhov kandidátov na rektora

Návrhy kandidátov do volieb kandidáta na rektora môžu podať členovia akademickej obce STU a členovia Správnej rady STU do 14.00 hod. dňa 17. októbra 2014 doporučene poštou alebo cez podateľňu Rektorátu STU na sekretariát AS STU, Vazovova č. 5, 812 43 Bratislava 1, v zalepenej obálke s onačením "Kandidát na rektora".

Povinný formulár - Návrh kandidáta - TU

 

Od 20. 10. 2014 do 24. 10. 2014 – overenie platnosti návrhov a príprava listiny kandidátov na rektora

Overovanie platnosti návrhov kandidátov vykoná Volebná komisia AS STU v zmysle čl. 3 prílohy č. 1 Štatútu STU

Z platných návrhov zostaví volebná komisia listinu kandidátov na rektora v abecednom poradí. Listinu kandidátov odovzdá predsedovi AS STU dňa 24. 10. 2014 a súčasne ju zverejní.

 

Do 7. 11. 2014 – 14.00 hod. – predloženie programov navrhnutých kandidátov

Navrhovaní kandidáti odovzdajú volebnej komisii v písomnej aj elektronickej forme profesijný životopis a svoj volebný program

 

24. 11. 2014 o 13.00 hod., Aula Dionýza Ilkoviča – predstavovanie kandidátov na rektora

 

1. 12. 2014 o 14.00 hod. – voľby kandidáta na rektora STU

Na zasadaní AS STU dňa 1. 12. 2014 o 14.00 hod. sa uskutočnia vo veľkej zasadacej miestnosti rektora, Rektorát STU, Vazovova č. 5, 3. posch. voľby kandidáta na rektora STU.