Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s Predsedníctvom Akademického senátu STU podporujú výhrady akademickej obce Univerzity Komenského k predloženým právnym úpravám smerujúcim k novelizácii vysokoškolského zákona, ktoré vedenie a senát UK formulovali vo svojich vyhláseniach z 11. a 20. októbra 2021.

STU vníma s rozhorčením a poľutovaním, že ani po protestoch slovenských univerzít proti postupom ministerstva školstva pri príprave novely a následnej diskusii zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, rezort nezohľadňuje zásadné výhrady univerzít proti snahám obmedziť ich akademické slobody.

Univerzita Komenského, ako účastník spomínanej diskusie, v stanovisku z 20.10.2021 odmieta predložené znenie zákona i nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. Konkrétne Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli „Kľúčové body novely zákonov 131/2002, 269/2018, 172/2005, 422/2015“ ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Konštatujú, že tento materiál je v rozpore dokonca aj s paragrafovým znením navrhovanej novely zákona o VŠ. „Konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými sa akademická obec UK nemôže stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy, a dôrazne ich odmieta. Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým stavom rokovaní predmetnej skupiny.“

V stanovisku AS UK a VUK naďalej trvajú na zachovaní princípov samosprávnosti a autonómnosti vysokých škôl, najmä práva AS samostatne voliť rektora a dekanov, schvaľovať rozpočet a nakladanie s majetkom VŠ, ktoré v kontexte novej právnej úpravy považujú za kruciálne.

AS UK a VUK sú rozčarované prístupom MŠVVaŠ SR pri riešení otázok reformy vysokých škôl, keď opakovane prichádza k nerešpektovaniu už dosiahnutých výsledkov rokovaní zo strany MŠVVaŠ SR, čo vnímajú ako snahu o politizáciu vysokých škôl.

Kolégium rektora STU a Akademický senát STU sa budú predloženým návrhom novely vysokoškolského zákona a ďalším postupom univerzity v tejto veci zaoberať na zasadnutiach v pondelok 25. októbra 2021.