Prejsť na obsah
Verejnosť

VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKCIE VEDÚCEHO ZAMESTNANCA: KVESTOR SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V BRATISLAVE

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade §14  zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca - KVESTOR. 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3. stupňa
 1. Požadovaná dĺžka praxe:
 • minimálne 10 rokov praxe po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
 • minimálne 3 roky praxe v riadiacej pozícii vo verejnoprávnej inštitúcii na základe § 9 ods. 3 Zákonníka práce a verejnoprávna inštitúcia je právnická osoba, o ktorej tak ustanovuje osobitný predpis
 • minimálne 1 rok praxe v riadiacej pozícii na verejnej vysokej škole
 1. Podmienky:
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva
 • znalosť a prax v uplatňovaní  všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia hospodársko-ekonomických činností a pracovno-právnych vzťahov pri práci vo verejnom záujme je nevyhnutnou podmienkou
 • skúsenosti v riadení a koordinácii činností v oblasti prevádzky a správy nehnuteľností
 • skúsenosti v personálnom manažmente a riadení ľudských zdrojov, riadení útvarov ekonomického zamerania a priebehu verejných obstarávaní
 • manažérske, prezentačné, organizačné a komunikačné schopnost
 • vysoké pracovné nasadenie
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Power point, Outlook)
 • pracovná prax v prostredí STU výhodou
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis
 • stručný písomný zámer uchádzača(v bodoch, cca rozmer A4) v oblasti riadenia hospodárskeho a administratívneho chodu rektorátu a súčastí univerzity
 • čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zásad GDPR

    5. Termín nástupu:

 • 1. 6. 2021, asap
 1. Mzdové podmienky:
 • od 2.500 € brutto

Podmienky podania žiadosti:

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 18. 5. 2021 e-mailom na adresu: jana.hnojcikova@stuba.sk
(Jana Hnojčíková, STU v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava)

Miesto, termín a čas výberového konania bude písomne oznámené v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

 

V Bratislave, 15. apríla 2021