Prejsť na obsah
Verejnosť

S obavami sledujem cielenú diskreditačnú kampaň vyvolanú technickým a organizačným zabezpečením zasadnutia Akademického senátu STU (ďalej AS STU) v Bratislave dňa 26.10.2020 v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici, na ktorom bol schválený návrh na odvolanie rektora STU Miroslava Fikara.

Za technické zabezpečenie nezodpovedá senát ani jeho predseda
Za vytvorenie všetkých potrebných podmienok pre činnosť AS STU je zodpovedná univerzita. Už začiatkom apríla som listom požiadal rektora, aby zabezpečil pre rokovania senátu aj ďalších grémií potrebnú audiovizuálnu techniku. Zvlášť preto, že počas pandemických obmedzení to pre rokovania bude nevyhnutné. Rektorát STU má útvary, ktorých činnosť je priamo podriadená rektorovi STU, a tieto majú povinnosť zabezpečiť podľa svojej kompetencie aj bezproblémový priebeh zasadaní AS STU. Senát teda nemá žiadne svoje podporné technické a organizačné zložky ani zamestnancov s výnimkou jednej sekretárky.

Je preto účelovou manipuláciou tvrdenie, že za nekvalitný zvukový stream počas zasadnutia AS STU je zodpovedný senát univerzity. Dôrazne odmietam takého konštatovania a neviem posúdiť, prečo nebol prenos kvalitný a prečo nebol zabezpečený tak, ako mal byť.

   

Pán Šeliga, ja som nič zamknúť nedal
Oveľa nehoráznejšie je však konštatovanie, že predseda AS STU Marián Peciar dal zavrieť vchod do budovy rektorátu, kde sa zasadnutie konalo, a tak mal zabrániť vstupu verejnosti na zasadanie. Video prezentované a šírené podpredsedom NR SR pánom Šeligom, ako aj jeho verejné vyjadrenia smerom k Ministerstvu školstva SR a prezidentke SR, znamenajú, že sa snažil  spolitizovať svoje účinkovaniezdiskreditovať najvyšší akademický orgán univerzity.

Pre zasadnutia AS STU boli na základe rozhodnutí štátnych autorít a Krízového štábu STU vydané „Opatrenia pre zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave podľa opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.10.2020 pri ohrození verejného zdravia“. Do platnosti vtedy vstúpili aj „Odporúčania rektora vydané na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky“. Na ich základe stanovil vedúci Útvaru prevádzky a krízového riadenia STU spôsob sedenia a celkový počet účastníkov zasadnutia.

  

Verejnosť vylúčená nebola a novinári takisto nie
Sekretariát AS STU vypracoval zoznam osôb, ktoré sa na zasadnutí zo zákona mali zúčastniť. Sú to predovšetkým senátori za zamestnaneckú a študentskú časť senátu, tajomníčka senátu, prizvaní účastníci zasadnutia (rektor, prorektori, kvestor, predseda Správnej rady STU, dekani a predsedovia akademických senátov fakúlt STU), ďalší prizvaní účastníci podľa rozhodnutia AS STU (napríklad členovia Správnej rady STU, prodekani, vedúci útvarov rektorátu). Ostatní hostia, ako verejnosť, zamestnanci STU, novinári a podobne, mali možnosť vstupu do vyčerpania limitu počtu osôb za dodržania podmienok stanovených v opatrení. Viacerí využili možnosť a rezervovali si vstup vopred na sekretariáte senátu. O povolení vstupu nerozhodoval predseda AS STU – na otázku počas rokovania, či majú pána Šeligu vpustiť, som spoza predsedníckeho stola odkázal, že až do naplnenia kapacity a splnenia podmienok pre vstup by mali verejnosť vpustiť. Neviem však dodnes, prečo som tú otázku dostal ja a mal som rozhodovať o niečom, na  čo som nemal právo, nakoľko to nie je v mojej kompetencii. Novinári prítomní boli a zasadnutie bolo verejné.

   

Pán Šeliga, my strážnu službu nemáme
Organizáciu vstupu podľa doručeného zoznamu zrealizovala prevádzka rektorátu. STU nemá žiadnu SBS službu, ani strážnikov, ako ich označil pán Šeliga. Keďže platí núdzový stav a zákaz vychádzania, technickí pracovníci dvere zabezpečili, aby nenastal nepredvídateľný problém, za ktorý by sme potom my boli zodpovední. Eskalácia situácie s privolaním polície bolo divadlo pre médiá, pri ktorom asistoval už dnes bývalý hovorca STU pán Blaščák. O tom, či bol podpredseda NR SR na univerzite služobne alebo ako súkromná osoba, či porušil zákaz vychádzania alebo nie, panuje aj v médiách chaos, ktorý sám vyvolal. Policajtom sa preukázal služobným preukazom poslanca, ale po vpustení na rokovanie senátu na balkóne tvrdil, že je tam ako súkromná osoba (verejnosť). Pán Šeliga, porušili ste, alebo neporušili zákaz vychádzania?

   

Pani prezidentka pred časom študentov prijala. Verím, že prijme aj mňa.
Dôrazne odmietame akékoľvek prerastanie politického vplyvu do akademického prostredia. Na základe medializovaných informácií zo strany pána Šeligu, že bude informovať pani prezidentku, ktorá má o odvolaní rektora rozhodnúť, som požiadal listom 27.10.2020 pani prezidentku SR o osobné prijatie a verím, že jej budem môcť prezentovať objektívne informácie o priebehu konania zasadnutia AS STU. Verím, že ma osobne prijme.

 

Marián Peciar, predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave