Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Výskumného centra STU. Kvalifikačné a iné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, manažérska prax min. 5 rokov, prax vo vedení domácich a medzinárodných projektov, aktívna znalosť anglického jazyka, pozitívne výsledky spolupráce so zahraničím, predloženie realistickej koncepcie rozvoja Výskumného centra STU. Vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor a manažérska prax v akademickom prostredí výhodou.

Výskumné centrum STU má zabezpečovať funkčnú infraštruktúru pre výskum vysokej školy ako pre účely vzdelávania, tak aj pre spoluprácu s praxou. Od riaditeľa Výskumného centra sa očakáva organizačné vybudovanie pracovísk výskumného centra v univerzitnom prostredí prednostne z prostriedkov štrukturálnych fondov.

Písomnú žiadosť spolu s profesijným životopisom, s dokladmi o vzdelaní, doterajšej praxi a doklady preukazujúce vyššie uvedené skutočnosti, zasielajte na OĽZ Rektorátu STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, resp. na adresu ruzena.janculova@stuba.sk , a to do 5.2.2009.