Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity so sídlom Vazovova 5, Bratislava, vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:  kvestor

 

 Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 Požadovaná dĺžka praxe:

 • minimálne 10 rokov praxe
 • minimálne tri roky praxe v riadiacej pozícii vo verejnoprávnej inštitúcii
 • minimálne jeden rok praxe v riadiacej pozícii na verejnej vysokej škole

Podmienky:

 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť vysokého školstva
 • znalosť a prax v uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia hospodársko-ekonomických činností a pracovno-právnych vzťahov pri práci vo verejnom záujme je nevyhnutnou podmienkou
 • skúsenosti v riadení a koordinácii oblastí prevádzky a správy nehnuteľností
 • skúsenosti v personálnom manažmente a riadení ľudských zdrojov, riadení útvarov ekonomického zamerania a priebehu verejných obstarávaní
 • manažérske, prezentačné, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • znalosť prostredia STU je výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • stručný písomný zámer uchádzača (v bodoch, cca A4) v oblasti riadenia hospodárskeho a administratívneho chodu rektorátu a súčastí univerzity
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nevyhnutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 3. marca 2021 e-mailom na adresu:
erika.jevcakova@stuba.sk, Útvar kancelárie rektora, p. Erika Jevčáková


Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.


V Bratislave, 9. februára 2021

                                                                                                    prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., v. r.                               

                                                                                                                      rektor

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - kvestor